photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Zapisy na praktyki do Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

środa 17.01.2018

Szanowni Państwo,

podczas trwania dyżurów, możliwe jest zapisywanie się na praktyki w Warszawskiem ZOO.

Informacja na temat miejsc odbywania praktyk i liczby wolnych miejsc poniżej.

Wykaz obiektów i rezerwacja miejsc na praktyki 2018 WNZ


Praktyki

sobota 1.10.2011

Opiekunowie Praktyk

 
Kierunek Zootechnika
dr Jan Slósarz
e-mail: praktyki_zootechnika@sggw.pl
tel. (22) 59 36 507
Dyżury, pokój 1072:
środa 11:00-12:00
 
Kierunek Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich
dr Krzysztof Głowacz
e-mail: praktyki_hioztid@sggw.pl
tel. (22) 59 36 558
Dyżury  pokój 1072:
wtorek 10,30-11,30
start- 5 listopada 2019
 
Kierunek Bioinżynieria zwierząt
dr Maciej Kamaszewski
e-mail: praktyki_bioinzynieria@sggw.pl
tel. (22) 59 36 507
Konsultacje w sprawie praktyk po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową:
maciej_kamaszewski@sggw.pl
 
 
 
 
 
     
 

Składanie dokumentów z praktyk

Dokumenty  z praktyk należy składać u Pełnomocnika ds. Praktyk w trakcie trwania dyżurów
lub  w szatni budynku 23 (od ul. Ciszewskiego) w godzinach 8-18
 
 
Prawidłowo wypełnione dokumenty należy składać w następujących terminach: studenci 2 semestru (Zoot., HiOZTiD) i 4 semestru (Bioinż. zw.)  – do 20 września, studenci 7 semestru – do 31 stycznia.

 

 

 

                                        

    PRAKTYKOPRZEWODNIK

  Regulamin praktyk

 
Przed przystąpieniem do realizacji praktyki należy dokładnie zapoznać się z:
 Regulaminem praktyk  pobierz
     Przewodnikiem praktyk pobierz

Terminarz praktyk

Od roku akademickiego 2012/2013, każdy student studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych) pierwszego stopnia, zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w dwóch terminach: – na kierunku zootechnika oraz hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich:

praktyka I -150 godzin (6 ECTS) – termin realizacji do końca 2. semestru,
(w tym:  120 godzin praktyka, 30 godzin czynności organizacyjne)
praktyka II – 225 godzin (9 ECTS) – termin realizacji do końca 7. semestru,
(w tym: 200 godzin praktyka, 25 godzin czynności organizacyjne)

- na kierunku bioinżynieria zwierząt: 

 podstawowa praktyka laboratoryjna – 80 godzin (2 ECTS) – termin realizacji
do końca 4. semestru,
 (w tym:  60 godzin praktyka, 20 godzin czynności organizacyjne)
zaawansowana praktyka laboratoryjna – 160 godzin (4 ECTS) – termin realizacji
do końca 7. semestru.
(w tym:  120 godzin praktyka, 40 godzin czynności organizacyjne) 

  Wybór miejsca praktyki

Miejsce praktyki powinno być zgodne z kierunkiem kształcenia i zapewniać jak największe możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego. Ponadto należy dążyć do tego, aby praktykę, w miarę możliwości, połączyć z realizacją pracy inżynierskiej.

Terminy załatwiania formalności związanych z realizacją praktyk

 Miejsce praktyki można uzgadniać już po rozpoczęciu roku akademickiego. Wcześniejsze zainteresowanie się praktykami, umożliwia zarezerwowanie atrakcyjnego  miejsca praktyki, o które zabiegają studenci z różnych ośrodków akademickich. Ostateczny termin wyboru miejsca praktyki - 30 kwietnia.

Praktyka w obiektach SGGW (obowiązkowa) – oferta pobierz

Każdy student studiów stacjonarnych na kierunku zootechnika oraz hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich zobowiązany jest do odbycia praktyki w jednostkach Wydziału (w ramach obowiązkowej praktyki na I lub III roku) w wymiarze 40 godzin.   Studenci na kierunku bioinżynieria zwierząt (II rok) obowiązkowe praktyki odbywają  w laboratoriach Wydziału Nauk o Zwierzętach lub innych Wydziałów SGGW. Możliwe jest odrabianie praktyki w ciągu roku akademickiego w wybrane dni tygodnia.Termin praktyki należy uzgodnić z kierownikami jednostek i zgłosić Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk, który wystawia Skierowanie na praktykę.

  Pozostałe miejsca praktyk – oferta pobierz

Wyboru pozostałych miejsc praktyk można dokonać na dwa sposoby:

 • wybór miejsca praktyki z prezentowanych powyżej ofert, uzgodnienie terminu praktyki z przedstawicielem Organizatora praktyk oraz zgłoszenie tego faktu Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk, który wystawia Skierowanie na praktykę.
 • własna propozycja miejsca praktyki – należy wówczas przedłożyć opis miejsca praktyki, oraz zgodę na realizację programu praktyki w określonym terminie, podpisaną przez osobę upoważnioną.

Oferta praktyk:

HP_OK – 16.11.2017

OBIEKTY SGGW – 16.11.2017

ORDZ i SCH – 16.11.2017

PN+OHZ+PAN – 16.11.2017

ZOO_OK – 16.11.2017

 

Niezbędne dokumenty do pobrania:
Podanie – Załącznik nr 2 pobierz 
Wzór umowy pobierz

Propozycja miejsca praktyki musi być zaakceptowana przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk, który następnie podpisuje umowę z Organizatorem praktyki. Wskazówki dotyczące programu praktyki zawarte są w Przewodniku praktyk pobierz.

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki

Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie niżej wymienionych (prawidłowo wypełnionych) dokumentów złożonych u Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk  w następujących terminach: studenci 2 i 4 semestru – do 20 września, studenci 7 semestru – do 31 stycznia.

II semestr 

Kierunek: Zootechnika

 • Załącznik nr 3_Sprawozdanie pobierz
 • Załącznik nr 4a_Zaświadczenie pobierz
 • Załącznik nr 11_Ankieta pobierz

Kierunek: Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

 • Załącznik nr 3_Sprawozdanie pobierz
 • Załącznik nr 4c_Zaświadczenie pobierz
 • Załącznik nr 11_Ankieta pobierz

VII semestr

Kierunek: Zootechnika

 • Załącznik nr 3_Sprawozdanie pobierz
 • Załącznik nr 4b_Zaświadczenie pobierz
 • Załącznik nr 11_Ankieta pobierz

Kierunek: Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

 • Załącznik nr 3_Sprawozdanie pobierz
 • Załącznik nr 4d_Zaświadczenie pobierz
 • Załącznik nr 11_Ankieta pobierz

Kierunek: Bioinżynieria zwierząt

IV semestr

 • Załącznik nr 3_Sprawozdanie pobierz
 • Załącznik nr 4e_Zaświadczenie pobierz
 • Załącznik nr 11_Ankieta pobierz

VII semestr

 • Załącznik nr 3_Sprawozdanie pobierz
 • Załącznik nr 4f_Zaświadczenie pobierz
 • Załącznik nr 11_Ankieta pobierz

Inne formy zaliczenia praktyki

Student może ubiegać się o zaliczenie części lub całości praktyki zawodowej na podstawie:

Pracy zawodowej (mowa o pracę lub umowa cywilno-prawna)

Praktyki (odbytej w szkole średniej lub na innym kierunku studiów)

Wolontariatu (umowa o wykonywaniu świadczeń wolontariusza)

 Niezbędne dokumenty do pobrania:

Pracy we własnym gospodarstwie (lub gospodarstwie rodziców)

Prowadzenia działalności gospodarczej

Niezbędne dokumenty do pobrania:

Ponadto do podania należy dołączyć stosowny dokument:

 •  Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub
 •  Zaświadczenie z urzędu gminy

Ubezpieczenie

Wszyscy studenci podejmujący praktykę powinni posiadać aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie