photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Kierunki studiów

wtorek 14.01.2020

ZOOTECHNIKA – studia I i II stopnia

 Kształcenie na kierunku Zootechnika obejmuje zagadnienia dotyczące hodowli i chowu zwierząt gospodarskich oraz oceny produktów pochodzenia zwierzęcego. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmów i zachodzących w nich procesów fizjologicznych. Program studiów obejmuje zagadnienia technologii i technik w zakresie produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego z zachowaniem zdrowia i dobrostanu zwierząt, uprawy roślin i produkcji pasz, żywienia zwierząt oraz towaroznawstwa produktów pochodzenia zwierzęcego.

Elementy programu studiów:

Studia I stopnia (wykaz przedmiotów)

 • chemia, biochemia, zoologia, anatomia i fizjologia zwierząt, genetyka i metody doskonalenia zwierząt,
 • uprawa roślin, przygotowanie i konserwacja pasz, żywienie zwierząt,
 • chów i użytkowanie zwierząt gospodarskich, biologia rozrodu,
 • higiena, dobrostan i ochrona zdrowia zwierząt gospodarskich,
 • organizacja produkcji zwierzęcej,
 • towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego,

 Studia II stopnia- zapraszamy absolwentów kierunków I stopnia: zootechnika, HiOZTiD oraz innych kierunków

 • doświadczalnictwo zootechniczne i metodologia pracy badawczej,
 • zarządzenie gospodarstwem, globalizacja w produkcji zwierzęcej, systemy jakości, ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • biotechniki rozrodu, gospodarka paszowa i biotechnologie w produkcji pasz, diagnostyka genetyczna, analiza instrumentalna,
 • modyfikowanie wartości odżywczej produktów pochodzenia zwierzęcego, podstawy przetwórstwa,
 • nowe technologie w produkcji zwierzęcej, profilaktyka zaburzeń zdrowotnych w intensywnej produkcji zwierzęcej, produkcja zwierzęca a środowiska, precyzyjna produkcja rolnicza.

Integralną częścią studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I stopnia) są zajęcia terenowe i praktyki zawodowe, które studenci mogą odbywać w obiektach doświadczalnych SGGW i współpracujących z Uczelnią instytucjach naukowych, czołowych gospodarstwach prywatnych specjalizujących się w produkcji zwierzęcej oraz w gospodarstwach należących do Spółek Skarbu Państwa, Agencjach Rządowych, jak również za granicą, m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Norwegii.

Współpraca Wydziału z instytucjami zajmującymi się obsługą rolnictwa oraz firmami pracującymi na rzecz rolnictwa pozwala na zaangażowanie specjalistów spoza Uczelni w proces dydaktyczny.

Absolwenci kierunku Zootechnika otrzymują wiedzę i umiejętności z zakresu teorii i praktyki racjonalnego chowu, hodowli i utrzymania zwierząt, uprawy roślin, produkcji pasz i gospodarki paszowej. Posiadają znajomość praw rynku i marketingu rolniczego oraz umiejętność posługiwania się rachunkiem ekonomicznym. Przygotowani są także w zakresie oceny wydajności produkcyjnej zwierząt oraz towaroznawstwa produktów i surowców zwierzęcych.

 

kury 105 KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA konie2
Damian Jakub Karolina

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH – studia I i II stopnia

Kształcenie na kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich obejmuje zagadnienia dotyczące zwierząt utrzymywanych hobbistycznie (psy, koty, drób ozdobny, gady, płazy), hodowli in situ ex-situ zwierząt dzikich, jak również szeroko rozumianej ekologii zwierząt i zoopsychologii. Zakres kształcenia obejmuje biologiczne podstawy hodowli i utrzymania zwierząt towarzyszących i dzikich, w których nacisk położony jest na zasady prowadzenia hodowli zwierząt, warunki ich utrzymania oraz żywienia. Istotnym elementem kształcenia są również zagadnienia dotyczące bioróżnorodności, problemy reintrodukcji i ochrony gatunków ginących.

Elementy programu studiów:

Studia  I stopnia (wykaz przedmiotów):

 • chemia, metabolomika, zoologia, anatomia zwierząt,  fizjologia,
 • żywienie zwierząt towarzyszących i  dzikich,
 • zarządzanie populacjami, bioróżnorodność, restytucja i ochrona zwierząt,
 • chów i utrzymanie zwierząt towarzyszących i dzikich – psy, koty, drób ozdobny, gady, płazy, jeleniowate,
 • zoopsychologia,
 • przedmioty społeczno-humanistyczne, ekonomia i języki obce.

Studia II stopnia – zapraszamy absolwentów kierunków I stopnia: HiOZTiD, zootechnika oraz innych kierunków

- (ścieżka specjalizacyjna) Zwierzęta towarzyszące

- (ścieżka specjalizacyjna) Zwierzęta dzikie

 • doświadczalnictwo i metodologia pracy badawczej,
 • prawo w hodowli zwierząt, ochrona własności przemysłowej oraz prawa autorskiego, systemy jakości,
 • nutraceutyki i toksyny w pokarmie, diagnostyka genetyczna, analiza instrumentalna,
 • komunikacja w świecie zwierząt, monitoring populacji zwierząt,

Ścieżka: Zwierzęta towarzyszące – m.in. terapie behawioralne zwierząt, żywienie i dietetyka zwierząt, wspomaganie rozrodu zwierząt, trendy w hodowli zwierząt towarzyszących, wystawy zwierząt.

Ścieżka: Zwierzęta dzikie -   m.in. ekotoksykologia i waloryzacja środowiska, żywienie i baza pokarmowa, ocena zagrożeń i projekty w ochronie przyrody, gatunki inwazyjne i konfliktowe, sokolnictwo, parki narodowe i krajobrazowe.

W  czasie studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w ośrodkach hodowli zwierząt dzikich, prywatnych hodowlach zwierząt towarzyszących, ogrodach zoologicznych i parkach dzikich zwierząt w kraju i zagranicą, schroniskach dla zwierząt, sklepach i hurtowaniach zoologicznych, firmach świadczących usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt towarzyszących, parkach narodowych itp.

Możliwość rozwijania zainteresowań dają studentom działające na Wydziale koła naukowe.

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zoologii, zoopsychologii oraz zagadnień chowu i hodowli zwierząt nie użytkowanych produkcyjnie. Kompetencje absolwentów obejmują dietetykę i żywienie zwierząt, kształtowanie ich środowiska bytowego, rozród oraz metody hodowli różnych gatunków zwierząt; absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu pielęgnacji zwierząt, oceny bioróżnorodności środowiska, zarządzania populacjami zwierząt oraz opracowywania i realizacji programów ochrony zwierząt dzikich.

Główne kierunki działalności zawodowej absolwentów obejmują:

 • prowadzenie samodzielnej działalności w sferze usług dla zwierząt towarzyszących, ich hodowli i użytkowania,
 • zatrudnienie w instytucjach i organizacjach działających w obszarze ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt),
 • praca w firmach usługowych oraz wytwarzających karmy i środki dla zwierząt,
 • praca w związkach hodowców,
 • zatrudnienie w ogrodach zoologicznych i schroniskach dla zwierząt,
 • zatrudnienie w placówkach naukowo-badawczych i oświatowych, w parkach narodowych i lasach państwowych,

 

SONY DSC Gepardy E Sawosz Obraz 243
Dni123  546

BIOINŻYNIERIA ZWIERZĄT – studia I i II stopnia

Krótka charakterystyka

Bioinżynieria zwierząt – od nanomolekuł do populacji organizmów (wykaz przedmiotów)

Studenci tego kierunku będą zdobywali interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • struktury i zasad funkcjonowania organizmów zwierzęcych na poziomie molekuł, komórek, tkanek, organizmów i populacji
 • matematyki, fizyki, techniki i chemii oraz wykorzystania ich podczas wykonywania podstawowych manipulacji  na materiale biologicznym
 • podstawowych metod, technik i technologii fizycznych, chemicznych, technicznych, molekularnych i biochemicznych oraz umiejętność wykorzystania ich w pracy laboratoryjnej (analitycznej i diagnostycznej)
 • nanonauk i nanobiotechnologii oraz ich wykorzystaniu w bioinżynierii zwierząt.

Przedmioty fakultatywne z zakresu:

 • Nanobioinżynierii – inżynieria na poziomie nanostruktur i molekuł (technologie liposomowe, nanosystemy, białkowe regulatory ekspresji genów, nutrigenomika, bionika, transport nanocząstek, nanocząstki)
 • Mikrobioinżynierii –  inżynieria na poziomie komórkowym (mikrobiologia kliniczna, inżynieria gamet i zarodków, parazytologia molekularna, cytogenetyka, immunogenetyka, alternatywne metody badania ksenobiotyków, bioinżynieryjne techniki w produkcji szczepionek)
 • Makrobioinżynierii – inżynieria zwierząt i ich środowiska (biotechniki rozrodu zwierząt, projektowanie zwierząt transgenicznych, techniki bioindykacyjne, technologie produkcji zwierzęcej, genetyka ewolucyjna, genetyka populacji, metabolizm ksenobiotyków i biopierwiastków, podstawy patofizjologii, mutageneza środowiskowa oraz podstawy procesów kancerogenezy, genetyka ekologiczna, wstęp do badań przedklinicznych)

Predyspozycje kandydata

Oczekuje się następujących kompetencji u kandydata: zainteresowanie naukami i technikami biomedycznymi, zdolności manualne, kreatywności, umiejętności analitycznego myślenia, uczenia się, jasnego i precyzyjnego formułowania opinii i poglądów oraz prowadzenia dyskusji.

Praktyki

Praktyki mogą być odbywane w jednostkach gospodarczych (firmach biotechnologicznych), jednostkach naukowo-badawczych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, jednostkach administracji państwowej lub innych jednostkach organizacyjnych o ile charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie bezpośrednio związany z bioinżynierią zwierząt. Praktyki odbywać się mogą również w laboratoriach Uczelni. Możliwe jest również odbywanie praktyk zagranicznych, w organizacji których pomocy udziela uczelniane Biuro Współpracy Międzynarodowej.

Studenci i absolwenci

Absolwent kierunku Bioinżynieria zwierząt jest przygotowany do pojmowania, interpretowania i projektowania podstawowych rozwiązań zmierzających do zastosowania praw matematyki, techniki, fizyki, chemii i biologii oraz niektórych rozwiązań technicznych w modyfikacji organizmów zwierząt  na rzecz poprawy jakości życia człowieka i zwierząt z poszanowaniem etycznych i ekologicznych zasad współistnienia.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające mu pracę m.in. w:

 • w przemyśle biotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnie czynnych wykorzystywanych w medycynie, farmacji, weterynarii i produkcji zwierzęcej,
 • w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych powołanych do badania materiału
 • biologicznego i oceny toksyczności środowiska,
 • w przemyśle nanobiotechnologicznym,
 • w instytucjach stosujących do badań modele zwierzęce,
 • w jednostkach naukowo-badawczych,  edukacyjnych, kontrolnych, rządowych (polskich i UE) ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt i regulacji dotyczących pasz i żywności.

Studia II stopnia – zapraszamy absolwentów kierunków I stopnia: bioinżynieria zwierząt oraz innych kierunków (w tym biotechnologia, biologia)

Kontakt

ul. Ciszewskiego 8, budynek 23

02-786 Warszawa

e-mail:dwhbioz@sggw.edu.pl

http://www.animal.sggw.edu.pl

Obraz 284 Obraz 394 Obraz 320

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie