photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Publikacje pracowników

poniedziałek 29.10.2012

PUBLIKACJE WYDZIAŁU NAUK O ZWIERZĘTACH 2012

MONOGRAFIE

 1. Arkuszewska Ewa. 2012. Nieparzystokopytne. W ” Żywienie dzikich zwierząt. Ssaki” pod redakcją Ewy SawoszChwalibóg i Iwony Kosieradzkiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

 2. Balcerak Marek. 2012. Jakość i bezpieczeństwo pokarmów i pasz w żywieniu dzikich zwierząt. W ” Żywienie dzikich zwierząt. Ssaki” pod redakcją Ewy Sawosz Chwalibóg i Iwony Kosieradzkiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

 3. Charon K.M., Świtoński M. – Genetyka i genomika zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2012 ISBN 978-83-01-17107-0 (str 1-397)

 4. ChoroszyZ.,Grodzki G., Szewczyk A.,Konopka B., ChoroszyB., Łopieńska M., – Program oceny i mselekcji bydła mięsnego. XX Szkoła Zimowa Hodowców Bydła (2012)Perspektywy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie . Zakopane 19-23 marca 2012- referaty (Wydawca Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy Kraków ISBN 978-83-7607-177-0, str 321- 329.

 5. Chwalibóg Andrzej. 2012. Trąbowce. W ” Żywienie dzikich zwierząt. Ssaki” pod redakcją Ewy SawoszChwalibóg i Iwony Kosieradzkiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

 6. Cieśla M., Śliwiński J., Ostaszewska T., Jończyk R., Pęczkowski T. 2012. Określenie dobrych praktyk utrzymania przy ekologicznym chowie karpi i pstrągów, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania i zwalczania chorób ryb. W: Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2011 roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rynków Rolnych. Wydział Rolnictwa Ekologicznego, Warszawa

 7. Dymnicka Maria, Łozicki Andrzej. 2012. Parzystokopytne. W ” Żywienie dzikich zwierząt. Ssaki” pod redakcją Ewy SawoszChwalibóg i Iwony Kosieradzkiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

 8. Fiedorowicz Szymon. 2012. Drapieżne morskie. W ” Żywienie dzikich zwierząt. Ssaki” pod redakcją Ewy SawoszChwalibóg i Iwony Kosieradzkiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

 9. Grodzik Marta, Sawosz Ewa, Wierzbicki Mateusz, Hotowy Anna, Prasek, Marta, Jaworski Sławomir, Chwalibog Andre. VEGF-dependant mechanism of antiangiogenic action of diamond nanoparticles in globlastoma multiforme tumor. Nanotechnology 2012: Biosensors, Instruments, Medical, Environment and Energy. Nano Science and Technology Institute.

 10. Grodzik Marta. Torbacze. 2012. . W ” Żywienie dzikich zwierząt. Ssaki” pod redakcją Ewy SawoszChwalibóg i Iwony Kosieradzkiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

 11. Kaleta T. – Behawioralne i ekologiczne aspekty aktywności pokarmowej dzikich zwierzat. [w:} Żywienie dzikich zwierzat:ssaki. Red E. Sawosz i I. Kosieradzka Wydawnictwo SGGW, 2012 ,

 12. Klimaszewski K., Osielska M. 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. Ropucha zielona Pseudepidalea viridis (Laurenti, 1768) [Bufo viridis]; 0,5. GIOS. Warszawa.

 13. Kosieradzka Iwona. 2012. Gryzonie. W ” Żywienie dzikich zwierząt. Ssaki” pod redakcją Ewy Sawosz Chwalibóg i Iwony Kosieradzkiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

 14. Łozicki Andrzej. 2012. Zajęczaki. W ” Żywienie dzikich zwierząt. Ssaki” pod redakcją Ewy SawoszChwalibóg i Iwony Kosieradzkiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

 15. Martyniuk E. – Różnorodność biologiczna w rolnictwie. Jak promować i popularyzować rasy rodzime. Wybrane zagadnienia z Ekologii i ochrony środowiska. Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach”.Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, Uniwersytet Warszawski, 2012

 16. Martyniuk E. – Zachowanie krajobrazu kulturowego: ochrona bioróżnorodności obszarów wiejskich. XXXV lat Suwalskiego Parku Krajobrazowego Materiały konferencyjne „Ochrona Krajobrazu Kulturowego ” Lipniak 15-16 wrzesnia 2011 Turtul 2012, ISBN 978-83-919011-4-9 str 47-54

 17. Niemiec J 2012. rozdz. Hodowla i użytkowanie kur nieśnych Hodowla i użytkowanie drobiu pod. red. J. Jankowskiego., 279-304, PWRiL Warszawa

 18. Niemiec Tomasz. 2012. Wpływ ekstraktów z bezkręgowców na rozwój i stan zdrowia zwierząt modelowych. Rozprawa habilitacyjna. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

 1. Niemiec Tomasz. Owadożerne. 2012. W ” Żywienie dzikich zwierząt. Ssaki” pod redakcją Ewy SawoszChwalibóg i Iwony Kosieradzkiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

 2. Niżnikowski R., 2012: Warunki klimatyczne pomieszczeń dla kóz i owiec. Rozdział w podręczniku pod redakcją B. Gazińskiego pt.”Środowisko wewnętrzne, wentylacja i wyposażenie technologiczne pomieszczeń inwentarskich – bydło, kozy i owce” Systherm D. Gazińska sp. J. Poznań 2012, 95-105.

 3. Olech W. The European Bison: A species saved from extirpation.VAZA Magazine vol 13, 2012, str 19-21 (World Association of Zoos and Aquarimus WAZA/ United for Conservation (ISSN: 2074-4528)str 19-22

 4. Ostaszewska T., Kamaszewski M., Kolman R. 2012. Razvitie myšč u sterlâdi (Acipenser ruthenus L.) v hode èndo- i ègzogennogo pitaniâ. W: Problemy proizvodstva posadočnogo materiala isčezaûŝih populâcij osetrovyh ryb (Red.: Kolman R., Prusińska M.). Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn, s. 45-60

 5. Popczyk B. 2012. Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce. Problemy handlu dziczyzną; 0,6. Oficyna Wydawnicza G&P. Poznań

 6. Sawosz Chwalibóg Ewa. 2012. Drapieżne lądowe. W ” Żywienie dzikich zwierząt. Ssaki” pod redakcją Ewy SawoszChwalibóg i Iwony Kosieradzkiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

 7. Skomiał Jacek. 2012. Podstawowe wiadomości z zakresu żywienia zwierząt. W ” Żywienie dzikich zwierząt. Ssaki” pod redakcją Ewy SawoszChwalibóg i Iwony Kosieradzkiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

 8. Sokół Janusz L.. Naczelne. 2012. W ” Żywienie dzikich zwierząt. Ssaki” pod redakcją Ewy Sawosz Chwalibóg i Iwony Kosieradzkiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

 9. Strużyński W. 2012. Oznaczamy bezkręgowe organizmy wskaźnikowe dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych: 1-50. ISBN 978-83-60886-56-4. System oceny wód powierzchniowych; 5,0. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. Warszawa.

 10. Strużyński W. 2012. Oznaczamy bezkręgowe organizmy wskaźnikowe dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Porównanie efektywności biologicznej i fizykochemicznej oceny czystości wód; 1,25. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. Warszawa 43-49.

 11. Strużyński W., Śliwińska K. 2012. Oznaczamy bezkręgowe organizmy wskaźnikowe dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Stan czystości wód na podstawie występujących bezkręgowych organizmów wodnych; 1,25. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. Warszawa 17-42.

 12. Wierzbicki Mateusz, Aleksandra Wierzbicka. 2012. Nietoperze. W ” Żywienie dzikich zwierząt. Ssaki” pod redakcją Ewy SawoszChwalibóg i Iwony Kosieradzkiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

 13. Wojciechowska M, Nowak Z., Olech W. – Przegląd badań genetycznych prowadzonych na gatunku Bisonbonasus.EuropeanBisonConservation: 5: Newsletter, Wydawnictwo SGGW 2012, str 13-26.

 14. Wojtyra Bożena. 2012. Prawne unormowania dotyczące ochrony zwierząt wolnożyjących. W ” Żywienie dzikich zwierząt. Ssaki” pod redakcją Ewy SawoszChwalibóg i Iwony Kosieradzkiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH Z BAZY JCR, LISTA A

 1. Bonato M., Cornwallis Ch.K., Malecki I.A., Rybnik-Trzaskowska P., Cloete S.W.P. 2012. The effect of temperature and pH on the motility and viability of ostrich sperm. Animal Reproduction Science 133 123-128

 2. Czykier E., Bierła J., Góral K., 2012 Morphometric measurements of the seminiferous tubules of the testes in 2-year-old and 3-year-old European bison males with orwithout spermiogenesis. Polish Journal of Veterinary Sciences, Vol. 15 No. 3, 569-570.

 3. Dabrowska H., Ostaszewska T., Kamaszewski M., Antoniak A., Napora-Rutkowski Ł., Kopko O., Lang T., Fricke N.F., Lehtonen K. 2012. Histopathological,histomorphometrical, and immunohistochemical biomarkers in flounder (Platichthys flesus) from the southern Baltic Sea. Ecotoxicology and Environmental Safety 78, 14-21

 4. Grodzik Marta, Ewa Sawosz, Piotr Orłowski , Mateusz Wierzbicki, Maciej Szmidt, Kaja

Urbańska, Paweł Sysa. 2012. Morphology of human glioblastoma model cultured in ovo. The

Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy. 56, 261-266.

 1. Gruszecki T.M., Greguła-Kania M., Niżnikowski R., Pięta M., Kostro K., Szymanowska

  A.,Miduch A., Strzelec E., 2012: Effect of PRNP gene polymorphism on reproductive

  performance of mother sheep and their offspring growth, Bull Vet Inst Pulawy 56, 279-282.

 2. Hotowy Anna, Sawosz Ewa, Grodzik Marta, Pineda Lane, .Sawosz Filip, Chwalibog Andre.

  2012. Silver nanoparticles administered to chicken affect VEGFA and FGF2 gene expression in breast muscle and heart. Nanoscale Research Letters. , 7:1, 418-425. DOI:10.1186/1556-276X-7- 418.

 3. Jarmuł – Pietraszczyk J., Jastrzębska A. 2012. The toxicity of herbicides to earthworms Eisenia fetidae and Dendrobaena veneta. Ecol. Chem. Eng. A. 19 (9): 1133-1137.

 4. Jarmuł-Pietraszczyk J., Budzińska-Wrzesień E., Wrzesień R., Ścieszko M. 2012. Ecological methods of bird control in urban agrocenoses in Warsaw. Ecol. Chem. Eng. A. 19 (12):1555- 1559.

 5. Jarmuł-Pietraszczyk J., Budzińska-Wrzesień E., Wrzesień R., Świtacz A. 2012. Therapeutic role of animals in human life – examples of dog and cat assisted therapy. Ecol. Chem. Eng. A. 19 (11): 1375-1381.

 6. Jerzy Woyke J. Wilde J. Wilde M.2012. Swarming and migration of Apis
  dorsata and Apis laboriosa honey bees in India Nepal and Bhutan. Journ. apic. Sci. 56 (1): 81-91.

 7. Kośla T., Skibniewska E. M., Skibniewski M., Urbańska-Słomka G. 2012. Magnesium concentrations in the tissues of free-ranging European bison. Magnesium Research 25 (2): 99- 103.

 8. Kuczyńska B., Puppel K., Gołębiewski M., Kordyasz M., Grodzki H., Brzozowski P., 2012: Comparison of fat and protein fractions of milk constituents of Montbeliarde and Polish Holstein- Friesian cows originated from one farm in Poland. Acta Veterinaria Brno 81: 139–144; doi:10.2754/avb201281020139

 9. Kuczyńska B., Puppel K., Gołębiewski M., Metera E., Sakowski T., Słoniewski K., 2012: Differences in whey proteins content between cow’s milk collected in late pasture and early indoor feeding season from conventional and organic farms in Poland. Journal of the Science of Food and Agriculture, 92, 2899-2904, doi: 10.1002/jsfa.5663,.

 10. Łozicki Andrzej, Maria Dymnicka, Ewa Arkuszewska, Henryk Pustkowiak. 2012. Effect of pasture or maize silage feeding on the nutritional value if beef. Annals of animal science. 12, 1:81-93.

 11. Łukasiewicz M., Pietrzak D., Niemiec J., Mroczek J., Michalczuk M. 2012. Application of dried grains with solubles (DDGS) as a replacer of soybean meal In broiler chickens feeding. Archiv Tierzucht 2012, 55, 5, 496-505

 12. Mahbobi A., Farshineh-Adl M. B., Woyke J., Abbasi S. 2012. Effects of age of grafted larvae and supplemental feeding on some morphological characteristics of Iranian queen honey bees (Apis mellifera meda Skorikov, 1929). Journ. apic. Sci. 56 (1): 93-98.

 13. Neupane K. R., Woyke J., Wilde J. 2012. Effect of initial strength of honey bee colonies (Apis mellifera) supered in different ways on maximizing honey production in Nepal. Journal of Apicultural Science 56(2): 71-81.

 14. Niemiec J., Riedel J., Szulc T., Stępińska M., Feeding wheat distillers dried grains with solubles (DDGS) to laying hens ant its effect on performance and egg quality. Ann. Anim. Sci. vol. 12. No.1, 105-115

 15. Orłowski Piotr, Ewa Sawosz , Małgorzata Krzyżowska, Anna Winnicka, André Chwalibóg. 2012. Toxicity of silver nanoparticles in monocytes and keratinocytes: potential to induce inflammatory reactions. Centr. Eur. J Immunol. 37 (2): 123-130.

 16. Ostaszewska T., Dabrowski K., Kamaszewski M., Kwasek K., Grodzik M., Bierła J., 2012.

  Aquaculture Nutrition 2012, doi: 10.1111/j.1365-2095.2012.00948.x

 17. Pawłowski K. M., Król M., Majchrzak K., Gajewska A., Majewska A., Motyl T. 2012. Global

  gene expression profiles of canine macrophages and canine mammary cancer cells grown as a co- culture in vitro. BMC Veterinary Research 8: 16.

page3image33104

The

page3image33712

effect of dipeptide, Lys-Gly, supplemented diets on digestive tract histology in juvenile yellow

page3image34800 page3image34960

perch (Perca flavescens

).

 1. Pawłowski K. M., Król M., Szyszko K., Maciejewski H., Dolka I., Manuali E., Jank M., Motyl T. 2012. The gene expression profiles of canine mammary cancer cells grown with carcinoma- associated fibroblasts (CAFs) as a co-culture in vitro. BMC Veterinary Research 8: 35.

 2. Pawłowski K. M., Majchrzak K., Orzechowska E.J., Dolka I., Mucha J.,, Motyl T., Król M. 2012. A role of ghrelin in canine mammary carcinoma cells proliferation, apoptosis and migration. BMC Veterinary Research 8: 170.

 3. Pawłowski K. M., Majchrzak K., Szyszko K., Motyl T., Król M. 2012. A role of ghrelin in cancerogenesis. Polish Journal of Veterinary Sciences 15 (1): 189-197.

 4. Pawłowski K. M., Manuali E., De Giuseppe A., Feliziani F., Forti K., Casciari C., Marchesi M.C., Pacifico E., Majchrzak K., Król M. 2012. CA 15-3 cell lines and tissue expression in canine mammary cancer and the correlation between serum levels and tumour histological grade. BMC Veterinary Research 8: 86.

 5. Pawłowski K. M., Popielarz D., Szyszko K., Gajewska M., Motyl T., Król M. 2012. Growth hormone receptor (ghr) RNAi decreases proliferation and enhances apoptosis in CMT-U27 canine mammary carcinoma cell line. Veterinary and Comparative Oncology 10 (1): 2-15.

 6. Pawłowski K. M., Szyszko K., Majchrzak K., Mucha J., Motyl T., Król M. 2012. Systemy dostarczania leków -przełom w terapii nowotworów z użyciem antracyklin. Medycyna Weterynaryjna 68 (5): 269-273.

 7. Pawłowski K. M., Zabielska K., Lechowski R., Król M., Motyl T., Dolka I., Zbikowski A. 2012. Derivation of feline vaccine-associated fibrosarcoma cell line and its growth on chick embryo chorioallantoic membrane -a new in vivo model for veterinary oncological studies. Veterinary Research Communications 36 (4): 227-233.

 8. Podsiadło E. 2012. Morphology of second instar nymphs of Kermes quercus (Linnaeus) (Hemiptera: Kermesidae). Polish Journal of Entomology vol. 81, nr 1: 35-42.

 9. Podsiadło E., Mazurkiewicz-Woźniak A. 2012. Morphology of the first instar nymph of Leucaspis loewi Colvée (Hemiptera: Coccinea: Diaspididae). Polish Journal of Entomology vol. 81 nr 1: 43 – 47.

 10. Ptak E., Brzozowski P., Bieniek J., 2012: Genetic parameters for lactose percentage in the milk of Polish Holstein-Friesians. Journal of Animal and Feed Sciences 21, 251-262.

 11. Puppel K., Nałęcz-Tarwacka T., Kuczyńska B., Gołębiewski M., Grodzki H., 2012: Increasing nutritional value of cow’s milk through diet manipulation: fish oil versus combined supplementation of fish oil and linseed. Journal of Food Science and Nutrition 1 (1), 1-8.

 12. Puppel K., Nałęcz-Tarwacka T., Kuczyńska B., Gołębiewski M., Grodzki H., 2012: Influence of combined supplementation of cow’s diet with linseed and fish oil on thrombogenic and atherogenic indicators of milk fat. Animal Science Papers and Reports vol. 30 no. 4, 317-328.

 13. Puppel K., Nałęcz-Tarwacka T., Kuczyńska B., Gołębiewski M., Kordyasz M., Grodzki, H., 2012: The age of cows as a factor shaping the antioxidant level during a nutritional experiment with fish oil and linseed supplementation for increasing the antioxidant value of milk. Journal of the Science of Food and Agriculture, vol. 92, issue 12, 2494-2499, doi: 10.1002/jsfa.5658.

 14. Radzik-Rant A, Rant W, Kuźnicka E, Rozbicka-Wieczorek A 2012: The fatty acid composition of longissimus lumborum muscle of suckling and elary-weaned dulal purpose wool/meat lambs. Archiv Tierzucht, 2012, 55 (3), 285-293

 15. Rekiel A., Więcek J., Wojtasik M., Ptak J., Blicharski T., Mroczko L.: 2012. Effect of sex ratio in the litter in which Polish Large White and Polish Landrace sows born and reared). Ann. Anim. Sci., 12, 2, 179-186.

 16. Roszko M., Rzepkowska M., Szterk A., Szymczyk K., Jędrzejczak R., Bryła M. 2012. Application of semi-permeable membrane dialysis/ion trap mass spectrometry technique to determine polybrominated diphenyl ethers and polychlorinated biphenyls in milk fat. Analytica Chimica Acta 748, 9-19

 17. Sakowski T., Kuczyńska B., Puppel K., Metera E., Słoniewski K., Barszczewski J., 2012: Relationships between physiological indicators in blood and yield as well as basic chemical composition of milk obtained from organic dairy cows. Journal of the Science of Food and Agriculture. doi:10.1002/jsfa.5900.

 1. Sawosz Ewa, Hotowy Anna, Pineda Lane , Elnif Jan , Sawosz Filip , Ali Abdala , Chwalibog Andre. 2012. Effect of nanoparticles of silver and gold on metabolic rate and development of broiler and layer embryos. Comperative Biochemistry and Physiology. Part A, 161, 315-319

 2. Sawosz Ewa, Hotowy Anna, Pineda, Lane, Chwalibog Andre, Lauridsen Charlott, Engberg Rikarda, Elnif Jan, Sawosz Filip, Ali Abdala, Gao Ying. 2012. Effect of silver nanoparticles on growth performance, metabolism and microbial profile of broiler chickens. Archives of Animal Nutrition. 66:5, 416-429

 3. Skibniewska E. M., Kośla T., Skibniewski M. 2012. Bioaccumulation of Zn, Mn and Mo in healthy and cancerous mammary glands in dogs. Trace Elements and Electrolytes 29 (1) : 42-47.

 4. Skibniewska E. M., Kośla T., Skibniewski M. 2012. Dependence between Cu concentration in the liver, kidneys and skeletal muscles of canine females. Central European Journal of Biology 7 (5): 817-824.

 5. Skibniewska E. M., Kośla T., Skibniewski M. 2012. Evaluation of rubidium contents in organs of bitches (Canis lupus f. familiaris). Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 56: 385-388.

 6. Strużyński W., Swiątek P., Urbisza A. Z., Płachno B. J., Bielecki A., Cios S., Salonen E., Klag J. 2012. Ovary architecture of two branchiobdellid species and Acanthobdella peledina (Annelida, Clitellata). Zoologischer Anzeiger 251, 1: 71–82.

 7. Sulgostowska T., Pojmańska T., Salamatin R., Cielecka D., Okulewicz A., Niewiadomska K., Grytner – Zięcina B. 2012. The Polish collection of parasitic helminths (a report on realization of works concerning fusion of parasitic collections dispersed among different scientific institutions). Annals of Parasitology vol. 58, nr 2: 75-86.

 8. Szwacka M., Burza Wojciech, Zawirska-Wojtasiak Renata, Gośliński M., Twardowska Anna, Gajc-Wolska J., Kosieradzka Iwona, Kiełkiewicz Małgorzata. 2012. Genetically modified crops expressing 35S-thaumatin II transgene: sensory properties and food safety aspects. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. 11: 174-186.

 9. Tumialis D., Pezowicz E., Skrzecz I., Sowińska A. 2012. Evaluation of biological activity of biopreparations containing nematodes from the genera Steinernema and Heterorhabditis used for reducing large pine weevil Hylobius abietis l. population in pine Pinus sylvestris L. stumps. Folia Forestalia Polonica. Seria A vol. 54, nr 3: 196-201.

 10. Weber G.M., Michalczuk M., Huyghebaert G., Juin H., Kwakernaak C., M.I. Gracia. 2012. Effects of a blend of Essentials oil compoounds and benzoil acid on performance of broiler chickens as revealed by a meta-analysis of 4 growth trias in various locations. Poultry Sci., 91, 2820-2828

 11. Woyke J. Wilde J. Phaincharoen M. 2012. First evidence of hygienic behaviour in the dwarf honeybee Apis florea. Journ. apic. Res. 51(4): 359-361.

 12. Woyke J. Wilde J. Wilde M. 2012. Which mountain cliffs do, A. laboriosa honeybees select as nesting sites and why? Journ. apic. Res. 51 (2): 193-303

 13. Żarski T. P., Samek M., Kovarova K., Żarska H., Majdecka T. 2012. Comparison of mercury contamination in bred and wild carps (Cyprinus carpio Linnaeus 1758) caught in an oxbow lake of the Vistula rive. Ecological Chemistry and Engineering A. 19 (12): 1527-1532.

 14. Zielinska Marlena, Sawosz Ewa,Grodzik Marta, Balcerak Marek, Wierzbicki Mateusz, Skomial Jacek. 2012. Effect of taurine and gold nanoparticles on the morphological and molecular characteristics of muscle development during chicken embryogenesis. Archives of Animal Nutrition. Vol 66, nr. 1, s. 1-13.

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH Z LISTY B MNiSW

 1. Arkuszewska Ewa, Łozicki Andrzej, Dymnicka Maria, Olech Wanda, Gipsiak Jadwiga, Petruczenko Danuta. 2012. Zawartość wybranych składników mineralnych w wątrobie żubrów w różnym wieku. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. T 8, nr 4: 75-80.

 2. Bartosik J., Górski P., Batorska M., Tokarska G., Klockiewicz P.: 2012. Ekstensywność i intensywność występowania pasożytów jelitowych u świń w gospodarstwie stosującym program profilaktyczny. Roczn. Nauk. PTZ, 8, 3, 45-53.

 3. Bartosik J., Rekiel A., Klockiewicz M., Górski P., Batorska M.: 2012. The effect of housing system on the intestinal parasite infestation in pigs. JCEA. 13, 4,760-768.

 1. Brzozowski M, Głogowski R., , Grzeszczak-Pytlak A., 2012: Reproductive efficiency of mink females, selected for weaned litter size after first season of reproduction, Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science, 2012: 51:

 2. Chalony L., Grodzki H., Ładoń Ł., 2012: Assessment of usefulness of Ovulitral for the improvement of dairy cows fertility effects. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science 51, 9-16.

 3. Choroszy Z.,ChoroszyB., Grodzki G., Konopka B., Szewczyk A., Łopieńska M., 2012. Praca hodowlana w stadzie bydła mięsnego. Wiadomości Zootechniczne, R.L, 1: 11-20

 4. Chrzanowski Szczepan, Maśko Małgorzata, Oleksiak Sylwester., 2012. The Evaluation of the Results of Field Performance Tests for Mares Conducted in 2002-2011. Ann. Warsaw Agricult. Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci., 51, 23-30

 5. Chrzanowski Szczepan, Maśko Małgorzata., 2012. The evaluation of the scores obtained by mares at stationary performance tests at (polish) Training Stations in 2007 – 2011. Ann. Warsaw Agricult. Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci., 51, 23-30, 17-22

 6. Damaziak K., Michalczuk M., Kurek A., 2012. Porównanie wyników produkcyjnych dwóch grup genetycznych indyków utrzymywanych w systemie półintensywnym. Journal Centre European Agriculture. 2012, 13 (3), 403-415

 7. Damaziak K., Michalczuk M., Siennicka A., 2012. Effect of turkeys genotype on results on their slaughter performance. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Animal Sci. No. 51, 81-88

 8. Damaziak K., Michalczuk M., Żbikowski A., 2012. Różnice w zachowaniu indyków Big-6 i

  prymitywnych utrzymywanych w warunkach chowu półintensywnego. Przegląd Hodowlany Nr

  3-4, 20-22

 9. Duszyńska E., Gruszczynska J. 2012. Zapaść powysiłkowa u psów. Życie Weterynaryjne, R. 87,

  nr 8, s. 668-671.

 10. Dymnicka Maria, Więsik Marta, Arkuszewska Ewa, Łozicki Andrzej, Koziorowski Marek. 2012.

  Effect of milk from the cows, receiving herbal extracts in their diet on homeostasis of laboratory Animals being a model for human. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. T 8, nr 2: 41-58.

 11. Dzierżanowska_Góryń D., 2012: 55 lat hodowli szynszyli w Polsce, 80, nr 3/4, s. 27-29

 12. Dzierżanowska-Góryń D., Grzeszczak-Pytlak A., Góral K. 2012. The effect of herbal formula on the amount of waterintake by the chinchilla (Chinchilla laniger). Annals of Warsaw University of

  Life Sciences – SGGW., Nr 51 str 39-46

 13. Fiszdon K., Boruta A. 2012. Analiza przypadków pokąsania przez psy. Część I. Jakie psy kąsają?

  Życie Weterynaryjna , 87 (12), 1022 -1026.

 14. Gajewska J., Riedel J., Bucka A., Żabik A., Michalczuk M., 2012. Influence of prebiotics and

  butyric acid on the composition of intestinal microflora of chicken broilers. Ann. Warsaw Univ.

  of Life Sci. – SGGW, Animal Sci. No. 51, 81-88

 15. Głogowski R., Czauderna M., 2012: Carcass and edible viscera characteristics of nutrias fed diet

  supplemented with selenium-enriched yeast. Roczniki Naukowe PTZ, 2012, 8, 3, 45-53

 16. Gondek A., Niemiec J., 2012. Wpływ preparatu enzymatycznego na wyniki użytkowania kur

  nieśnych ISA Brown. Roczniki Naukowe PTZ, t. 8, nr 4, 57-64

 17. Haska A., Gruszczyńska J., Siewruk K. 2012. Dysplazja stawów biodrowych u psa domowego

  (Canis familiaris) –badania genetyczne – cz. 2.Przegląd hodowlany nr 1/, str 21-25

 18. Hołdyński Cz., Komiak T., Wąsowicz K. Kaczorowska K. 2012. Mozga trzcinowata

  Phalarisarundinacea L. jako roślina energetyczna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego we

  Wrocławiu., Nr 584, s 129-136.

 19. Hotowy Anna, Jaworski Sławomir, Prasek Marta, Sawosz Filip, Pineda Lane. 2012. Influence of

  Ag nanoparticles, ATP and biocomplex of Ag nanoparticles with ATP on morphology of chicken embryo pectoral muscles. Annals of Warsaw University of Life Science – SGGWAnimal Science. 51: 127-132.

 20. Jarmuł – Pietraszczyk J., Jastrzębska A. 2012. The toxicity of herbicides to earthworms Eisenia fetidae and Dendrobaena veneta. Ecol. Chem. Eng. A. 19 (9): 1133-1137.

 21. Jarmuł-Pietraszczyk J., Budzińska-Wrzesień E., Wrzesień R., Ścieszko M. 2012. Ecological methods of bird control in urban agrocenoses in Warsaw. Ecol. Chem. Eng. A. 19 (12):1555- 1559.

 1. Jarmuł-Pietraszczyk J., Budzińska-Wrzesień E., Wrzesień R., Świtacz A. 2012. Therapeutic role of animals in human life – examples of dog and cat assisted therapy. Ecol. Chem. Eng. A. 19 (11): 1375-1381.

 2. Kaleta T. 2012. Człowiek, zwierzęta i medycyna w starożytnym Egipcie. Życie Weterynaryjne, R. 87, nr 7, s. 605-609

 3. Kuczyńska B., Puppel K., Kliś P., Gołębiewski M., Kordyasz M., Wójcik A., Nałęcz-Tarwacka T., 2012: Changes in concentration of saturated fatty acids in milk of high performance Polish Holstein-Friesian during the lactation. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science 51, 65-71.

 4. Kujaszewska J., Kuźnicka E., 2012 Kryteria oceny alpak hodowanych poza Ameryką Południową, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, Przegląd Hodowlany, 2012 No 2: 21-24

 5. Kujaszewska J., Kuźnicka E., 2012. Alpaki-warunki chowu, użytkowanie, zabiegi pielęgnacyjne i profilaktyka Życie Weterynaryjne, 2012 No 7:590-593

 6. Łozicki Andrzej, Arkuszewska Ewa, Dymnicka Maria, Szulc Tadeusz. 2012. Wpływ dodatku suszonego wywaru pszennego (DDGS) zastosowanego w dawce dla krów w pierwszej fazie laktacji na wydaj nowy i skład mleka, jego parametry technologiczne oraz wskaźniki biochemiczne krwi. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. T 8, 2: 69-78.

 7. Łozicki Andrzej. 2012. Effect of beef from different fattening systems and fish meat on the selected indicators of diet utilization and health state of rats as model animals. Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW. Animal Science. 51:73-79.

 8. Łukasiewicz M., Wnuk A., Barszcz K., Wiesetek D., 2012. Biologia rozrodu kur ozdobnych rasy Ayam cemani. Życie Weterynaryjne 87, nr 12, 133-136

 9. Madras-Majewska B., Zajdel B., Hońko S., Ścięgosz J. 2012. A comparison of honey production in bee colonies with instrumentally inseminated and naturally mated queens. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 51: 55-58

 10. Michalczuk M., Łukasiewicz M., Niemiec J., Pietrzak D., Walas E., 2012. Effect of genetic stock on production results and growth rate of chickens. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Animal Sci. No. 51, 81-88

 11. Michalczuk M., Łukasiewicz M., Niemiec J., Wnuk A., Mroczek-Sosnowska N., 2012. Effect of L-carnitine on performance and dressing percentage of broiler chickens. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Animal Sci. No. 51, 89-99

 12. Morales Villavicencio A., Niżnikowski R., 2012: Oddziaływanie czynników cywilizacyjnych i klimatycznych na zagrożone populacje wielbłądowatych południowoamerykańskich. Przegl. Hod., 10-12, 31-32.

 13. Morales-Villavicencio A., Niżnikowski R., 2012: Preliminary characterization of the structure of race, sex, and color of the Polish population of alpacas. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science, 41, 101-106.

 14. Niżnikowski R., Oprządek A., Głowacz K., Popielarczyk D., Strzelec E., 2012: Doskonalenie owiec rasy merynos polski utrzymywanych w spółkach Agencji Nieruchomości Rolnych do produkcji jagniąt rzeźnych. Przegl. Hod., 1,14-21

 15. Niżnikowski R., Oprządek A., Głowacz K., Popielarczyk D., Strzelec E., 2012: Ocena i doskonalenie oraz wykorzystanie produkcyjne owiec ras mięsnych utrzymywanych w spółkach ANR. Cz. 1: Analiza cech rozrodu oraz masy ciała i poziomu umięśnienia. Przegl. Hod., 7-8, 30- 33.

 16. Niżnikowski R., Oprządek A., Głowacz K., Popielarczyk D., Strzelec E., 2012: Ocena i doskonalenie oraz wykorzystanie produkcyjne owiec ras mięsnych utrzymywanych w spółkach ANR. Cz. 2.: Analiza cech wartości rzeźnej, jakości tusz i mięsa jagniąt. Przegl. Hod., 10-12, 18- 22.

 17. Olech W., Cielniak K., Korzynska-Nowak R., Fruba A. 2012. Krajowe strategie dla chronionych gatunków zwierząt. Przegląd hodowlany nr 10-12/, str 28-31.

 18. Pawłowski K. M., Szyszko K., Majchrzak K., Mucha J., Motyl T., Król M. 2012. Systemy dostarczania leków -przełom w terapii nowotworów z użyciem antracyklin. Medycyna Weterynaryjna 68 (5): 269-273.

 19. Plewa P., Plewa R., Pogorzelski G., Przysucha T., Wierzbicka A., 2012: Analysis of the insemination effectiveness of dairy cattle with the semen from specialized bulls breeds in the

cross breeding system. Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica 11 (2) 2012, 33-42.

 1. Podsiadło E. 2012. Morphology of second instar nymphs of Kermes quercus (Linnaeus)

  (Hemiptera: Kermesidae). Polish Journal of Entomology vol. 81, nr 1: 35-42.

 2. Podsiadło E., Mazurkiewicz-Woźniak A. 2012. Morphology of the first instar nymph of

  Leucaspis loewi Colvée (Hemiptera: Coccinea: Diaspididae). Polish Journal of Entomology vol.

  81 nr 1: 43 – 47.

 3. Przysucha T., Grodzki H., Gołębiewski M., Slósarz J., Piotrowski T., 2012: Analysis of body

  measurements and body indices of Limousine cows. Annals of Warsaw University of Life

  Sciences – SGGW, Animal Science 51, 107-112.

 4. Radzik-Rant A, Rant W, Kuczyńska B., Czauderna M., : The content of cis-9, trans-11 CLA

  isomer determined by two methods in ewe milk fat. Annals of Warsaw University of Life

  Sciences – SGGW, Animal Science, 2012, 51: 119-126.

 5. Radzik-Rant A, Rant W, Kuźnicka E,2012: The fatty acid composition of longissimus dorsi

  muscle of Polish Lowland ram lambs fattening under overhead shelter versus those in a barn.

  Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science, 2012, 51: 113-118

 6. Strużyński W., Swiątek P., Urbisza A. Z., Płachno B. J., Bielecki A., Cios S., Salonen E., Klag J.

  2012. Ovary architecture of two branchiobdellid species and Acanthobdella peledina (Annelida,

  Clitellata). Zoologischer Anzeiger 251, 1: 71–82.

 7. Sulgostowska T., Pojmańska T., Salamatin R., Cielecka D., Okulewicz A., Niewiadomska K.,

  Grytner – Zięcina B. 2012. The Polish collection of parasitic helminths (a report on realization of works concerning fusion of parasitic collections dispersed among different scientific institutions). Annals of Parasitology vol. 58, nr 2: 75-86.

 8. Sztych D., 2012: Kogut w kulturze magicznej. Wiadomości zootechniczne., 2012; 50; 4; 77-84

 9. Tumialis D., Pezowicz E., Skrzecz I., Sowińska A. 2012. Evaluation of biological activity of

  biopreparations containing nematodes from the genera Steinernema and Heterorhabditis used for reducing large pine weevil Hylobius abietis l. population in pine Pinus sylvestris L. stumps. Folia Forestalia Polonica. Seria A vol. 54, nr 3: 196-201.

 10. Wierzbicki Mateusz, Sawosz Ewa, Grodzik Marta. 2012. Caveolin-1 localization in chicken embryo chorioallantoic membrane treated with diamond and graphite nanoparticles. Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW Animal Science. 51: 132-138.

 11. Winnicka O., Więcek J., Rekiel A., Bartosik J., Kordyasz M., Tokarska G.: 2012. Wpływ zróżnicowanych programów odchowu prosiąt na zawartość żelaza we krwi i masę ciała. Roczn. Nauk. PTZ, 8, 4, 45-53.

 12. Wojda R., Zygmunt G. 2012. Wpływ stawów karpiowych na jakość, retencję i bilans wodny zlewni. Komunikaty Rybackie 3, 1-8

 13. Wójcik A. Nałęcz-Tarwacka T., Gołębiewski M., 2012: Effect of housing system and season on birth of the calves Reading results. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science 51, 139-146.

 14. Wójcik A., Gołębiewski M., Nałęcz-Tarwacka T., 2012: Kondycja krów mlecznych (BCS) a kształtowanie się parametrów produkcyjnych. Przegląd Hodowlany 10-12, 9-12.

 15. Żarski T. P., Samek M., Kovarova K., Żarska H., Majdecka T. 2012. Comparison of mercury contamination in bred and wild carps (Cyprinus carpio Linnaeus 1758) caught in an oxbow lake of the Vistula rive. Ecological Chemistry and Engineering A. 19 (12): 1527-1532.

INNE PUBLIKACJE

 1. Bartosik J.: 2012. Choroby pasożytnicze przyczyną spadku produkcyjności świń. Farmer 1, 100- 101.

 2. Bartosik J.: 2012. Pasożyty zjadają zyski. Farmer 6, 114-118.

 3. Brzozowski M, Maćkowiak-Kondrak B, Głogowski R., 2012: Reproductive efficiency of

  Scanbrown and Mahogany mink females, selected for litter size., Scientifur., 2012, vol. 34, 267-

  269

 4. Brzozowski M., 2012 Dobrostan zwierząt futerkowych w perspektywie europejskiej, Hodowca

  zwierząt futerkowych., 2012, 48, 7-8

 1. Brzozowski M., 2012 Mam zastrzeżenia (opinia nt. projektu ustawy o ochronie zwierząt)., Hodowca zwierząt futerkowych., 2012, 46, 6-7

 2. Brzozowski M., 2012 Projekt WELFUR – narzędzie oceny poziomu dobrostanu na fermach zwierząt futerkowych Hodowca zwierząt futerkowych., 2012, 49, 6-7

 3. Brzozowski M., 2012, Żywienie i pielęgnacja szczeniąt lisów i norek, Hodowca zwierząt futerkowych., 2012, 47, 6-9

 4. Chalony L., Grodzki H., Ładoń L., 2012: Ocena przydatności Ovulitralu do poprawy efektów rozrodu krów mlecznych. Bydło 9, 65-68.

 5. Choroszy Z., Choroszy B., Łopieńska M., Grodzki G., Szewczyk A., Konopka B. 2012. Okreslenie zależności pomiędzy pokrojem buhajów ras mięsnych, a oceną ich wartości użytkowej. Roczniki Nauk Zootechnicznych, T 39, z. 1 39-46

 6. Chwalibog, A., Sawosz, E., Hotowy, A., Pineda, L., Sawosz, F., Grodzik, M., Wierzbicki, M., Prasek, M., Jaworski, S. 2012. Effect of silver and diamond nanoparticles on angiogenesis and muscle development. Mapatech Nanotech Conference, 02.07.04.07.12, Alvor, Portugal. Abstracts Book MPA-191.

 7. Cieśla M., Jończyk R., Gozdowski D., Wojda R., Śliwiński J. 2012. Porównanie efektów stosowania przysadki mózgowej karpia (CPH), Ovopelu i Ovaprimu w kontrolowanym rozrodzie jazi Leuciscus idus (L.) wychowanych w stawach karpiowych. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 25, 61-72

 8. Dobry klimat w chlewni. 2012. Farmer 8, 124-126. Opracowała: Dyba I.; Konsultacja naukowa: Rekiel A.

 9. Dymnicka Maria. 2012. Zapobieganie chorobom, które są główną przyczyną brakowania krów. Hodowca bydła. Numer specjalny, 76 – 83.

 10. Fiszdon K., 2012. Komentarz do artykułu „Postęp w badaniach genetycznych u psów i znaczenie tych testów w praktyce. Weterynaria po dyplomie, Vol 13, nr 6 (24-25)

 11. Gabryszak M, Kuźnicka E, Horbańczuk K., 2012: Wpływ systemów utrzymania i suplementów diety na zawartość składników mineralnych w mięsie owiec.., XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego. Sandomierz 14-16. 09. 2012., Journal of Elementology 17, Suppl. 3, 25-26. Biożywność 5.3, S.V.5

 12. Gabryszak M, Kuźnicka E, Horbańczuk K., 2012: Wpływ systemów utrzymania i suplementów diety na wartość rzeźną tusz jagnięcych. LXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego we Wrocławiu w dniach 10-12 wrzesień 2012.., Materiały konferencyjne. Biożywność 5.3

 13. Gabryszak M, Kuźnicka E, Horbańczuk K., 2012: Wpływ systemów utrzymania i suplementów diety na wartość rzeźną oraz zawartość składników mineralnych w mięsie jagniąt. Sympozjum naukowe projektu „Biożywność- innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”, jastrzębiec 10.10.2012., Materiały Sympozjum IGiHZ PAN, 2012, 49-53. Biożywność 5.3

 14. Gacek L.A., , Brzozowski M.,, Głogowski R., 2012: Study on repeatability of sire behavioral types in F1 bucks of New Zealand White and Termond White rabbits,. World Rabbi Science Association Proceedings 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt 1015-1017

 15. Gacek L.A., , Brzozowski M.,, Robert Głogowski: 2012: Reproductive performance of bucks with various behavioral types in New Zealand White and Termond White rabbits., World Rabbi Science Association Proceedings 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt., 315- 317.

 16. Gołębiewski M. 2012: Diagnostyka schorzeń metabolicznych krów mlecznych – interpretacja raportów wynikowych. Farmer 12, 86-92.

 17. Gołębiewski M., Abramowicz P., 2012: Panuj nad stadem. Top Agrar Polska 4, 46-48.

 18. Gondek A., Niemiec J. 2012. Wpływ preparatu ziołowego Vilocym Z na jakość kur nieśnych ISA

  Brown. XXIV Międz. Symp. Drob. PO WPSA, Mat. Konf. 98-99

 19. Grodzik, M., Sawosz, E., Wierzbicki, M., Jaworski, S., Prasek, M., Szmidt, M., Hotowy, A.,

  Chwalibog, A. 2012. Diamond nanoparticles – novel agents for glioma therapy? Proceedings,

  Brain Tumors – From Biology to Therapy, 28-30 May, 2012, Warszawa, Poland, str 53.

 20. Grodzki H., 2012: Za krowim ogonem po całym świecie. Agricola 82, 27-29.

 21. Grodzki H., Konopka B., Choroszy Z., Przysucha T., Grodzki G., 2012: Bydło mięsne.

  Ekspertyza na potrzeby opracowania Krajowej Strategii zrównoważonego użytkowania i ochrony

zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich wraz z Planem Działań na lata 2010-2025.

Instytut Zootechniki Balice, maszynopis, 1-22.

 1. Grodzki H., Nawrocki L., Przysucha T., Konopka B., Grodzki G., 2012: Ocena i selekcja bydła

  mięsnego. Część 2. Ocena użytkowości mięsnej. Bydło 1, 38-39.

 2. Grodzki H., Przysucha T., 2012: Hodowla bydła mięsnego w Polsce. Wieś Jutra 9/10, 17-20.

 3. Hotowy Anna, Sawosz Ewa, Niemiec Tomasz, Sawosz Filip, Pineda Lane, Hyttel Poul, Szmidt

  Maciej, Chwalibog Andre. 2012. Nano-nutrition of chicken embryos. Effect of silver nanoparticles and glutamine on molecular responses and morphology of pectoral muscle. Baltic Journal of Comparative and Clinical System Biology BJCCSB. 37 (2): 123-130.

 4. Jaworski Sławomir, Sawosz Ewa, Chwalibóg Andrzej, Grodzik Marta, Prasek Marta, Wierzbicki Mateusz. 2012. In vitro evaluation of graphene nanoparticles effects on glioblastoma multiforme cells. IX Conference of Young ResearchersPrysiology and Biochemistry in Animal Nutrition Szczecin 16-29 wrzesień 2012. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego

  PAN w Jabłonnie, str. 94.

 5. Każde prosię się liczy. 2012. Farmer 6, 111-113. Opracowała: Dyba I.; Konsultacja naukowa:

  Rekiel A.

 6. Klimaszewski K. 2012. Pomagamy traszce grzebieniastej. Parki Krajobrazowe Mazowsza.

  Kwartalnik Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Nr 1 (5).

 7. Kliś P., Kuczyńska B., Puppel K., 2012: Rola i wykorzystanie bakterii probiotycznych w

  przemyśle mleczarskim. Przegląd Mleczarski 9, 8-12.

 8. Kordyasz M., 2012: Wpływ wielkości kuleczek tłuszczowych na właściwości technologiczne

  mleka i produktów mleczarskich. Przegląd Mleczarski 2, 4-7.

 9. Kordyasz M., Kuczyńska B., 2012: Mikroświat tłuszczu mlekowego – budowa, skład i dyspersja

  kuleczek tłuszczowych. Przegląd Mleczarski 2, 8-12.

 10. Kosieradzka I. 2012. Organizmy Zmodyfikowane Genetycznie – Konieczność czy wybór? Szansa

  czy zagrożenie?. Potencjał Obszarów Wiejskich Szansą Rozwoju. Kancelaria Prezydenta

  Rzeczpospolitej Polskiej. Biuletyn Forum Debaty Publicznej. 16: 126-128.

 11. Kosieradzka I., Matusiewicz M., Szopa J. 2012. Potencjalna możliwość wykorzystania

  transgenicznego lnu z nadekspresją enzymów szlaku syntezy flawonoidów w żywieniu bydła. XX Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Zakopane 19-23 marca 2012. Instytut Zootechniki PIB, Kraków 2012, s. 342

 12. Koziorzębska Agata, Łozicki Andrzej. 2012. Silage and dried pumpkin as a source of bioactive cimpounds in nutrition of dairy cows and horses. Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition, IX International Conference of Young Researches, Szczecin, 16-19.09.2012. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, s. 44.

 13. Kunowska-Slósarz M., Dziąg M., Balcerak M., 2012: Effect of collection season and Breed on some traits of beef bull semen. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj, tom 14, no 3 (53), cz. 2, 273-279.

 14. Łojek Jacek, Anna Łojek, Anna Zielińska 2012. Some factors influencing the condition of konik polski horses (Equus caballus) free-ranging in the Biebrza National Park. Krueger, K. (Ed.) Proc. of the 2nd International Equine Science Meeting, Xenophon Verlag, 2012, ISBN 978-3-9808134- 3-3 :68

 15. Łojek Jacek, Michał Pluta, Angelika Cieśla, Anna Domachowska., 2012. Zastosowanie formularza opisu Equine Assessment Checklist w ocenie przydatności do hipoterapii koni użytkowanych w polskich ośrodkach hipoterapeutycznych. Przegląd Hipoterapeutyczny, 1 (13)

 16. Łozicki Andrzej, Dymnicka Maria, Arkuszewska Ewa, Pustkowiak Henryk. 2012. Wpływ żywienia pastwiskowego lub kiszonka z kukurydzy na wartość dietetyczną mięsa wołowego. XX Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zakopane 19-23 marca 2012. Instytut Zootechniki PIB, Kraków 2012, s. 396.

 17. Łozicki Andrzej. 2012. Najważniejsze elementy żywienia krów matek a zdrowie zwierząt i ich wyniki produkcyjne. Nowoczesne rozwiązania produkcji wołowiny kulinarnej. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, 23.10.2012, str. 5-15.

 18. Łukasiewicz M., Jędrzejewski J., Siennicka A., 2012. Amatorski chów bażantów gatunków wysokogórskich, cz. III. Polskie Drobiarstwo Nr 2, 30-32

 1. Łukasiewicz M., Jędrzejewski J., Siennicka A., 2012. Amatorski chów bażantów gatunków wysokogórskich, cz. IV. Polskie Drobiarstwo Nr 3, 44-45

 2. Łukasiewicz M., Jędrzejewski J., Siennicka A., 2012. Amatorski chów bażantów gatunków wysokogórskich, cz. V. Polskie Drobiarstwo Nr 4, 54-58

 3. Łukasiewicz M., Mroczek–Sosnowska N., Michalczuk M., Niemiec J., Pietrzak D. 2012. Wpływ kokcydiostatyków na wyniki analizy rzeźnej oraz jakość mięsa kurcząt szybko rosnących Hubbard Flex. XXIV Międz. Symp. Drob. PO WPSA, Mat. Konf., 148-149

 4. Łukasiewicz M., Niemiec J., Michalczuk M. 2012.The Effects of the coccidiostatics supplementation in diets for slower – growing Hubbard JA 957 on their production results and meat quality. 24th World’s Poultry Congress (WPC 2012). Salvador, Brazylia, streszczenie

 5. Łukasiewicz M., Wnęk K., 2012. Biologia gatunku Batalion (Philomachus pugnax), cz.I. Polskie Drobiarstwo Nr 11, 2-6

 6. Madras-Majewska B., Ścięgosz J. 2012. Wpływ środowiska na pszczoły i pszczół na środowisko. Przegląd Hodowlany 10-12: 26-28

 7. Martwica uszu – do wyeliminowania. 2012. Farmer 4, 151-153. Opracowała: Dyba I.; Konsultacja naukowa: Rekiel A.

 8. Matusiewicz M, Kosieradzka I., Żuk M., Szopa J. 2012. The effect of feeding diet with genetically modified flax on lipid metabolism and liver functional status in rats. IX International Conference of Young Researchers, Szczecin, 16-19.09.2012. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, s. 23. Szczecin, 16-19.09.2012. Prezentacja.

 9. Metera E., Kuczyńska B., Puppel K., 2012: Charakterystyka krajowego pogłowia krów użytkowanych mlecznie ze szczególnym uwzględnieniem składu mleka. Część II. Kształtowanie się poziomu składników mleka krów rasy Brown Swiss w zależności od czynników środowiskowych. Przegląd Mleczarski 5, 26-31.

 10. Metera E., Puppel K., Kuczyńska B., 2012: Charakterystyka krajowego pogłowia krów użytkowanych mlecznie ze szczególnym uwzględnieniem składu mleka. Część V. Kształtowanie się poziomu składników mleka krów ras rodzimych – polskiej czerwono-białej (ZR) i polskiej czarno-białej (ZB) w zależności od czynników środowiskowych. Przegląd Mleczarski 8, 22-30.

 11. Michalczuk M., Bogdańska K. 2012. Zastosowanie Ronozyme ProAct w żywieniu kurcząt brojlerów. Polskie Drobiarstwo Nr 12, 38

 12. Morales Villavicencio A., Niznikowski R., 2012: Perspektywy rozwoju hodowli alpak., Wieś Jutra., 2012, 9-10, 35-39.

 13. Morales Villavicencio A., 2012, Alpaki – czas na strzyże., Magazyn Weterynaryjny-on line,

 14. Mroczek – Sosnowska N., Siennicka A., Wnuk A. ,Łukasiewicz M., 2012.Wciąż niedoceniane

  działanie chromu w żywieniu drobiu. Polskie Drobiarstwo Nr 10, 32-34

 15. Olech W. 2012. The European Bison: A species saved from extirpation.- VAZA Magazine vol

  13, str 19-21 (World Association of Zoos and Aquarimus WAZA/ United for Conservation

  (ISSN: 2074-4528)

 16. Olech W. Aune. K., 2012. Bison Specialist Group. Species – Newsletter of SSC IUCN, 54: 30

 17. Olech W., Cielniak K., 2012. Strategie ochrony gatunków. Tatry, 1 (39), p: 56-57

 18. Poprawiamy kondycję loch. 2012. Farmer 2, 136-139. Opracowała: Dyba I.; Konsultacja

  naukowa: Rekiel A.

 19. Prasek M., Sawosz Chwalibóg E., M.Grodzik, M.Wierzbicki, S. Jaworski, A. Chwalibog. 2012.

  Influence of platinum nanoparticles on development of chicken embryos. IX Conference of Young Researchers Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Szczecin, 16-19.09.2012. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, str. 37.

 20. Profilaktyka chorób w rozrodzie. 2012. Farmer 1, 92-96. Opracowała: Dyba I.; Konsultacja naukowa: Rekiel A.

 21. Puławska zarabia. 2012. Farmer 3, 158-161. Opracowała: Dyba I.; Konsultacja naukowa: Rekiel A.

 22. Puppel K., Kuczyńska B., 2012: Charakterystyka krajowego pogłowia krów użytkowanych mlecznie ze szczególnym uwzględnieniem składu mleka. Część I. Kształtowanie się poziomu składników mleka krów rasy phf w zależności od czynników środowiskowych. Przegląd Mleczarski 4, 16-22.

 1. Rekiel A. 2012. Zimno, ciepło, gorąco. Farmer 9, 139-140.

 2. Rekiel A.: 2012. Sutki – ważna cecha hodowlana i użytkowa. Farmer 7, 110-113.

 3. Rekiel A.: 2012. Utrzymać dobra mleczność. Farmer 8, 127-129.

 4. Rekiel A.: 2012. Wszystko zaczyna się od loszki. Farmer 5, 116-118.

 5. Sawosz Ewa, Hotowy Anna, Pineda Lane, Chwalibog Andre, Lauridsen Charlotte, Engberg

  Ricarda M, Elnif Jan, Sawosz Filip. 2012. Influence of in ovo injection and subsequent provision of silver nanoparticles on growth performance, microbial profile, and immune status of broiler chickens. Open Access Animal Physiology. 4:1-8.

 6. Sawosz, E., Chwalibog, A., Grodzik, M., Wierzbicki, M., Prasek, M., Jaworski, S., Szeliga, J. 2012. The carbon nanoparticles and organic structure biointeraction. Mapatech Nanotech Conference, 02.07.04.07.12, Alvor, Portugal. Abstracts Book. MPA-192.

 7. Skutecznie zarządzać rozrodem. 2012. Farmer 5, 119-122. Opracowała: Dyba I.; Konsultacja naukowa: Rekiel A.

 8. Spiralny i koralikowy. 2012. Farmer 9, 136-138. Opracowała: Dyba I.; Konsultacja naukowa: Rekiel A.

 9. Sprawna infrastruktura. 2012. Farmer 7, 103-105. Opracowała: Dyba I.; Konsultacja naukowa: Rekiel A.

 10. Strużyński W. 2012. Poczwarówki – filigranowe ślimaki naturowe. Parki Krajobrazowe Mazowsza –kwartalnik nr 2 (6): 4-5.

 11. Strużyński W., Śliwińska K. 2012. Ginąca piękność – czynna ochrona różanki (Rhodeus sericeus amarus) w wodach Mazowieckiego Zespołu Parków. Parki Krajobrazowe Mazowsza –kwartalnik nr 2 (6): 10-11.

 12. Strzelec E, Niżnikowski R., Głowacz K., Czub G., Szymański. K, Prokop A., Szweda M., Darkowska A., Miąsko M., 2012 Ł Ocena wpływu stosowania mieszanki ziołowej podawanej do paszy na cechy wzrostu i rozwoju małych przeżuwaczy., Wieś Jutra, 2012, , 9-10, 40-50.

 13. Strzelec Ewa, Głowacz Krzysztof, Niżnikowski Roman, Łozicki Andrzej, Klimaszewski Krzysztof, Popielarczyk Dominik, Poleszczuk Olga. 2012. Extensive grazing of Polish Heath Sheep on pastures established on fallow lands in NorthWest Poland. Innovations in Grazing, Proceedings 2nd meeting EGF Working Group Grazing,Lublin, June 2012. Wageningen UR Livestock Research, Str. 8.

 14. Szara T., Michalczuk M., Damaziak K., Turek B., 2012. Comparison of bone quality features in two genetic groups of turkeys. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine. XXIX Congress of the European Association of veterinary Anatomists, Stara Zagora, Bulgaria, 25-28 July, 112-113

 15. Szara T., Michalczuk M., Turek B., 2012. Parametry jakościowe kości kurcząt wolno rosnących w różnych systemach chowu. XIV Kongres PTNW, Nauka praktyce, Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław,13-15.09, 53

 16. Sztych D., 2012, , Co mnie dzisiaj, jutro Tobie – polskie wiersze nagrobne Wieści znad Orzyca., 2012, 10 (65)

 17. Sztych D., 2012, , Dawne tradycje dnia św. Walentego Wieści znad Orzyca., 2012, 2 (58)

 18. Sztych D., 2012, , Dzień św. Łucji Wieści znad Orzyca., 2012, 11 (66)

 19. Sztych D., 2012, , Makatki kuchenne Wieści znad Orzyca., 2012, 5 (61)

 20. Sztych D., 2012, , Niech znowu zakwitną kosztele Wieści znad Orzyca., 2012, 9 (64)

 21. Sztych D., 2012, , Rodzina Wieści znad Orzyca., 2012, 12 (67)

 22. Sztych D., 2012, , Tradycja strojenia grobu pańskiego Wieści znad Orzyca., 2012, 4 (60)

 23. Sztych D., 2012, , Wielki tydzień w myśli chrześcijańskiej i w kulturze ludowej Wieści znad

  Orzyca., 2012, 3 (59)

 24. Sztych D., 2012, Dawna kuchnia mieszkańców wsi, Wieści znad Orzyca., 2012, 1 (57)

 25. Śliwiński J., 2012. Kilka wątków z historii Rudy Różanieckiej. Przegląd Rybacki 36, 4, 43-46

 26. Śliwiński J., Cieśla M. 2012. Setna rocznica założenia Stacji Rybackiej Doświadczalnej w Rudzie

  Malenickiej. Przegląd Rybacki 36, 6, 4-5

 27. Wierzbicki Mateusz. 2012. Nanocząstki diamentu i grafitu jako czynniki przeciwnowotworowe –

  charakterystyka antyżywieniowego mechanizmu działania na modelach in vitro oraz in ovo. Publikacja internetowa. http://www.ncn.gov.pl/finansowanie- nauki/przykladyprojektow/wierzbicki

page12image32584 page12image32744

 1. Wojciechowska I., Kamionek M. 2012. Mała mucha duży problem. Partner nowoczesnego rolnika FARMER 7: 114 -117.

 2. Wójcik A., Gołębiewski M., Puppel K., Kuczyńska B., 2012: Charakterystyka krajowego pogłowia krów użytkowanych mlecznie ze szczególnym uwzględnieniem składu mleka. Część III. Kształtowanie się poziomu składników mleka krów rasy montbeliarde w zależności od czynników środowiskowych. Przegląd Mleczarski 6, 24-29.

 3. Wójcik A., Nałęcz-Tarwacka T., Gołębiewski M., Puppel K., 2012: Charakterystyka krajowego pogłowia krów użytkowanych mlecznie ze szczególnym uwzględnieniem składu mleka. Część IV. Kształtowanie się poziomu składników mleka krów rasy simentalskiej w zależności od czynników środowiskowych.. Przegląd Mleczarski 7, 22-27.

 4. Zdanowska-Sąsiadek Ż., Wnuk A., J., Niemiec, M., Michalczuk. 2012. Wpływ systemu utrzymania na skład mikroflory jelit kurcząt wolno rosnących . XXIV Międz. Symp. Drob. PO WPSA, Mat. Konf. 201-202

 5. Żarski T. P., Żarska H. 2012. Uprawy roślin odmian modyfikowanych genetycznie i stosowanie w żywieniu ludzi i jako pasze dla zwierząt, drogą do poprawy jakości życia czy zagrożeniem dla zdrowia i środowiska? Cz.2. Przegląd Zbożowo-Młynarski 56, 1: 24-26.

 6. Żarski T. P., Żarska H., Majdecka T. 2012. Schorzenia infekcyjne skóry i tkanki podskórnej jako problem u osób powracających z podróży zagranicznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie 7: 1-12.

 7. Żbikowski A., Szeleszczuk P., Pawłowski K., Łukasiewicz M., 2012. Występowanie zakażeń wirusem zakaźnego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego kurcząt w stadach kur ozdobnych. XIV Kongres PTNW, Nauka praktyce, Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław,13-15.09, 435

REFERATY NA KONFERENCJACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

 1. Bartosik J., Górski P., Batorska M., Kujawska M., Klockiewicz M., Tokarska G.: 2012. Ekstensywność i intensywność występowania pasożytów jelitowych u świń w gospodarstwie stosującym program profilaktyczny. IIIrd International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges. Innovative researches in the field of animal breeding and production. 20-22.09.2012. Bydgoszcz-Toruń, Poland, s. 154-155.

 2. Bartosik J., Rekiel A.: 2012. Wpływ zmian poziomu lub jakości żywienia loch prośnych na wartość rzeźna ich potomstwa. IIIrd International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges. Innovative researches in the field of animal breeding and production. 20-22.09.2012. Bydgoszcz-Toruń, Poland, s. 156-157.

 3. Batorska M., Więcek J., Rekiel A., Tokarska G.: 2012. Wpływ suplementacji selenu z SEL- PLEXU w dawkach dla tuczników na skład chemiczny i koncentrację Se w wieprzowinie. VIth International Scientific Symposium. „Application of scientific researches in pig production improvement and their influence on rural areas development”. 20-22.09.2012. Bydgoszcz-Toruń, Poland, s. 132-133.

 4. Bodin, L., Demars, J., Drobik, W., Fabre, S., Hanrahan, J.P., Keane, O., Martyniuk, E., Mulsant, P., Nowak, Z., Persani, L., Rossetti, R., Sarry, J., Tosser-Klopp, G., Novel mutations controlling ovulation rate in sheep.33rd Conference of the International Society for Animal Genetics, July 15–20, 2012, Cairns, Australia. http://www.isag.us/2012/docs/ISAG_2012_Abstracts.pdf.

 5. Borowski Z., Malinowska A.: Mechanical grass cutting, habitat fragmentation and small mammal population dynamics on wetlands in the Biebrza National Park, Poland. The 21st International Congress of Zoology, 2-7 września, Haifa, Izrael

 6. Brzozowski M., Więcek J., Rekiel A., Gajewska J.: 2012. Wpływ efektywnych mikroorganizmów podawanych z pasza lub woda na wyniki tuczu i wartość rzeźna oraz stan mikroflory jelitowej tuczników. VIth International Scientific Symposium. „Application of scientific researches in pig production improvement and their influence on rural areas development”. 20-22.09.2012. Bydgoszcz-Toruń, Poland, s. 136-137

 7. Cieśla Mirosław, Dariusz Gozdowski, Jerzy Śliwiński, Jacek Rechulicz. 2012. Changes in ide Leuciscus idus (L.) females response to stimulation with carp pituitary (CPH) and Ovopel – the effect of domestication? Domestication in Finfish Aquaculture, 23-25 October, Olsztyn- Mrągowo, Poland, InnovaFish, s. 22

page13image30808

 1. Cieśla Mirosław. 2012. Co to znaczy „ekologiczny karp” ?. szkolenie zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Rybackie dla hodowców karpia, 17.02.2012. Paprotnia k. Błonia.

 2. Cieśla Mirosław. 2012. Określenie dobrych praktyk utrzymania przy ekologicznym chowie karpi i pstrągów ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania i zwalczania chorób ryb. szkolenie w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, o/Radom, 28.02.2012.

 3. Czub G., Niżnikowski R., Głowacz K., Rant W., Strzelec E., Świątek M., 2012: „Porównanie jakości tusz uzyskanych w efekcie krzyżowania towarowego maciorek wybranych ras rodzimych z trykami rasy mięsnej berrichon du cher”, Materiały Konferencyjne, 77. Zjazdu Naukowego PTZ we Wrocławiu, 10-12 września 2012, 115

 4. Czub G., Niżnikowski R., Głowacz K., Rant W., Strzelec E., Świątek M., 2012: „Wstępna analiza wpływu genotypu trzęsawki na cechy wartości rzeźnej i jakości mięsa jagniąt”, Materiały Konferencyjne, 77. Zjazdu Naukowego PTZ we Wrocławiu, 10-12 września 2012, 116

 5. Demars, J., Fabre, S., Sarry, J., Rosetti, R., Persani, L., Tosser-Klopp, G., Mulsant, P., Nowak, Z., Drobik, W., Martyniuk, E. and Bodin, L.; Two new mutations affecting ovulation rate in sheep; EAAP Bratislava, Slovakia- August 27th – 31st, 2012,. Book of Abstracts of the 63rd Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP) http://www.eaap.org/Previous_Annual_Meetings/2012Bratislava/Bratislava_2012_Abstracts.pdf

 6. Demars, J; Fabre, S; Sarry, J; Rossetti, R; Persani, L; Tosser-Klopp, G; Mulsant, P; Nowak, Z; Drobik, W; Martyniuk, E; Bodin, L.; Two novel mutations in the bone morphogenetic protein 15 gene are associated with increased ovulation rate, but no sterility, in the French Grivette and the Polish Olkuska breeds of sheep. 17th International Congress on Animal Reproduction (ICAR). 29 July – 02 August 2012, Vancouver Reproduction in domestic animals, 47 505-505 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0531.2012.02119.x/pdf.

 7. Dymnicki E, Marcin Gołębiewski, Tadeusz Szulc. Skład mleka krów w zależności od fazy doju. LXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Wrocław, 10-12.09.2012.

 8. Gąbka J., 2012 Wpływ usypiania pszczół dwutlenkiem węgla na zapamiętywanie położenia ula. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy, 13-14 marca, 23-24.

 9. Gąbka J., 2012 Wpływ wieku matek sztucznie unasienianych na rozpoczynanie przez nie czerwienia. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy, 13-14 marca, 38-39.

 10. Gąbka J., 2012 Zapamiętywanie położenia ula przez zamknięte pszczoły. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy, 13-14 marca, 23.

 11. Gąbka J., Tofilski A. 2012 Wpływ pochodzenia i wieku jaj pszczoły miodnej na ich usuwanie w rodzinach z matkami. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy, 13-14 marca, 24-25.

 12. Gołębiewska E., Rybnik-Trzaskowska P.,Olech W. 2012. Możliwości pobierania nasienia żubra post mortem metoda ejakulacji. Konferencja Żubr w tradycji Rzeczypospolitej. Kiermusy 6 – .09.2012:str. 32-34.

 13. Gołębiewski M 2012Choroby metaboliczne krów mlecznych. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie. PODR. 23.06.2012.

 14. Gołębiewski M 2012. Wybrane zagadnienia doboru osobniczego w stadach bydła mięsnego. Szkolenie Zootechników PZHBiPM. 13.12.2012.

 15. Gołębiewski M 2012. Wybrane zagadnienia doboru osobniczego w wysoko wydajnych stadach bydła mlecznego, Spółdzielczość mleczarska wczoraj i dziś, Płoniawy-Brambury, 22.4.2012.

 16. Gołębiewski M., Jan Slósarz. 2012. Omówienie audytu gospodarstw – ocena potencjalnych możliwości poprawy wyników produkcyjnych w gospodarstwach objętych programem Zdrowa Krowa, Konferencja krajowa: II Ogólnopolskie Forum Ekspertów i Hodowców Bydła Mlecznego – Zdrowa Krowa. SGGW, Warszawa, 6.12.2012.

 17. Gondek A., Niemiec J. 2012. Wpływ preparatu ziołowego Vilocym Z na jakość kur nieśnych ISA Brown. XXIV Międz. Symp. Drob. PO WPSA Kołobrzeg, 12-14.09.2012

 18. Grodzik M., E. Sawosz, M. Wierzbicki, A. Hotowy, M. Prasek, S. Jaworski, A. Chwalibog. 2012. VEGF-dependent mechanism of anti-angiogenic action of diamond nanoparticles in glioblastoma multiforme tumor. TechConnect WORLD; June 18-21, 2012; Santa Clara, CA, USA.

 19. Grodzik M., E. Sawosz, M. Wierzbicki, A. Hotowy, M. Prasek, S. Jaworski. 2012. Diamond nanoparticles – antiangiogenic factor in brain cancer therapy? Nano-Biotechnology Pl 2012; 17- 18.10.2012 Warsaw, Poland

page14image31680 page14image31840

 1. Grodzki H., Przysucha T., 2012: Wykorzystanie krzyżowania towarowego do intensyfikacji produkcji wołowiny. Mat. Konf. „Genetyczne, środowiskowe i ekonomiczne uwarunkowania produkcji wołowiny w stadach bydła mlecznego”, VII OWBH w Sielinku, 12 maja 2012, 1-12.

 2. Hońko S., Madras-Majewska B., Kamiński Z., Zajdel B. 2012. Czas wybudzania i przeżywalność pszczół po anestezji dwutlenkiem węgla i traktowanych mieszaniną gazową o różnych stężeniach tlenu i azotu. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy, 13-14 marca: 39

 3. Kaczorowska K., Święczkowska J., Olech W., Hołdyński C., 2012. Ocena potencjalnej bazy żerowej żubra (Bisonbonaus) w Puszczy Boreckiej. onferencja Żubr w tradycji Rzeczypospolitej. Kiermusy 6 -7.09.2012: str. 43-44.

 4. Kamaszewski M., Marta Prasek, Tersa Ostaszewska, Konrad Dąbrowski. 2012. The influence of feeding with diets containing wheat gluten supplemented by dipeptides or free amino acids on structure and development of the skeletal muscles of carp (Cyprinus carpio). Domestication in Finfish Aquaculture, 23-25 October, Olsztyn-Mrągowo, Poland, InnovaFish, s. 98

 5. Kamaszewski M., Teresa Ostaszewska. 2012. The effect of feeding on morphological changes in intestine of pike-perch (Sander lucioperca L.). Domestication in Finfish Aquaculture, 23-25 October, Olsztyn-Mrągowo, Poland, InnovaFish, s. 95

 6. Kamaszewski Maciej, Maciej Wojcik, Teresa Ostaszewska, Ryszard Kolman. 2012. The effect of enriched Artemia sp. on enzyme activity of Atlantic sturgeon (Acipenser oxyrinchus) larvae. Domestication in Finfish Aquaculture, 23-25 October, Olsztyn-Mrągowo, Poland, Innova Fish, s. 104

 7. Kuczyńska B., Puppel K., Nałęcz-Tarwacka T., Grodzki H., 2012: Porównanie zawartości bioaktywnych składników mleka krów trzymywanych w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych. Mat. LXXVII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, 10 – 12 września 201, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

 8. Kwasek K., Michal Wojno, Teresa Ostaszewska, Maciej Kamaszewski, GencianaTerova, Macdonald Wick, and Konrad Dabrowski. 2012. The effect of dipeptide, Lys-Gly, supplement, on muscle free amino acid profiles and digestive tract histology in juvenile yellow perch. Aquaculture America Las Vegas, Nevada 2012 – Meeting. Word Aquaculture Society, s. 94

 9. Lisiak D., Janiszewski P., Blicharski T., Borzuta K., Grześkowiak E., Lisiak B., Pawłowski K., Sumardakiewicz Ł., Batorska M., 2012. Wpływ dodatku selenu w żywieniu świń na wartość rzeźną, cechy fizykochemiczne i sensoryczne mięsa. VIth International Scientific Symposium. „Application of scientific researches in pig production improvement and their influence on rural areas development”. 20-22.09.2012. Bydgoszcz-Toruń, Poland, s. 116-117.

 10. Łojek J, Anna Łojek, Anna Zielińska 2012. Some factors influencing the condition of konik polski horses (Equus caballus) free-ranging in the Biebrza National Park. 2. International Equine Science Meeting, Regensburg, 2012, (http://references.equine- behaviour.de/files/ID_286_Lojek.pdf)

 11. Łojek J, Małgorzata Łojek. 2012. Trening koni wyścigowych na torze służewieckim w Warszawie. Konferencja Naukowa „Koń wyścigowy i jego problemy”, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Sekcja Fizjologii i Patologii Konia. S. 18-23, Wrocław – Pawłowice, 19- 20.05.2012

 12. Łojek J, Michał Laskowski, 2012. Hodowla konika polskiego w Biebrzańskim Parku Narodowym, Konferencja naukowa, Tarpaniada 2012, Sieraków Wlkp. , 24-26.08.2012

 13. Łojek J, Michał Pluta, Angelika Cieśla, Anna Domachowska., 2012. Zastosowanie formularza opisu Equine Assessment Checklist w ocenie przydatności do hipoterapii koni użytkowanych w polskich ośrodkach hipoterapeutycznych. Międzynarodowa Konferencja Hipoterapeutyczna, Hipoterapia – możliwości wspólnego kształcenia się, Warszawa, 26 – 27 maja 2012r.

 14. Łojek J. 2012. Konie dla rozwoju obszarów wiejskich i podmiejskich. Konferencja międzynarodowa „Konie dla polskiej gospodarki i kultury”, Parlamentarny Zespół ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 10.12.2012

 15. Łojek J. 2012. Przemysł konny w Polsce i na świecie. Wnioski dla hodowli polskiej, perspektywy zmian. Konferencja pt. „Przyszłość polskiej hodowli – polski koń czy polska konina?”, Polski Komitet Olimpijski, 17.04.2012

page15image30496 page15image30656

 1. Łukasiewicz M., Mroczek–Sosnowska N., Michalczuk M., Niemiec J., Pietrzak D. 2012. Wpływ kokcydiostatyków na wyniki analizy rzeźnej oraz jakość mięsa kurcząt szybko rosnących Hubbard Flex. XXIV Międz. Symp. Drob. PO WPSA Kołobrzeg, 12-14.09.2012

 2. Łukasiewicz M., Niemiec J., Michalczuk M. 2012.The Effects of the coccidiostatics supplementation in diets for slower – growing Hubbard JA 957 on their production results and meat quality. 24th World’s Poultry Congress (WPC 2012), Salvador, Brazylia

 3. Madras-Majewska B; Rosiak E. 2012. Evaluation of chosen quality parameters of honey from the Polish market; II International Symposium on Bee Products Annual Meeting of IHC 9-12 September 2012, Bragança, Portugal

 4. Malinowska A., Borowski Z., Książek A2012 Relationship between dominance, testosterone level and scent marking of males in free living population of the root vole,Microtusoeconomus. The 13thRodens et Spatium conference, 16-20 lipiec 2012, Rovaniemi, Finlandia

 5. Metera E., Sakowski T., Kuczyńska B., Puppel K., Gołębiewski M., Brzozowska A., Słoniewski K., 2012: Bioactive properties of organic milk fat. Proceedings of the 2nd Organic Animal Husbandry Conference Tackling the Future Challenge sof Organic Animal Husbandry, Hamburg, Trenthorst, 12-14 September 2012, 423-425.

 6. Michalczuk M., 2012. Wyniki produkcyjne i jakość mięsa kurcząt wolno rosnących Hubbard i mieszańców (Cobb x Zk) x Cobb Sympozjum Naukowe projektu „Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” IG i HZ PAN Jastrzębiec, 10.10. 2012

 7. Mizior M., Bartosik J., Więcek J., Rekiel A., Ptak J., Blicharski T.: 2012. Wpływ sezonu urodzenia loch rasy wielka biała polska i polska biała zwisłoucha użytkowanych w latach 2004- 2008 w regionie mazowieckim na wybrane wskaźniki rozrodu. Effect of season of birth sows breed Polish Large White and Polish Landrace operated in 2004-2008 in the region Masovian on selected indicators of reproductive. V Szkoła Zimowa. Postęp badań w hodowli świń i jego wykorzystanie w praktyce. Materiały Konferencyjne. Wisła, 14-17.lutego 2012. s. 128-130.

 8. Morales Villavicencio A., Niżnikowski R., Oddziaływanie czynników cywilizacyjnych i klimatycznych na zagrożone populacje wielbłądowatych południowoamerykańskich. Warsztaty PTZ, SGGW Wydział Nauk o Zwierzętach Warszawa, 16 listopada 2012

 9. Morales Villavicencio A., Niżnikowski R., Struktura rasowa, płci i koloru w Polskiej populacji alpak. LXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego we Wrocławiu w dniach 10-12 wrzesień 2012.., Materiały konferencyjne. 117

 10. Nałecz-Tarwacka T. Najważniejsze zasady odchowu cieląt na remont stada. Seminarium organizowane dla hodowców bydła mlecznego przez firmę DeLaval sp.z o.o (4wykłady: w Kruszwicy, Piątnicy, Wolanowie, Wysokim Mazowieckim.

 11. Nałecz-Tarwacka T. Składniki prozdrowotne jako nowy wyznacznik jakości mleka. Seminarium dla hodowców w Płoniawach organizowane przez Regionalne Centrum Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Parzniewie.

 12. Nałęcz-Tarwacka T., Kuczyńska B., Puppel K., 2012: Bioaktywne składniki białek mleka jako istotny wyróżnik jego jakości technologicznej i konsumpcyjnej. Mat. XX Szkoły Zimowej Hodowców Bydła „Perspektywy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie”, Zakopane, 19-23.03.2012, Wyd. Instytutu Zootechniki – PIB, Kraków, 80-91.

 13. Napora–Rutkowski Łukasz, Ilgiz Irnazarow, Teresa Ostaszewska, Andrzej Pilarczyk. 2012. Genetic diversity of common carp (Cyprinus carpio) strains revealed by AFLP analysis: Live gene bank in Poland – Preliminary results. XIV European Congress of Ichthyology, University of Liège, Belgium, 3 –8. 07.2012. s. 155-156

 14. Niżnikowski R., Strzelec E., 2012: “Sheep and wool production in Central and Eastern Europe”, Book of Abstracts of the 63rd Annual Meeting of EAAP, Bratislava Slovakia, 27-31 August 2012, No. 18, 372

 15. Nowak Z., Perlińska A., Olech W. 2012. Czy jesteśmy w stanie stwierdzić efekty selekcji neutralnej u żubra? Konferencja Żubr w tradycji Rzeczypospolitej. Kiermusy 6 – 7.09.2012:strp.59-60.

 16. Olech W., Nowak Z., 2012. The European Bison pedigree book and challenges for the genetic management of European bison population, Conference: Management of captive and free-ranging European bison population. Bad Berleburg 12-14.03. 2012, str 5.

 1. Ostaszewska Teresa, Łukasz Napora-Rutkowski. 2012. Genetic diversity of common carp (Cyprinus carpio) strains revealed by a set of eight microsatellite markers: Live gene bank in Poland. Aqua 2012, Global Aquaculture Securing our Future, Praga, 1-5. 09. 2012. European Aquaculture Society, s. 780 – 800

 2. Ostaszewska Teresa, Maciej Kamaszewski, Ryszard Kolman. 2012. Rozwój mięśni sterleta (Acipenser ruthenus L.) podczas odżywiania endo – i egzogennego. Problemy produkcji materiału zarybieniowego ginących populacji ryb jesiotrowatych, 3-5 10.2012, Tyudiv, Ukraina, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, s. 45-49

 3. Paruch M., Rekiel A., Więcek J., Ptak J., Blicharski T.: 2012. Liczba prosiąt urodzonych i odchowanych do 21. dnia przez lochy ras matecznych różniące się liczbą gruczołów sutkowych. VIth International Scientific Symposium. „Application of scientific researches in pig production improvement and their influence on rural areas development”. 20-22.09.2012. Bydgoszcz-Toruń, Poland, s. 86-87.

 4. Pineda, L., Chwalibog, A., Sawosz, E., Hotowy, A., Elnif, J., Sawosz, F., Ali, A. 2012. Influence of in ovo injection of silver nanoparticles on growth performance, microbial profile and immune status of broiler chicken. IX International Conference for Young Researchers. 16-19 September 2012. Szczecin, Poland.

 5. Pineda, L., Chwalibog, A., Sawosz, E., Hotowy, A., Elnif, J., Sawosz, F., Ali, A. 2012. The effect of in ovo injection of silver nanoparticles on fat uptake and development in broiler and layer hatchlings. IX International Conference for Young Researchers. 16-19 September 2012. Szczecin, Poland.

 6. Rekiel A., Więcek J., Sobol M., Beyga K.: 2012. Określenie liczby sutków u loch różniących się grubością słoniny oraz związek rezerwy tłuszczowej z wynikami rozrodu i odchowu prosiąt. LXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”. 10-12.09.2012. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. s. 92.

 7. Sawosz, E., Chwalibog, A. 2012. Effect of nanoparticles of silver and ATP on muscle development during embryogenesis. IX International Conference for Young Researchers. 16-19 September 2012. Szczecin, Poland.

 8. Strzelec E., Głowacz K., Niżnikowski R., Łozicki A., Klimaszewski K., Popielarczyk D., Poleszczuk O., 2012: „Extensive grazing of Polish Heath Sheep on pastures established of follow lands in North-West Poland”, Report 644: Innovations in Grazing, Proceedings 2nd meeting EGF Working group Grazing,3 June 2012 , Lublin, Poland, October 2012, p. 8

 9. Strzelec E., Niżnikowski R., Głowacz K., czub G., Światek M., 2012: „Wartość rzeźna i jakość mięsa jagniąt rasy czarnogłówka wyprodukowanych w warunkach chowu ekstensywnego” Materiały Konferencyjne, 77. Zjazdu Naukowego PTZ we Wrocławiu, 10-12 września 2012, 145

 10. Tofilski A., Gąbka J. 2012. Usuwanie jaj złożonych przez robotnice pszczoły miodnej w rodzinach strutowiałych. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy, 13-14 marca, 20-21.

 11. Wierzbicki M. , Ewa. Sawosz, Marta Grodzik, Marta Prasek, Sławomir Jaworski, Andre Chwalibog. Carbon nanoparticles effect on chicken embryo chorioallantoic membrane caveolae. IX Conference of Young Researchers Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Szczecin 16-19 wrzesień 2012.

 12. Więcek J., Rekiel A., Batorska M., Kulisiewicz J., Tokarska G.: 2012. Porównanie zmian otłuszczenia loch w ciąży wysokiej i przy odsadzeniu miotu oraz określenie ich związku z wynikami rozrodu i odchowu prosiąt. VIth International Scientific Symposium. „Application of scientific researches in pig production improvement and their influence on rural areas development”. 20-22.09.2012. Bydgoszcz-Toruń, Poland, s. 106-107.

 13. Winnicka O., Rekiel A., Więcek J.: 2012. Ocena skuteczności sypkiego preparatu żelazowego w profilaktyce anemii u prosiąt. LXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”. 10-12.09.2012. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. s. 101.

 14. Wojciechowska M., Nowak Z., Olech W.,Przegląd badań genetyki molekularnej dotyczących gatunku Bisonbonasus. Konferencja Żubr w tradycji Rzeczypospolitej. Kiermusy 6 -7.09.2012: str.85-86.

 1. Zdanowska –Sąsiadek Z., Wnuk A., Niemiec J., Michalczuk M. 2012. Wpływ systemu utrzymania na skład mikroflory jelit kurcząt wolno rosnących. XXIV Międz. Symp. Drob. PO WPSA, Kołobrzeg, 12-14.09.2012

 2. Żuwała K., Budzik K., Życzyński A., Podkowa D. 2012. Gustatory organs In the development of Rhinella marina (Linnaeus, 1758) XXX Conference on Embriology, May, Jurata, Acta Biologica Cracoviensiaseria Botanica 54 (supl1):Str. 47

 3. Życzński A. 2012. Badania nad dziedziczeniem albinizmu amelanistycznego i anerytrystycznego u węży Colubridae. V Spotkanie Herpetologów Polskich Ogrodów Zoologicznych. Opole 27- 28.03.2012

 4. Życzynski A. 2012. Indukowane rozmnażanie płazów w niewoli. V Spotkanie Herpetologów Polskich Ogrodów Zoologicznych. Opole 27-28.03.2012.

 5. Życzyński A. 2012. Pracownia Herpetologiczna Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, WNoZ, SGGW. Obsada, kierunki badawcze, cele dydaktyczne. V Spotkanie Herpetologów Polskich Ogrodów Zoologicznych. Opole 27-28.03.2012. 


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie