photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Praktyki

wtorek 1.10.2019

Koordynatorzy ds. Praktyk

 
Kierunek Zootechnika
dr Jan Slósarz
e-mail: praktyki_zootechnika@sggw.pl
Dyżury, pokój 1072 lub 1061:
środa 11:00-12:00
 
Kierunek Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich
dr Krzysztof Głowacz
e-mail: praktyki_hioztid@sggw.pl
Dyżury –  pokój 1072, środa 11.30-12.30 (semestr letni)
 
 
 
Kierunek Bioinżynieria zwierząt
dr hab. Maciej Kamaszewski
e-mail: praktyki_bioinzynieria@sggw.pl
Konsultacje w sprawie praktyk po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową:
maciej_kamaszewski@sggw.pl
 
 
    

Składanie dokumentów z praktyk

Dokumenty  z praktyk należy składać u Koordynatora ds. Praktyk w trakcie trwania dyżurów
 
 
 
Prawidłowo wypełnione dokumenty należy składać w następujących terminach: studenci 2 semestru (Zoot., HiOZTiD) i 4 semestru (Bioinż. zw.)  – do 20 września, studenci 7 semestru – do 31 stycznia.

           

   Regulamin praktyk

 
Przed przystąpieniem do realizacji praktyki należy dokładnie zapoznać się z:
  Regulaminem praktyk zawodowych
   

Terminarz praktyk

Student studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych) pierwszego stopnia, zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w dwóch terminach: – na kierunku zootechnika oraz hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich:

praktyka I – 150 godzin (6 ECTS) – termin realizacji do końca 2. semestru,
(w tym:  120 godzin praktyka, 30 godzin czynności organizacyjne)
praktyka II – 225 godzin (9 ECTS) – termin realizacji do końca 7. semestru,
(w tym: 200 godzin praktyka, 25 godzin czynności organizacyjne)

- na kierunku bioinżynieria zwierząt: 

 podstawowa praktyka laboratoryjna – 80 godzin (2 ECTS) – termin realizacji
do końca 4. semestru,
 (w tym:  60 godzin praktyka, 20 godzin czynności organizacyjne)
zaawansowana praktyka laboratoryjna – 160 godzin (4 ECTS) – termin realizacji
do końca 7. semestru.
(w tym:  120 godzin praktyka, 40 godzin czynności organizacyjne) 

  Wybór miejsca praktyki

Miejsce praktyki powinno być zgodne z kierunkiem kształcenia i zapewniać jak największe możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego. Ponadto należy dążyć do tego, aby praktykę, w miarę możliwości, połączyć z realizacją pracy inżynierskiej.

Terminy załatwiania formalności związanych z realizacją praktyk

 Miejsce praktyki można uzgadniać już po rozpoczęciu roku akademickiego. Wcześniejsze zainteresowanie się praktykami, umożliwia zarezerwowanie atrakcyjnego  miejsca praktyki, o które zabiegają studenci z różnych ośrodków akademickich. Ostateczny termin wyboru miejsca praktyki - 30 kwietnia.

Praktyka w obiektach SGGW (obowiązkowa dla studentów studiów stacjonarnych)
oferta pobierz

Każdy student studiów stacjonarnych na kierunku zootechnika oraz hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich zobowiązany jest do odbycia praktyki w jednostkach Uczelni (w ramach obowiązkowej praktyki na I lub IV roku) w wymiarze 40 godzin. Studenci na kierunku bioinżynieria zwierząt (II rok) obowiązkowe praktyki odbywają w laboratoriach SGGW. Możliwe jest odrabianie praktyki w ciągu roku akademickiego w wybrane dni tygodnia.Termin praktyki należy uzgodnić z kierownikami jednostek i zgłosić Koordynatorowi ds. Praktyk, który wystawia Skierowanie na praktykę.

  Pozostałe miejsca praktyk – oferta pobierz

Wyboru pozostałych miejsc praktyk można dokonać na dwa sposoby:

 • wybór miejsca praktyki z prezentowanych powyżej ofert, uzgodnienie terminu praktyki z przedstawicielem Organizatora praktyk oraz zgłoszenie tego faktu Koordynatorowi ds. Praktyk, który wystawia Skierowanie na praktykę.
 • własna propozycja miejsca praktyki – należy wówczas przedłożyć opis miejsca praktyki, oraz zgodę na realizację programu praktyki w określonym terminie, podpisaną przez osobę upoważnioną.

Oferta praktyk:

Obiekty SGGW

Agroturystyka/Rekreacja

Ogrody zoologiczne

OHZ PZŁ

Zwierzętarnie/Przepiórkarnie

Parki Narodowe/ Nadleśnictwa/OHZ

Ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt/Schroniska

 

 

Niezbędne dokumenty do pobrania:
Podanie – Załącznik nr 2 pobierz
Wzór umowy pobierz

Propozycja miejsca praktyki musi być zaakceptowana przez Koordynatora ds. Praktyk.

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki

Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie niżej wymienionych (prawidłowo wypełnionych) dokumentów złożonych u Koordynatora ds. Praktyk  w następujących terminach: studenci 2 i 4 semestru – do 20 września, studenci 7 semestru – do 31 stycznia.

II semestr 

Kierunek: Zootechnika

 • Załącznik nr 3.ZOOT_Sprawozdanie pobierz
 • Załącznik nr 4.I.ZOOT_Zaświadczenie pobierz
 • Ankieta pobierz

Kierunek: Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

 • Załącznik nr 3.HiOZTiD_Sprawozdanie pobierz
 • Załącznik nr 4.I.HiOZTiD_Zaświadczenie pobierz
 • Ankieta pobierz

VII semestr

Kierunek: Zootechnika

 • Załącznik nr 3.ZOOT_Sprawozdanie pobierz
 • Załącznik nr 4.II.ZOOT_Zaświadczenie pobierz
 • Ankieta pobierz

Kierunek: Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

 • Załącznik nr 3.HiOZTiD_Sprawozdanie pobierz
 • Załącznik nr 4.II.HiOZTiD_Zaświadczenie pobierz
 • Ankieta pobierz

Kierunek: Bioinżynieria zwierząt

IV semestr

VII semestr

Inne formy zaliczenia praktyki

Student może ubiegać się o zaliczenie części lub całości praktyki zawodowej na podstawie:

Pracy zawodowej (mowa o pracę lub umowa cywilno-prawna)

Wolontariatu (umowa o wykonywaniu świadczeń wolontariusza)

 Niezbędne dokumenty do pobrania:

Pracy we własnym gospodarstwie (lub gospodarstwie rodziców)

Prowadzenia działalności gospodarczej

Niezbędne dokumenty do pobrania:

Ponadto do podania należy dołączyć stosowny dokument:

 •  Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub
 •  Zaświadczenie z urzędu gminy

Ubezpieczenie

Wszyscy studenci podejmujący praktykę powinni posiadać aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.


Zapisy na praktyki do Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

środa 17.01.2018

Szanowni Państwo,

podczas trwania dyżurów, możliwe jest zapisywanie się na praktyki w Warszawskiem ZOO.

Informacja na temat miejsc odbywania praktyk i liczby wolnych miejsc poniżej.

Rezerwacja miejsc dla WHBIOZ SGGW 2020


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie