photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Bioinżynieria zwierząt – studia I stopnia

poniedziałek 19.12.2016

semestr I –  matematyka_1, biologia komórki zwierzęcej_1, chemia ogólna_1, fizyka, histologia i embriologia_1, ochrona własności_1, podstawy techniki_1, zoologia 1,

semestr II – anatomia zwierząt_2,  biofizyka_2chemia organiczna_2 genetyka zwierząt_2, statystyka_2język angielskitechnologia informacyjna_2, ekonomia_2, Wychowanie fizyczne

semestr IIIBiochemia_eksperymentalna_3, biologia mikroorganizmów_3, biomatematyka_3, fizjologia zwierząt_3, techniki w biologii mol_3

semestr IVbioinformatyka_4inżynieria genetyczna_4,  podstawy nanobiotechnologii_4,  technologie fermentacyjne_4wstęp do biologii_4, immunologia 2018_2019.doc Ramowy program zajęć Immunologia,    Inżynieria_Biomolekuł_4, praktyka _podstawowa

semestr Vbioetyka_5, metody instrumentalne_5, Podstawy przedsiębiorczości_5, techniki diagnostyczne_5, projektowanie badań modelowych_5

toksykologia środowiska_5

semestr VI – seminarium_6  bioinżynieria pasz_6Plan_przedmiotu mikrobiologia_kliniczna_ lato 2018, Pracownia dyplomowa

semestr VIIseminarium inż_7, praktyka _zaawansowana, Pracownia dyplomowa

Przedmioty do wyboru (sem. 5 – 7 ECTS): biologia zwierząt użytkowych_f5,  biotechniki rozrodu zw_f5,  biomateriały_f5hodowle in vitro_f5,  nanosystemy_f5,  technologie liposomowe_f5,  wirusologia molekularna_f5, techniki diagnostyczne w immunologii_f5

(sem. 6 – 21 ECTS): alternatywne metody oceny ksenobiotyków_f6białkowe regulatory_f6, bioinż. zagospodarowanie odpadów_f6,  bionika_f6,  bioocena produktów biotechnologicznych_f6cytogenetyka_f6genetyka populacji_f6immunogenetyka_f6,  inżynieria gamet_f6,  Inżynieria przeciwciał monoklonalnych_f6 , mikrobiologia kliniczna_f6 (Bioinżynieria_plan_mikrobiol_klin_ lato 2018 – MRz),  nutriterapia_f6,  parazytologia molekularna_f6, podstawy patofizjologii_f6projektowanie zwierząt transgen_f6techniki bioindykacyjne_f6,  technologie produkcji zwierzęcej_f6,

(sem. 7 – 12 ECTS): badania in vivo_f7bioinż techniki w pr szczepionek_f7, biologia komórek macierzystych_f7_2018_19,  biologia komórek nowotworowych_f7,  biologiczne i molekularne podstawy bioróżnorodności_f7, inż nanobiotech_f7,   procesy śmierci komórki_f7,  uszkodzenia i naprawa DNA_f7techniki histologiczne w badaniach kręgowców


Bioinżynieria zwierząt – studia II stopnia

semestr I: Analiza surowców pochodzenia zwierzęcego_1Bioinformatyczna analiza danych, CytofizjologiaDiagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt,  globalizacja w produkcji zwierzęcej,  Kancerogeneza i nieśmiertelność,  metodologia pracy badawczej,  techniki histologiczne w badaniach kręgowców_1

semestr II: fizjologia procaryota, nanobiotechnologia, ochrona_własności, genetyka_ewolucyjna, zastosowanie statystyki, zastosowanie analiz genetycznych, Pracownia dyplomowa

semestr III: Odżywianie funkcjonalne_3, komercjalizacja_badań_3, Pracownia dyplomowa

przedmioty w języku angielskim (2 ECTS): histologia zwierząt, historia kryminalnazwierzęta jako model biomedyczny,

przedmioty fakultatywne (4 ECTS): bioinżynieria w akwakulturze, dobrostan zwierząt, substancje biobójcze, nutrigenomika

 

Uwaga: w semestrze II i III student składa do prodziekana ds. dydaktyki pisemną informację o postępach w_pracy_dyplomowej.

Termin składania wniosków wyznacza prodziekan ds. dydaktyki


Zootechnika – studia I stopnia

poniedziałek 26.09.2016

semestr Ianatomia_zwierząt_1,  chemia_1, ekonomia_1,  embriologia i histologia zwierząt_1Ochrona_Wlasn_Intelekt_1, propedeutyka_zootechniczna_1Dobrostan_1, technologia informacyjna_1, statystyka opisowa, Zoologia_1

semestr II – genetyka_zw_2, Użytkowanie_łąk,  Rozród_zw_gosp_2, Biochemia zwierzątEkologia_2,  język_obcy_2Mikrobiologia_2018_2019 Ramowy program zajęć mikrobiologia 2018_2019,

zasady postępowania ze zw. dośw._2,  praktyka1_2

semestr IIIbiologiczne_podstawy_żywienia_3, Dobrostan_3, genetyka_populacji i metody hodowlane_3, mechanizacja produkcji zwierzęcej_3, podstawy_produkcji_roślinnej_3, Fizjologia_3

semestr IV – hodowla_ owiec_4, hodowla_bydła_4, hodowla_drobiu_4, pszczelnictwo_4, żywienie_zw_4, hodowla_koni_4, hodowla_zw_fut_4

semestr V – WFpodstawy_ekonomiki_marketingu_5,   Hodowla_trzody_5Higiena_zwierząt_5,  

semestr VIhodowla_ryb_6, Profilaktyka_wet_ 6, Seminarium_6, Pracownia dyplomowa

semestr VIIpraktyka_hod_7z, Towaroznawstwo_7wspólna_polityka_rol_7podstawy przedsiębiorczościSeminarium_7, Pracownia dyplomowa

Przedmioty do wyboru

alternatywne systemy produkcji zwierzęcej Bazy danych w hodowli zwierząt chów i hodowla psów Drobiarstwo Historia i Rozwój Drobiarstwa w Polsce i na Świecie hodowla kóz hydrobiologia, jakość w analityce pasz nawożenie roślin paszowych ochrona zdrowia konia Organizacja gospodarstwa agroturystycznego organizacja produkcji zwierzęcej, Prewencja i bioasekuracja w produkcji zwierzęcej produkcja mleka i mięsa wołowego produkcja owczarska przemysłowa produkcja pasz Rozród psów techniki histologiczne w badaniach kręgowców technologie produkcji skór futerkowych Użytkowanie rekreacyjne koni, Użytkowanie trzmieli i pszczół samotnic Współczesne kierunki użytkowania koni Wykorzystanie produktów pszczelich wybrane aspekty chowu i hodowli koni zastosowanie informatyki w hodowli zwierząt Zootechnika-po-angielsku, jazda konna, 

ptaki ozdobne

 

Przedmioty humanistyczne

dziedzictwo kulturowe wsi, kultura wsi polskiej, Zwierzęta w kulturze, Cywilizacyjna rola konia, Ameryka Azja – kultura, religia


Zootechnika – studia II stopnia

niedziela 25.09.2016

semestr Ianaliza instrumentalna_1doświadczalnictwo_zoot_1, metodologia_pracy_badawczej_1, globalizacja_1,  gosp_paszowa_biotech_1,  modyfikowanie_wartości,  obrót_przetwórstwo_1,  ochrona_własności_1,  relacje_człowiek_zwierzę_1systemy jakości_1,  Zarządzanie_gosp_1, Absolwent na rynku pracy

Harmonogram ćwiczeń Obrót i przetwórstwo, Regulamin zajęć z przedmiotu Obrót i przetwórstwo

semestr IIbiotechniki rozrodu_2, seminarium_mgr_II_2,  intensywne systemy, diagnostyka _genetyczna, Pracownia dyplomowa

semestr III – proekologiczne_metody chowu zwierząt, Pracownia dyplomowa  przedmioty do wyboru oraz seminarium mgr

uwaga: w semestrze II i III student składa pisemny wniosek informujący o postępach w realizacji_pracy_dyplomowej Termin złożenia wniosku wyznacza Prodziekan ds. Dydaktyki

Przedmioty do wyboru

Bydło mięsne Fermowy_chow_zw_płowej_II_HZ, Nutrigenomika_II_HZ,  Gospodarka łowiecka,Pasze niekonwencjonalne  Standardowe i niestandardowe metody oceny jakości mleka, HZ, Turystyka wiejska_II_HZ, Współczesne kier. użytkowania koni II_HZ, zanieczyszczenie środowiska a dobrostan_II_HZ, Żywienie a kondycja i ogólny stan zdrowia zwierząt_II_HZ,

 

 

Przedmioty humanistyczne

Ameryka  – kultura, religia Azja – kultura, religia Zwierzeta w kulturze Komercjalizacja wyników badań

 

Przedmioty prowadzone w języku obcym (w ramach zajęć z języka obcego):

angielski: Bezpieczeństwo i jakośćDobre praktyki rolnicze, Konwencja, Praca hodowlana w praktyce, współczesne trendy w hodowli, Pasze, żywienie i genetycznie modyfikowane organizmy,  zootechnika po angielsku

niemiecki: Wybrane_zagadnienia_zootechniczne


Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – studia I stopnia

sobota 24.09.2016

semestr I – anatomiabiologia_ewolucyjna, chemia, ekonomia, filozofia_przyrody, Ochr_Wlasn_Intelekt_d, propedeutyka_hodowli_zwierząt, statystyka opisowa, technologia informacyjna, Zoologia_bezkręgowców, zasady postępowania ze zw. doświadczalnymi HIOZTID

semestr II – genetyka zwierząt_2_dPodstawy_ekologii_2_d, Embriologia_histologia_2_d, jęz_ang_2_dmetabolomika_2_dPodstawy _mikrobiologii_2_d
Zoologia_kręgowców_2_d
praktyka1_2_d, wychowanie fizyczne_2

semestr III – Chow_hod_gat_łownych_3_d, dobrostan_zwierząt_3_dFizjologia_zwierząt_3_dHigiena_3, prawodawstwo w zakresie ochrony przyrody_3_d,  zarządzanie_ populacjami_3_dzooekologia_3_dzoogeografia_3_d

semestr IV – koń_hodowla i_użytkowanie_4_dOchrona błonkoskrzydłych_4_dochrona ekosystemów wodnych_4_dorg_hod_otwartej_4_dpies_hodowla_4_d,  Profilaktyka_ wet_4_d  zoopsychologia_4_d,  żyw_zw_drapieżnych_4_d,  żyw_zw_ros_wszystkożernych_4_d

semestr V – akwarystyka_5_d, chów i_hodowla_zwierząt_ex situ_5_d, kot_hodowla i_utrzymanie_5_d, podstawy_ekonomiki i_marketingu_5_d, ptaki ozdobne_hodowla i utrzymanie 5_d

semestr VI – chow_zw_w_zoo_6_dOchrona błonkoskrzydłych_6_dRestytucja_6_dSeminarium_6Pracownia dyplomowa, Podstawy chowu zwierząt

semestr VII – podstawy przedsiębiorczości, seminarium_7_d, wsp_polityka_rol_d, Pracownia dyplomowa

 

Przedmioty do wyboru

Akwakultury ogrodowe Bazy danych w hodowli zwierząt biologia i hodowla bezkręgowców Chiropterologia Ekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich, Fotografia przyrodnicza, herpetologia, Hydrobiologia, Kynologia łowiecka, ochrona zdrowia koni, Organizacja gospodarstwa agroturystycznego, ornitologia, parazytologia, 

Pasożyty i drapieżniki w służbie człowiekaPodstawy szkolenia zwierząt Pokarmy przemysłowe dla zw tow i dzikich Praktyczne aspekty entomologii Pszczelarstwo Roślina źródłem pokarmu dla zwierząt Rozród psów Rybactwo Rekreacyjne, tech_fermentacyjne, Użytkowanie rekreacyjne koni wybrane aspekty chowu i hodowli koni wybrane zagadnienia z biologii i hodowli bezkręgowców zachowanie i szkolenie psów Zwierzęta w agroturystyce,  Turystyka łowiecka

Przedmioty humanistyczne

dziedzictwo kulturowe wsi, kultura wsi polskiej, Zwierzęta w kulturze, Ameryka Azja – kultura, religia, Cywilizacyjna rola konia


Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – studia II stopnia

czwartek 22.10.2015

Studia II stopnia trwają 3 semestry (90 ECTS). W planie wyodrębnione są dwie ścieżki: zwierzęta dzikie i zwierzęta towarzyszące

Początek zajęć: studia stacjonarne – semestr letni, studia niestacjonarne w trybie zaocznym – semestr zimowy

Przedmioty wspólne: analiza instrumentalna_1, doświadczalnictwo_1, Komunikacja w świecie zwierząt, nutraceutyki i toksyny_1, monitoring_pop_zw_1_sylabus, diagnostyka _genetyczna,  ochrona_własności_1, systemy jakości, Wykorzystanie mediów społecznościowych w naukach o zwierzętach, Prawo w hodowli zwierząt,

Absolwent na rynku pracy_hioztidPracownia dyplomowa

 

Ścieżka zwierzęta dzikie: Ekotoksykologia i waloryzacja środowiska, gat inwazyjne i konfliktowe, ocena_zagrożeń_2, Parki Krajobrazowe, Sokolnictwo i ptaki naturowe, Żywienie i baza pokarmowa

 

Ścieżka zwierzęta towarzyszące: żywienie i dietetyka zwierząt,terapie behawioralne zwierząt, trendy w hodowli zwierząt, wspomaganie rozrodu zwierząt, Wystawy zwierząt

fakultety: bioinformatyka w monitoringu populacjiRezerwatowa hodowla koni, Wystawy psów,  dziedziczenie wybranych cech psów i kotówMikrobiota zwierząt_towarzyszących, , Diagnostyka biochemiczna, Drapieżnictwoetologia i behawior, etologia herpetofaunyModele biologiczne in vitro, nanobiotechnologia, Przyroda BPN

 

Przedmioty humanistyczne:

Ameryka- kultura, religia Azja – kultura, religia  design thinking  Zwierzeta w kulturze Zwierzeta w kulturze_30h Komercjalizacja wyników badań_H_2S

 

Przedmioty prowadzone w języku obcym:

Język angielski:  Konwencja, czynna ochrona przyrody, Pasze, żywienie i genetycznie modyfikowane organizmy,

 

 

W semestrze II i III student składa pisemną informację o postępach w_pracy_dyplomowej do opiekuna roku (podstawa zaliczenia Pracowni dyplomowej w ramach pracy dyplomowej). Termin składania wniosków podaje prodziekan

 


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie