photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Katedry Hodowli Zwierząt

wtorek 22.10.2019

Laboratorium Oceny Jakości Mleka i Mięsa d. Zakładu Hodowli Bydła

PO Kierownika : dr hab. Beata Kuczyńska, prof. SGGW (tel.  2259-36527; e-mail: beata_kuczynska@sggw.pl)

 

Pracownia fizyko-chemiczna

Badania

 • podstawowy skład chemiczny mleka, siary i produktów mleczarskich oraz parametry przydatności technologicznej (zawartość tłuszczu, białka ogólnego, kazeiny, laktozy, suchej masy, suchej masy beztłuszczowej, kwasu cytrynowego, mocznika, wolnych kwasów tłuszczowych, kwasowość czynna i potencjalna, punkt zamarzania, gęstość, próba alkoholowa, czas krzępnięcia )
 • liczba komórek somatycznych- tys./cm3 (LKS)

Aparatura 

 • licznik Somacount 150
 • analizator MilkoScan FT 120
 • pehametr Hanna Instruments z elektrodami
 • wirówka, łaźnie wodne (2 szt.)
 • wagi analityczne (2szt.)
 • waga techniczna
 • krioskop

 

Metody analityczne

 • spektrofotometria w podczerwieni przy wykorzystaniu aparatu MilkoScan FT 120 firmy Foss Electric i cytometria przepływowa z wykorzystaniem barwienia fluorescencyjnego przy użyciu aparatu Somacount  150,
 • metoda miareczkowa i areometryczna

 

Pracownia  mikrobiologiczna

Badania

•             Ogólna liczba bakterii (OLB)

•             Identyfikacja bakterii G(+) i G(-), koagulazo dodatnich i ujemnych

Aparatura

•             WASP do automatycznego posiewu spiralnego na płytkach Petriego i licznik Countermat wyposażony w kamerę wideo

•             autoklaw

•             sterylizatory (2szt.)

•             cieplarka

Metody analityczne

•             referencyjna płytkowa

•             testy biochemiczne

•             barwienie bakterii

•             mikroskopowa

 

Pracownia chromatograficzna:

Badania:

•             Oznaczanie w mleku, siarze oraz mięsie antyoksydantów pochodzenia egzogennego

             tokoferol (witamina E)

             karotenoidy (b – karoten)

             retinol (witamina A)

             witamina C

•             Oznaczanie w mleku, siarze oraz mięsie antyoksydantów pochodzenia endogennego

             funkcjonalne kwasy tłuszczowe

             laktoferyna

             albuminy

             glutation

             dysmutaza nadtlenkowa (SOD – Super Oxid Dismutase)

•             Oznaczenie zawartości kwasów tłuszczowych w mleku, siarze oraz mięsie

             nasycone kwasy tłuszczowe SFA: C4:0, C6:0, C8:0, C10:0, C12:0, C14:0, C15:0, C16:0, C17:0, C18:0, C20:0, C21:0, C23:0,  C22:0, C24:0

             jednonienasycone kwasy tłuszczowe MUFA: C10:1, C12:1, C14:1, C15:1, C16:1, C17:1, TVA, C18:1, C20:1, C22:1, C24:1,

             wielonienasycone kwasy tłuszczowe PUFA: LA, CLA, GLA, DGLA, LNA, ARA, EPA, DPA, DHA

             izomery skoniugowanego kwasu linolowego CLA

             rozgałęzione kwasy tłuszczowe (BFA)

•             Oznaczenie zawartości białek serwatkowych w mleku oraz w siarze

             lizozym

             laktoferyna

             -laktoalbumina

             β-laktoglobulina

             laktoperoksydaza

             immunoglobuliny IgM

             immunoglobuliny IgA

             immunoglobuliny IgG

•             Oznaczenie zawartości dipeptydów w mleku, siarze, mięsie

             laktoferyna

             karnozyna

             anseryna

•             Oznaczenie zawartości witamin rozpuszczalnych w tłuszczu oraz β-karotenu w mleku oraz w siarze

             tokoferol

             karotenoidy

             retinol

             menachinon

             cholcekalciferol

•             Oznaczenie zawartości cholesterolu oraz fosfolipidów

             cholesterol

             fosfolipidy (fosfatydylocholina , sfingomieliny, fosfatydyloetanolamina, fosfatydyloinozytol , fosfatydyloseryna

Aparatura w pracowni

•             chromatograf cieczowy Agilent 1100 wyposażony w pompę gradientową 4 zaworową, autosampler na 100 próbek, detektor  UV-Vis i specjalistyczne kolumny kapilarne, kolekcjoner frakcji

•             chromatograf gazowy Agilent 7890A z podajnikiem automatycznym na 150 próbek, wyposażony w detektor FID i specjalistyczne kolumny kapilarne

Metody analityczne

•             techniki separacji chromatograficznej

•             derywatyzacja kwasów tłuszczowych w estry metylowe (FAME) przeprowadzana jest zgodnie z procedurą EN ISO 5509  [2000]

•             witaminy rozpuszczalne w tłuszczu i β-karoten oznaczane są przy wykorzystaniu HPLC w odwróconym układzie faz (RP-HPLC) i aparatu Agilent 1100 wyposażonego w kolumnę ZORBAX  Eclipse XDB – C8, o średnicy 4,5 mm x 150 mm

•             białka serwatkowe: Lz, Lf, -LA, BSA, -LG oznaczane są przy wykorzystaniu RP-HPLC i kolumny Supelcosil LC-318

 

Pracowania biotechnologii

Badania

•             Oznaczanie wskaźników peroksydacji tłuszczu we krwi, mleku i siarze:

             całkowity potencjał antyoksydacyjny TAS

             aktywność dysmutazy nadtlenkowej SOD

             aktywność peroksydazy glutationowej

             aktywność reduktazy glutationowej

             zawartość di-aldehydu malonowego MDA

•             Oznaczenie zawartości w mleku Ca, Mg, PO4-

•             Oznaczanie dyspersji tłuszczu mlekowego

Aparatura

•             analizator płytkowy Infinite M200 Pro

•             reflektoquant

•             mikroskopy

•             cieplarki

Metody analityczne

•             mikroskopowa

•             immunologiczna

•             spektrofotometryczna np.: TAS – oznaczany jest przy wykorzystaniu Testu Randox – analiza polega na spektrofotometrycznym pomiarze stopnia zmiany barwy powstałego reaktywnego rodnika ABTS® (2,2’-Azyno-di-[sulfonian 3-etylbenztiazoliny]) w czasie dokładnie ustalonym wg aplikacji firmy Randox

 

Pracownia izotopowa klasy III

dr Małgorzata Kunowska-Slósarz  ( tel: 2259-36527;   e-mail: malgorzata_kunowska_slosarz@sggw.pl)

Badania oznaczanie koncentracji hormonów w surowicy lub osoczu krwi

Aparatura

•             Licznik promieniowania gamma – Cobra II firmy Canberra Packard

Metoda analityczna

•             radioimmunologiczna (RIA) wykorzystująca hormony znakowane I125

 

Laboratorium Oceny Mięsa i Jaj

dr Julia Riedel (tel: 2259-36558; e-mail: julia_riedel@sggw.pl)

Aparatura

•             Elektroniczna aparatura do oceny jakości jaj – określenie masy jaja, żółtka i skorupy Szczegółowa – grubość skorupy, jednostki H, którymi wyraża się jakość białka, barwa żółtka

•             Chromatograf gazowy (typ HP 6890 GC system) z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem – analiza składu lipidów

•             Liofilizator (typ Alpha – 1)  –  utrwalanie metodą suszenia różnych tkanek i produktów

•             Aparat wylęgowy (typ AVN) – prowadzenie lęgów indywidualnych, prowadzenie biologicznej analizy lęgów

•             Maszyna wytrzymałościowa Zwick (Z 5.0 Zwicki – Line) – przeprowadzanie testów zginania, łamania, ściskania np. jaj, kości; badanie tekstury mięsa

•             Mikroskop NIKON Eclipse E-200 z systemem ciemnego pola, kontrastu fazowego, cyfrowej dokumentacji i analizy obrazu. Wyposażony w obiektywy CFI60:  10x/NA0,25/Ph1; 40x/NA0,65/Ph2; 100x/NA1,25/Ph3 oraz mikroskopową kolorową kamerę cyfrową o rozdzielczości 5 mln pikseli. Zapis zdjęć w formatach: BMP, TIFF, LIM, JPG, JPEG2000. Ponadto wyposażony w oprogramowanie do analizy obrazu, z możliwością wykonania pomiarów planimetrycznych: powierzchnia, obwód, średnica, długość, kąt, zliczanie obiektów, generowanie raportów. Dodatkowo wzbogacony w stolik grzejny do badań plemników

•             Zamrażarka niskotemperaturowa do  -80°C Frost

•             Chłodnia przemysłowa

 

dr hab. Martyna Batorska ( tel. 2259-36562, e-mail: martyna_batorska@sggw.pl)

Aparatura

•             Analizator biochemiczny firmy Cormay do oznaczeń w surowicy krwi zwierząt gospodarskich następujących wskaźników: ALAT, albumina, ASTAT, bilirubina ogólna, cholesterol, fosfor, glukoza, kreatynina, magnez, mocznik, trójglicerydy, wapń, żelazo

•             Suszarka, zakres temperatur 0o – 250oC, służy do suszenia szkła laboratoryjnego, do suszenia prób mięsa w celu uzyskania suchej masy oraz do obróbki termicznej mięsa w ocenia siły cięcia

•             Dejonizator wody firmy Polwater o wydajności 3l/godzinę

•             Waga elektroniczna na stole antywibracyjnym, zakres pomiarów 1mg – 100g

•             pH-metr do oznaczania pH mięsa

•             Planimetr elektroniczny do oznaczania pola powierzchni „oka” polędwicy

•             Suwmiarka elektroniczna do pomiarów liniowych

 

dr inż. Marcin Świątek (tel. 2259-36-553), e-mail: marcin_swiatek@sggw.pl
LABORATORIUM BLISKIEJ PODCZERWIENI
Aparatura
• Analizator mięsa FoodScantmLab fimy Foos – wykorzystywany do analizy zawartości kluczowych parametrów (tłuszczu, wody, białka, soli oraz kolagenu) dostarczając wyniki w zaledwie 60 sekund. Jest to możliwe dzięki metodzie spektrometrii transmisyjnej w bliskiej podczerwieni (NIT/NIR). Wykorzystywany głównie do oznaczania składu chemicznego w świeżym/mrożonym mięsie zwierząt gospodarskich i nie tylko. Możliwe jest również oznaczenie składu w mięsnych produktach końcowych. Analizator posiada również kalibrację na oznaczenie podstawowego składu chemicznego w serach.

• Mikroskop Nikon Eclipse 50i zawiera wbudowany układ optyczny firmy NIKON CFI60 dzięki czemu uzyskuje się optymalną wydajność optyczną, jak również możliwość swobodnego dodawania różnych akcesoriów do tworzenia konfiguracji. Mikroskop współdziała z komputerem co daje możliwości cyfrowego przetwarzania obrazu (zdjęć i filmów).

• Spektrofotometr BIOMATE ™ 3 firmy Thermo Scientific – zawiera gotowe procedury umożliwiające:
 Oznaczenie stężenia i czystości kwasu DNA.
 Oznaczanie białek metodami: Bradforda, Lowry’ego, BCA, Pierce’a, Warburg’a-Christian’a i biuretową.
 Bezpośredni pomiar stężenia kwasów nukleinowych i oligonukleotydów.
 Badania szybkości wzrostu komórek.
 Wykonanie obliczeń biochemicznych przy użyciu wbudowanego oligo-kalkulatora.

• Homogenizator Heidolph SilentCrusher M – Unikalna, nowoczesna technologia umożliwia niekontrolowaną i bezobsługową pracę. Urządzenie nie zawiera sprzęgieł, co redukuje poziom hałasu do minimum (brak narażenia słuchu). Regulator prędkości od 5000 do 26000 obr./min. Objętość próbki od 0,8 mL do 2000 mL Lepkość maksymalna do 5000 mPa. Wybór spośród 13 różnych narzędzi homogenizujących: o średnicy od 6 mm do 2 cm.

• Cieplarka C -65 Firmy Wamed – Przeznaczone są do prowadzenia badań i doświadczeń laboratoryjnych wymagających podwyższonej i ustalonej temperatury oraz do suszenia, wygrzewania itp. Obieg powierza wymuszony. Czas dochodzenia do temperatury 100oC wynosi 20 minut. W cieplarce znajdują się 4 półki. Nastawa czasów trwania zadanej temperatury od 1 minuty do 99 godzin. Możliwość zapamiętania 1 programu czasowo-temperaturowego. Dokładność stabilizacji temperatury ±0,1oC.

• pH-metr do oznaczania pH mięsa

• Kolorymetr Konica Minolta CR-400 – średnica pomiarowa 8mm nadaje się do kontroli kolorów i różnic kolorów.

• Suwmiarka elektroniczna do pomiarów liniowych

• Wirówki Centrifuge 5415 R z chłodzeniem firmy Eppendorfa – 24-miejscowy wirnik standardowy 1,5/2,0 ml (przystawki do probówek 0,2 ml, 0,4 ml, 0,5 ml i 0,6 ml) oraz 36-miejscowy wirnik specjalny do probówek 0,5 ml (dostępne przystawki 0,2 ml). Nastawianie temperatury w zakresie od 0°C do 40°C. Dokładne utrzymywanie temperatury 4°C, nawet przy maksymalnej prędkości.

• Waga elektroniczna – zakres pomiarów od 1 mg do 220 g

• Chłodziarko – zamrażarka

• Wytrząsarki Vortex

• Łaźnia wodna firmy WSL Poland -przeznaczona do ochładzania lub ogrzewania umieszczonych w ich wnętrzu naczyń oraz ich zawartości. W urządzeniu znajduje się substancja przekazująca w sposób równomierny ciepło do próbek.
 elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem LED (wyświetlanie aktualnej temperatury i wyświetlanie zadanej temperatury

LABORATORIUM OCENY WEŁNY
• Lanametr- mikroskop projekcyjny do badania struktury włókien pomiaru ich grubości.
• Airflow – do badań wełny jednolitej. Określa średnią grubość wełny (grubość włókna)

LABORATORIUM PARAZYTOLOGICZNE
• W laboratorium prowadzone są badania koproskopowe z zastosowaniem zmodyfikowanej metody Fulleborna oraz przy wykorzystaniu metody McMastera.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie