photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Profesor

niedziela 20.10.2019

TYTUŁ PROFESORA

Zasady postępowania o nadanie tytułu profesora – Instytut Nauk o Zwierzętach

 

Od dnia 1 października 2019 r., zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r., poz. 1668) postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora wszczyna się na wniosek osoby, która osiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub, w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, osobie posiadającej stopień doktora.

Wniosek, zawierający uzasadnienie spełnienia wymagań art. 227 ww. Ustawy, zainteresowany składa do Rady Doskonałości Naukowej, której następnie przeprowadza kolejne etapy postępowania.

Tytuł profesora, na podstawie wniosku Rady Doskonałości Naukowej, nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 177 ust. 4 ww. Ustawy tytuł może zostać nadany:

1) wyłącznie w dziedzinie

2) w dziedzinie i dyscyplinie

3) w dziedzinie i dyscyplinach.

Tytuł profesora nadaje się w dziedzinach lub dyscyplinach zgodnych z nową klasyfikacją, tj. na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1818).

Szczegółowe informacje dotyczące procedury nadawania tytułu profesora, w tym wykaz dokumentów i zasady wnoszenia opłat, znajdują się na stronie RDN:

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-tytulu-profesora.html

 

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie