photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Doktoranckie

wtorek 1.10.2013

Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zwierzętach

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 ogłaszają dodatkową rekrutację na studia doktoranckie

przy Wydziale Nauk o Zwierzętach w dyscyplinie zootechnika, w zakresie biologii zwierząt

Studia rozpoczynają się 1 października 2013 r. i będą trwały  do 30 września 2017 r.

 1. Na studia będą przyjmowani absolwenci kierunków przyrodniczych posiadający dyplom magistra, magistra inżyniera lub lekarza weterynarii.
 2. Kandydaci na studia proszeni są o następujących dokumentów:
  1. Podanie do Dziekana (wg załączonego wzoru)
  2. Kwestionariusz osobowy
  3. CV
  4. Trzy fotografie legitymacyjne
  5. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego
  6. Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów pozwalające ustalić średnią ocen ze studiów (I i II stopnia)
  7. Opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub dr hab. o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej
  8. informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat,
  9. opis zainteresowań naukowych kandydata,
  10. informację o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych,
  11. planowaną tematykę rozprawy doktorskiej,
  12. zgodę przyszłego opiekuna/promotora, gotowego podjąć się nad nim opieki naukowej (wg załączonego wzoru). Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan.

w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW (pok. nr 78) lub wysłanie na adres: 02-786 Warszawa, ul. Ciszewskiego 8, do 16 października 2013 r. do godz.15.00.

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów odbędzie się 17 października 2013 r. o godzinie 12.00.

O przyjęciu kandydatów zadecyduje Komisja Kwalifikacyjna na podstawie przedłożonych dokumentów i wyników przeprowadzonej rozmowy.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji  i przebiegu studiów można uzyskać u kierownika studiów prof. dr hab. Teresy Ostaszewskiej, tel (22) 59 36641, e-mail: teresa_ostaszewska@sggw.pl

PODANIE

zgoda opiekuna


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie