photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Doktor habilitowany

poniedziałek 29.10.2012

DOKTOR HABILITOWANY

Zasady postępowania habilitacyjnego – Wydział Nauk o Zwierzętach

 

Podstawy prawne

—————————————————————————————————————————————

 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 84, poz. 455)
 3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2011 r., Nr 204, poz. 1200)
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065)
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. z 2011 r., Nr 196, poz. 1165)
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2011 r., Nr 206, poz. 1219)

Poniższy tekst nie wyczerpuje w pełni zasad i przepisów zawartych w omawianych aktach prawnych, stanowiących jedynie podstawę opracowania

—————————————————————————————————————————————

Do postępowania habilitacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

 • posiada stopień doktora;
 • ma osiągnięcia naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia naukowego doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej;
 • wykazuje się istotną aktywnością naukową.

—————————————————————————————————————–

 

ETAPY W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM

 

 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego składa do Centralnej Komisji wniosek (wzór – załącznik 1h) z wymienionymi poniżej załącznikami. Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być identyczna z formą papierową, z uwzględnieniem wymaganych podpisów na dokumentach.

 

Do wniosku o wszczęcie postępowania kandydat dołącza (w formie odrębnych załączników):

a) oryginał lub poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie habilitacyjne kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora. Po dokonaniu oceny formalnej wniosku habilitantowi zwraca się oryginał dokumentu,

b) autoreferat w formie elektronicznej i papierowej, w języku polskim i angielskim (wzór – załącznik 2h) przedstawiający opis dorobku i osiągnięcie naukowe

 • dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo jednotematyczny cykl publikacji;
 • zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne;
 • część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego;

c) wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych, w formie elektronicznej i papierowej, w języku polskim i angielskim (wzór –  załącznik 3h)

d) Informację (podpisane przez habilitanta) o:

 • osiągnięciach dydaktycznych wraz z wykazem przewodów doktorskich, w których pełnił funkcję promotora pomocniczego;
 • współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi;
 • działalności popularyzującej naukę.

 

Autoreferat, wykaz opublikowanych prac i informacje (pkt. 2,3,4) wymagają podpisu kandydata.

W przypadku gdy osiągnięciem naukowym  jest część pracy zbiorowej, habilitant przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie (wzór – załącznik 4h). Wkład we współautorstwo powinien być określony bardzo precyzyjnie, w tym również procentowo.

We wniosku do CK Kandydat wskazuje Radę Wydziału, która ma przeprowadzić habilitację.

 

2. Centralna Komisja w terminie 7 dni dokonuje oceny formalnej wniosku.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z autoreferatem habilitanta zamieszcza się na stronie internetowej Centralnej Komisji.

Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku Centralnej Komisji, która przeprowadza dalsze postępowania

3. Centralna Komisja występuje do rady jednostki wskazanej przez habilitanta o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wskazania sekretarza i członka  komisji habilitacyjnej oraz jednego recenzenta.

4. Przewodniczący Rady Wydziału po otrzymaniu dokumentów z Centralnej Komisji kieruje je do wydziałowej Komisji ds. postępowania habilitacyjnego, która opiniuje propozycję CK o przeprowadzenie przewodu. Komisja ds. postępowania habilitacyjnego, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, proponuje 3 członków do składu Komisji habilitacyjnej danego przewodu.

5. Rada Wydziału podejmuje uchwałę o powołaniu 3 członków Komisji habilitacyjnej, w tym recenzenta, sekretarza i członka. Uchwała rady w tej sprawie podejmowana jest w głosowaniu tajnym. Informacja jest niezwłocznie przekazywana Centralnej Komisji, która przeprowadza dalsze postępowanie.

6. W przypadku, gdy Rada Wydziału wskazana przez wnioskodawcę nie wyrazi zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Centralna Komisja, w ciągu 14 dni, wyznacza inną jednostkę do przeprowadzenia przewodu

7. Centralna Komisja w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania formalne powołuje komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego

 • czterech członków o uznanej renomie naukowej (w tym międzynarodowej), w tym z przewodniczącego i dwóch recenzentów, wyznaczonych przez Centralną Komisję spoza jednostki wybranej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego;
 • trzech członków o uznanej renomie naukowej (w tym międzynarodowej), w tym sekretarza i recenzenta wyznaczonych przez jednostkę wybraną do przeprowadzenia przewodu.

Centralna Komisja w dniu powołania Komisji przekazuje jej dokumenty złożone przez Habilitanta.

8. Recenzenci w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od dnia powołania Komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję przedkładają recenzję -oceniają, czy osiągnięcia naukowe wnioskodawcy spełniają kryteria zawarte w art. 16 Ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki i Rozporządzeniu MNiSW z 1.09.2011 r.

9. Przewodniczący Komisji habilitacyjnej po otrzymaniu recenzji zwołuje jej posiedzenie. Po przedstawieniu recenzji i zapoznaniu się z autoreferatem Komisja habilitacyjna w głosowaniu jawnym, (chyba że habilitant złoży wniosek o przeprowadzenie głosowania w trybie tajnym) podejmuje uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego. Komisja habilitacyjna nie może podejmować uchwał w składzie mniejszym niż 6 osób, przy czym konieczny jest udział przewodniczącego i sekretarza. Obrady Komisji habilitacyjnej mogą odbywać się w formie wideokonferencji, chyba że habilitant złoży wniosek o przeprowadzenie głosowania w trybie tajnym.

10. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wątpliwościami Komisji habilitacyjnej dotyczącymi dokumentacji osiągnięć naukowych, Komisja może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych. Przewodniczący Komisji habilitacyjnej powiadamia habilitanta o miejscu, terminie i przedmiocie tej rozmowy na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem. Członkowie Komisji habilitacyjnej mogą uczestniczyć w formie wideokonferencji w rozmowie z habilitantem.

11. Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji przedkłada Radzie Wydziału uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, z recenzjami osiągnięć naukowych oraz protokołem.

12. Na podstawie opinii Komisji Rada Wydziału w ciągu jednego miesiąca podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. Do głosowania nad uchwałą o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego są uprawnieni członkowie Rady Wydziału posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego oraz osoby, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego. Uchwała jest podejmowana w głosowaniu tajnym bezwzględną większością oddanych głosów. Do udziału w posiedzeniu rady mogą mogą zostać zaproszeni recenzenci
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

13. O zakończeniu czynności postępowania habilitacyjnego zawiadamia się w formie elektronicznej ministra do spraw szkolnictwa wyższego oraz Centralną Komisję zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu MNiSW.

 14. Rada Wydziału zamieszcza na stronie internetowej wydziału wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wraz z autoreferatem, informację o składzie Komisji habilitacyjnej, harmonogram przebiegu postępowania oraz uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem.

15. Uchwałę w sprawie nadania albo odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z informacją o składzie Komisji habilitacyjnej oraz recenzjami złożonymi w postępowaniu habilitacyjnym ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji, w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały.

 

—————————————————————————————————————————————-

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MNISW z dnia 1 września 2011

Przy ocenie osiągnięć naukowo-badawczych habilitanta bierze się pod uwagę

 • autorstwo i współautorstwo publikacji naukowych znajdujących się w bazie Journal Citation Report (JCR),  
 • zarejestrowane patenty międzynarodowe lub krajowe
 • wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały wystawione na międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach
 • autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazie JCR
 • autorstwo lub współautorstwo opracowań, zbiorowych, katalogów zbiorów dokumentacji prac badawczych, ekspertyz.
 • sumaryczny impact factor publikacji naukowych, zgodnie z rokiem opublikowania
 • liczba cytowań publikacji wg bazy Web of Science
 • indeks Hirscha opublikowanych publikacji wg bazy Web of Science (WoS)
 • kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich projektach
 • międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność naukową
 • wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych

Przy ocenie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej habilitanta bierze się pod uwagę:

 • uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub krajowych
 • udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w komitetach organizacyjnych tych konferencji
 • otrzymane nagrody i wyróżnienia
 • udział w konsorcjach i sieciach badawczych
 • kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych lub przedsiębiorcami
 • udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism
 • członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych
 • osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki
 • opiekę naukową nad studentami
 • opiekę naukową nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego
 • staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich
 • wykonanie ekspertyz lub innych opracowań na zamówienie organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne lub przedsiębiorców
 • udział w zespołach eksperckich i konkursowych
 • recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych

 

 

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego może wnieść odwołanie od uchwał, jeżeli są one odmowne, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada Wydziału przekazuje odwołanie do Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.

Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy, Centralna Komisja albo utrzymuje w mocy zaskarżoną uchwałę albo, uchylając ją, przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W przypadku utrzymania w mocy uchwały osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego może wystąpić z ponownym wnioskiem o wszczęcie postępowania habilitacyjnego po upływie co najmniej trzech lat. Okres ten może zostać skrócony do 12 miesięcy w przypadku znacznego zwiększenia dorobku naukowego.

 

Załączniki:

Załącznik 1h wzór_wniosku do CK

Załącznik 2h wzór_autoreferatu

Załącznik 3h Wykaz prac

Załącznik 4h Oświadczenie współautora

Stopień doktora habilitowanego – procedura

 

Informacje o aktualnie przeprowadzanych przewodach habilitacyjnych:

 

 


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie