photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Studia podyplomowe

poniedziałek 29.10.2012

Doradztwo w żywieniu zwierząt i gospodarka paszowa

Wydział Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
budynek 23 (niebieski); pok. 1041, 1042
tel.: 022 593 65 34, 022 593 65 28, 889 114 394
fax.: 022 593 65 38
e-mail: marek_balcerak@sggw.pl


Charakterystyka:
Absolwenci zdobędą wiedzę niezbędną w zakresie skutecznego doradztwa w żywieniu zwierząt na potrzeby gospodarstw rolnych jak również przedsiębiorstw zajmujących się obrotem towarowym na rynku pasz. Kompleksowa wiedza przekazana podczas studiów pozostaje współcześnie niezbędna pracownikom działu marketingu wytwórni paszowej, pracownikom ODR, doradcom rolniczym, powiatowym i wojewódzkim inspektorom do spraw pasz Inspekcji Weterynaryjnej, pracownikom Zakładów Higieny Weterynaryjnej, rolnikom posiadającym wytwórnie pasz na potrzeby własne, przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie obrotu pasz i  pracownikom organizacji zrzeszających producentów rolnych. Zajęcia poprowadzą pracownicy administracji weterynaryjnej zajmujący się między innymi nadzorem nad paszami, jak również pracownicy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kadra dydaktyczna legitymuje się minimum tytułem doktora a jednocześnie z racji kwestii zawodowych dysponuje ogromną aktualną wiedzą praktyczną.

           

Warunki rekrutacji na studia

 

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydat składa komplet dokumentów zgodny z obowiązującym Regulaminem Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Załącznik do uchwały Senatu SGGW nr 24-2011/2012 z 23.04.2012) . Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci wyższych uczelni posiadający wykształcenie co najmniej 1 stopnia. Przyjęcie na studia następuje po spełnieniu wymagań rekrutacyjnych, dokonaniu wpłaty za pierwszy semestr i złożeniu jej potwierdzenia.

 

Tematyka zajęć

 

  Program przewiduje 248 godzin realizowanych na zjazdach sobotnio-niedzielnych.   Zajęcia przewidziano w 4 następujących blokach:

 • Hodowla i żywienie – 45 godzin kontaktowych

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi zagadnieniami związanymi z szeroką rozumianą hodowlą zwierząt gospodarskich.

Podczas wykładów omawiane będą założenia nowoczesnej hodowli zwierząt z uwzględnieniem wymogów dobrostanu. Fizjologiczne aspekty żywienia zwierząt. Kwestie żywienia i efektywności produkcji zwierzęcej. Zdrowie i ochrona zwierząt.

 • Gospodarka paszowa – 75 godzin kontaktowych

Na zajęciach omawiane będą kwestie organizacji rynku pasz. Technologie produkcji pasz przemysłowych. Produkcja pasz gospodarskich. Doradztwo żywieniowe. Produkcja pasz leczniczych. Ocena wartości pokarmowej pasz.

 • Ekonomika i organizacja – 48 godzin kontaktowych

Zajęcia obejmują zagadnienia z podstaw organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem paszowym.  Ekonomika żywienia zwierząt gospodarskich. Ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa paszowego.  Marketing w przemyśle paszowym.  Podstawy negocjacji.  Informatyzacja w przemyśle paszowym.

 • Normy prawne i nadzór – 70 godzin kontaktowych

Podstawy prawa paszowego.  Organizacja nadzoru nad paszami i środkami żywienia zwierząt.  Podstawowe wymogi sanitarno – weterynaryjne dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta hodowlane.  Bezpieczeństwo pasz w gospodarstwie indywidualnym i przedsiębiorstwie paszowym.  Wymagania z zakresu higieny pasz na poziomie produkcji.  Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie paszowym.  Monitoring pasz. Sankcje prawne

Plan przewiduje seminarium w wymiarze 10 godzin kontaktowych oraz przygotowanie pracy dyplomowej.

  

 Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zrealizowanie przewidzianego w programie tych studiów zakresu kształcenia, zaliczenie przewidzianych programem przedmiotów oraz złożenie i pozytywna ocena pracy dyplomowej (na podstawie 2 recenzji). Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru zgodnego z obowiązującymi przepisami.

  

Szczegółowych informacji udziela kierownik studiów:

dr inż. Marek Balcerak

tel. 889 114 394, marek_balcerak@sggw.pl
Czas trwania studiów: 2 semestry, 248 godzin
Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
Termin zgłoszeń:  rekrutacja trwa od 15.08.2013 do 1.09.2013r

Dokumenty przyjmowane będą codziennie w dni robocze od 9.30 do 14.30 w pokoju 1042

(ul. Ciszewskiego 8, Budynek 23- „niebieski”)

tel. 022 593 65 34


Liczba miejsc:
minimum 25 słuchaczy. Zebranie mniejszej liczby osób skutkuje nieuruchomieniem studiów.
Opłata: Łączna opłata za studia wynosi 5000 zł. Zasady rekrutacji przewidują opłatę wpisową w wysokości 300 złotych przy składaniu dokumentów. Opłata w przypadku uruchomienia studiów  stanowi uzupełnienie czesnego za semestr.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie PODANIE
 2. kwestionariusz osobowy z 1 zdjęciem (zgodnym z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dokumentów tożsamości) KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
 3. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 4. kserokopia dowodu osobistego
 5. dowód wpłaty opłaty wpisowej na kwotę 300,00 zł

Opłaty za studia proszę dokonywać na konto: 52 1240 6003 1111 0000 4942 8120.
Odbiorca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Adres: ul Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa,

Z dopiskiem:

Studia Podyplomowe  507-10-070100-L00152-99,
oraz nazwiskiem i imieniem studenta

Po zatwierdzeniu listy zgłoszeń zostaną rozesłane zawiadomienia o przyjęciu na Studia wraz z harmonogramem zjazdów i szczegółowymi informacjami dotyczącymi toku studiów.

 

Regulamin-studiow-podyplomowych-_04_2012

Studia nie są dofinansowane z funduszy UE

 

 

PIESEK1Pies w społeczeństwie-hodowla i zachowanie”- studia podyplomowe VIII edycja

Wydział Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
budynek 23; pok. 34
tel.: 022 593 65 77, fax.: 022 593 65 76
e-mail: kgohz@sggw.pl  katarzyna_fiszdon@sggw.pl
www – pieswspoleczenstwie.sggw.pl

Charakterystyka:
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zasadami wychowu, utrzymania i hodowli psów, umiejętnego określenia predyspozycji behawioralnych i możliwości ich kształtowania. Zapraszamy osoby, które są miłośnikami psów lub zamierzają zawodowo się nimi zajmować i chcieliby zdobyć fachową wiedzę na ich temat.

Program Studium podzielono na cztery bloki tematyczne:

 1. Biologia psów, warunki utrzymania i podstawy hodowli.
 1. Żywienie, pielęgnacja, pomieszczenia i zasady transportu, hodowla psów . charakterystyka grup rasowych pod względem specyfiki morfologicznej, rozwojowej i użytkowej.
 2. Zachowanie psów, wychowanie i podstawy szkolenia
 3. Miejsce psa we współczesnym społeczeństwie użytkowanie psów w aspekcie potrzeb współczesnego człowieka, ustawodawstwo dotyczące utrzymania, użytkowania i transportu psów, animacja działań lokalnych na rzecz prawidłowego utrzymania psów i kontaktów z nimi.

Kierownik studiów: dr Katarzyna Fiszdon
Czas trwania studiów: 2 semestry, 180 godzin
Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
Termin zgłoszeń: rozpoczynamy 8 edycję studiów, rekrutacja  trwa od 06.05.2013 do 31.08.2013 r.  Liczba miejsc: 30
Opłata: 3200 zł (wpisowe – 300 zł, 1500 zł – I semestr, 1400 zł – II semestr)
Miejsce składania dokumentów: budynek 23, pokój 34, w godzinach 10-15


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie