photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Profesor

wtorek 20.11.2012

TYTUŁ PROFESORA

Zasady postępowania o nadanie tytułu profesora – Wydział Nauk o Zwierzętach

 

Podstawy prawne

—————————————————————————————————————————————————-

 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 84, poz. 455)
 3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2011 r., Nr 204, poz. 1200)
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 179, poz. 1065)
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2011 r., Nr 206, poz. 1219)

Poniższy tekst nie wyczerpuje w pełni zasad i przepisów zawartych w omawianych aktach prawnych, stanowiących jedynie podstawę opracowania

—————————————————————————————————————————————————-

Tytuł profesora może być nadany osobie, która:

 • uzyskała stopień doktora habilitowanego lub osobie, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
 • ma osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym;
 • posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych;
 • posiada osiągnięcia w opiece naukowej –

- była co najmniej trzy razy promotorem lub promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim, w tym co najmniej raz promotorem,

- co najmniej dwa razy recenzentem w przewodzie doktorskim lub w postępowaniu habilitacyjnym, z zastrzeżeniem art. 21a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r;

 • odbyła staże naukowe i prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych.

Centralna Komisja może w szczególnych przypadkach na wniosek Rady Wydziału dopuścić do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora osobie, która uzyskała stopień doktora i posiada wybitne osiągnięcia naukowe.

 

Postępowanie o nadanie tytułu profesora może zostać wszczęte:

 • na wniosek Rady Wydziału, na którym zatrudniona jest osoba ubiegającą się o tytuł
 • na wniosek rady innej jednostki organizacyjnej uprawnionej do nadawania tytułu
 • na wniosek zainteresowanego, poparty opiniami trzech osób posiadających tytuł profesora danej dziedziny nauki

————————————————————————————————————————————————————————

 

ETAPY W POSTĘPOWANIU O NADANIE TYTUŁU

1. Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora przedstawia Dziekanowi wniosek o nadanie tytułu profesora (wzór – załącznik 1p) w formie elektronicznej i papierowej w 6 egzemplarzach. Do wniosku należy dołączyć:

 • Oryginały albo poświadczone przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie o nadanie tytułu profesora kopie dokumentów stwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego. Dokumenty są zwracane po formalnej ocenie wniosku.
 • Autoreferat w języku polskim i angielskim przedstawiający osiągnięcia naukowe, informację o osiągnięciach w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, o ukończonych przewodach doktorskich, w których kandydat do tytułu pełnił funkcję promotora lub promotora pomocniczego oraz o działalności popularyzującej naukę;
 • Ankietę oceny osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo art. 26 ust. 3 i 4 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – po uzyskaniu stopnia doktora, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze. Ankieta powinna być sporządzona w języku polskim i angielskim według wzoru określonego w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 22.09 2011 r.; (załącznik 2p)
 • Skrócony wniosek o nadanie tytułu (załącznik 3p);
 • Wykaz osiągnięć w pracy naukowej (załącznik 4p).

2. Jeżeli kandydat nie jest pracownikiem Wydziału, do wymienionych wyżej dokumentów powinien również załączyć:

 • uzasadnienie wyboru Wydziału jako wydziału przeprowadzającego postępowanie o nadanie tytułu profesora;
 • zobowiązanie do pokrycia kosztów postępowania o nadanie tytułu naukowego przez niego lub zatrudniającą go jednostkę.

3. Rada Wydziału powołuje Komisję ds. postępowania o nadanie tytułu profesora, wskazuje jej przewodniczącego. Komisja składa się z co najmniej pięciu osób posiadających tytuł naukowy i realizujących działalność naukową w obszarze odpowiadającym tematyce działalności naukowo-badawczej kandydata. Skład zespołu, w tym osobę przewodniczącego, proponuje Dziekan, a opiniuje Rada Wydziału. Wydziałowa Komisja ds. postępowania o nadanie tytułu profesora postępuje zgodnie z regulaminem

4. Wymienione w pkt. 1 dokumenty Dziekan przekazuje Komisji ds. postępowania o nadanie tytułu profesora, która rekomenduje lub nie rozpoczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu.

5. Przewodniczący Komisji na posiedzeniu Rady Wydziału przedstawia wniosek, projekt uchwały o wszczęciu postępowania (lub odmowie wszczęcia) o nadanie tytułu profesora oraz stanowisko Komisji w tej sprawie. Rada Wydziału podejmuje uchwałę o wszczęciu (lub odmowie wszczęcia) postępowania o nadanie tytułu profesora.

6. Przewodniczący Komisji przedstawia Radzie Wydziału listę co najmniej 10 recenzentów zatrudnionych w jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie tytułu i niebędących członkami rady jednostki przeprowadzającej postępowanie. Przewodniczący Komisji omawia sylwetki kandydatów na recenzentów oraz przedstawia projekt uchwały o wyznaczeniu kandydatów na recenzentów. Recenzentem w postępowaniu o nadanie tytułu profesora może być osoba posiadająca tytuł profesora w zakresie danej lub pokrewnej dziedziny nauki lub osoba posiadająca stopień doktora zatrudniona przez co najmniej pięć lat w zagranicznej szkole wyższej lub instytucji naukowej na stanowisku profesora, która przez okres co najmniej pięciu lat kierowała samodzielnie zespołem badawczym, była promotorem co najmniej w dwóch przewodach doktorskich, które zakończyły się uzyskaniem stopnia doktora oraz posiada znaczny dorobek naukowy. Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów

7. Dziekan w imieniu Rady Wydziału niezwłocznie kieruje do Centralnej Komisji wniosek o powołanie 5 recenzentów z zaproponowanej listy. Do wniosku dołącza uchwały, o wszczęciu postępowania i wyznaczeniu kandydatów na recenzentów

8. Po otrzymaniu z Centralnej Komisji powiadomienia o powołaniu 5 recenzentów dorobku kandydata, Dziekan niezwłocznie wysyła do każdego z nich zlecenie wykonania recenzji wraz z kompletem dokumentów. Recenzje powinny być wykonane w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące. Recenzja powinna zawierać szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy kandydat spełnia wymagania oraz jednoznaczne stanowisko recenzenta w sprawie nadania lub odmowy nadania tytułu profesora.

9. Po otrzymaniu wszystkich recenzji dorobku naukowego Dziekan przekazuje je przewodniczącemu Komisji i udostępnia je kandydatowi

10. Dziekan Wydziału zaprasza pisemnie recenzentów postępowania na posiedzenie Rady Wydziału, na którym będzie podejmowana uchwała o poparciu wniosku o nadanie tytułu profesora. Recenzenci nie biorą udziału w głosowaniu. Komisja ds. postępowania o nadanie tytułu, po zapoznaniu się z recenzjami, formułuje swoje stanowisko w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. Przewodniczący Komisji przedstawia to stanowisko na posiedzeniu Rady Wydziału; omawia uwagi recenzentów a po zamknięciu dyskusji, przedstawia projekt uchwały o poparciu lub odrzuceniu wniosku o nadanie tytułu. Rada Wydziału podejmuje uchwałę o poparciu wniosku o nadanie tytułu profesora lub o jego odrzuceniu.

11. Dokumentacja postępowania o nadanie tytułu naukowego jest przesłana do Centralnej Komisji przez Dziekana, w terminie jednego miesiąca od podjęcia uchwały Rady Wydziału o poparciu wniosku o nadanie tytułu profesora.

12. Centralna Komisja niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji:

 • uchwałę o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu profesora;
 • listę recenzentów;
 • treść recenzji;
 • uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora.

13. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora jest ogłaszana na stronie internetowej Wydziału.

Dziekan niezwłocznie przekazuje kandydatowi informacje o decyzjach Rady Wydziału, dotyczących poszczególnych czynności postępowania o nadanie tytułu profesora:

 • wszczęciu (lub odmowie wszczęcia) postępowania o nadanie tytułu profesora;
 • wyznaczeniu kandydatów na recenzentów;
 • poparciu wniosku o nadanie tytułu profesora.

 

Wniosek Rady Wydziału o nadanie tytułu profesora (pkt 10) wraz z dokumentacją postępowania Dziekan kieruje do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Dokumentacja wniosku zawiera:

 • spis dokumentów zawartych we wniosku,
 • wykaz pracowników jednostki, od których przyjęto oświadczenie pisemne o zaliczeniu ich do minimum kadrowego jednostki w danej dziedzinie i dyscyplinie nauki zawierający:

- tytuł, stopień, imię i nazwisko pracownika
- reprezentowana dziedzina i dyscyplina (według obowiązującego wykazu dziedzin i dyscyplin, w których nadaje się stopnie naukowe i stopnie w dziedzinie sztuki)
- data zatrudnienia w jednostce w pełnym wymiarze czasu pracy

 • skrócony wniosek o nadanie tytułu profesora  (w dwóch egzemplarzach), (załącznik. 3p)
 • wniosek (opisowy) o nadanie tytułu profesora (załącznik 1p),
 • wykaz osiągnięć w pracy naukowej kandydata (w dwóch egzemplarzach); wymienić prace, które kandydat uznaje za najważniejsze (podać odpowiednie numery pozycji wykazu), (załącznik 4p)
 • poświadczone odpisy protokółów z posiedzeń komisji, rady jednostki organizacyjnej na których omawiano kandydaturę i podejmowano uchwały; protokóły powinny zawierać m.in. listę członków rady i jej komisji, z poświadczoną obecnością, szczegółowe informacje o przebiegu dyskusji i wynikach głosowania (uprawnionych, obecnych: głosujących za wnioskiem, przeciw wnioskowi wstrzymujących się od głosu),
 • opinie recenzentów,
 • odpisy dokumentów stwierdzających uzyskanie ostatniego stopnia lub tytułu (w przypadku uzyskania stopni za granicą – odpisy orzeczeń nostryfikacyjnych).

Ponadto przygotowane przez kandydata:

 • krótki autoreferat  informujący o jego zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności w kształceniu kadr naukowych lub artystycznych,
 • kwestionariusz osobowy z fotografią, zawierający informacje aktualne w chwili wysunięcia wniosku (w dwóch egzemplarzach),
 • kilka prac kandydata uznanych przez niego za najważniejsze, w postaci publikacji naukowych, dokumentacji lub opisu opracowań technologicznych, konsultacyjnych bądź wynalazków, zaś w odniesieniu do twórczości artystycznej – zapis wyników tej twórczości i ich prezentacji w formie elektronicznej, fotograficznej lub kopii kserograficznych
 • Na życzenie kandydata należy do wniosku dołączyć informację o wykorzystaniu jego prac w praktyce.

Tytuł profesora nadawany jest przez Prezydenta RP na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

 

 Załączniki:

załącznik 1p – WNIOSEK

załącznik 2p – ANKIETA

załącznik 3p – skrócony WNIOSEK

załącznik 4p – WYKAZ OSIĄGNIĘĆ tytuł profesora – procedura

 

Informacje o aktualnie przeprowadzanych postępowaniach:


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie