photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Główne tematy badawcze

środa 5.12.2012

Główne tematy badawcze realizowane na Wydziale Nauk o Zwierzętach w 2012

Środowiskowe uwarunkowanie zawartości składników odżywczych i funkcjonalnych w mleku krów

Analiza zależności między wielkością i dyspersją kuleczek tłuszczowych a zawartością CLA, fosfolipidów i cholesterolu w tłuszczu mleka krów

Wpływ efektu rodzicielskiego na przebieg ocielenia i wzrost cieląt ras mięsnych

Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zmienności umięśnienia cieląt w okresie ich odchowu i opasu

Wykorzystanie genotypu zwierząt i warunków środowiskowych do poprawy efektywności produkcji, dobrostanu i jakości produktów zwierzęcych

Wpływ wybranych czynników środowiskowych na rozród loch i odchów prosiąt

Wpływ wybranych czynników genetycznych i środowiskowych na jakość mięsa wieprzowego

Dostosowanie warunków środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia kur i brojlerów, do uzyskania wysokiej produkcji i pożądanej jakości jaj i mięsa

Wpływ genotypu i standardu wagowego na kształtowanie się struktury histologicznej włókien mięśniowych i cech jakościowych mięsa jagniąt w stadzie owiec objętym programem hodowli zachowawczej

Wpływ czynników środowiskowych na wyniki rozrodu i odchów  owiec

Badania nad tworzeniem i doskonaleniem linii, ras i mieszańców owiec oraz kóz o dużej wartości użytkowej

Wykorzystanie małych przeżuwaczy, wielbłądowatych oraz zwierzyny płowej do pielęgnacji krajobrazu i zagospodarowania gruntów nie użytkowanych rolniczo

Ocena dobrostanu i zachowania koni oraz ich wartości użytkowej i hodowlanej

Określenie wpływu wybranych czynników środowiskowych i genetycznych na poprawę wyników produkcyjnych szynszyli i królików

Żywienie zwierząt jako czynnik wpływający na biochemiczno-fizjologiczne, a także ekonomiczne aspekty   produkcji zwierzęcej

Wpływ nanocząstek niemetali: diamentu i innych form alotropowych węgla oraz metali Ag, Pt na stan wzrostu i rozwoju oraz właściwości antynowotworowe w badaniach na zwierzętach modelowych – zarodkach kury

Prozdrowotne właściwości genetycznie modyfikowanego lnu -badania na zwierzętach modelowych

Ocena aktywności biologicznej biopreparatów z bezkręgowców w badaniach na przepiórkach

Pasze z nowych odmian dyni o podwyższonej zawartości suchej masy i karotenoidów jako źródło związków bioaktywnych dla zwierząt gospodarskich.

Monitorowanie zmian wielkości nadwyżki bezpośredniej dla działalności produkcji zwierzęcej

Genetyczne, biometryczne i behawioralne aspekty hodowli zwierząt domowych i nieudomowionych

Zastosowanie metod genetyki molekularnej w populacjach  zwierząt –badania służące ochronie lub doskonaleniu populacji dzikich zwierząt zarówno wolnościowych jak i w warunkach ex-situ.

Zastosowanie metod genetyki populacji w hodowli zwierząt

Badania adaptacji behawioralnych, stresu i rozrodu wybranych gatunków zwierząt domowych, laboratoryjnych i dzikich

Genetyczne uwarunkowanie odpowiedzi immunologicznej na stany zapalne gruczołu mlekowego

Ocena efektów selekcji i krzyżowania w populacjach modelowych

Reakcje organizmów zwierząt hodowlanych, wolno żyjących i bezkręgowców niższych na zmienne czynniki środowiska

Sztuczne unasienianie matek pszczelich i biologia owadów dziko żyjących

Biologia pszczołowatych

Jakość produktów pszczelich

Rozród i wychów ryb rzecznych w stawach karpiowych oraz biologia zagrożonych wyginięciem cennych gatunków ryb

Organogeneza zagrożonych wyginięciem i cennych pod względem ekonomicznym gatunków ryb

Wpływ żywienia paszami zawierającymi gluten pszenicy suplementowany dwupeptydem lub wolnymi aminokwasami na budowę i rozwój mięśni szkieletowych karpia (Cyprinus carpio)

Fizjologiczne i morfologiczne aspekty wpływu żywienia na rozwój stadiów młodocianych sandacza (Sander lucioperca L.)

Efekty ekspozycji larw i narybku jazia (Leuciscus idus) na nanocząstki srebra


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie