photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


2018-2022

piątek 13.07.2018

Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zwierzętach  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłaszają rekrutację na stacjonarne studia doktoranckie przy Wydziale Nauk o Zwierzętach pod nazwą „Hodowla zwierząt” w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie zootechnika

Czas trwania studiów od 01.10.2018 roku do 30.09.2022 roku

Na studia będą przyjmowani absolwenci kierunków przyrodniczych posiadający dyplom magistra, magistra inżyniera lub lekarza weterynarii.

 Limit miejsc: 20

 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie – załącznik nr 1 do Uchwały Senatu SGGW w Warszawie nr 36 -2013/2014 r. z dnia 28.04.2014r.,
 2. kwestionariusz osobowy – załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały,
 3. CV zwierające w szczególności: informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat/y potwierdzający/e znajomość języka obcego, informację o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych oraz opis zainteresowań naukowych kandydata,
 4. 2 aktualne fotografie o wymiarach 4,5 x 5,5 cm,
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie (jeżeli jeszcze nie jest odebrany odpis dyplomu) o ich ukończeniu wydane przez właściwą dla kandydata uczelnię, potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
 6. udokumentowane (zaświadczenie) wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnią ocen z toku studiów (w przypadku, gdy studia miały charakter dwustopniowy – średnia ze studiów I i II stopnia),
 7. opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,
 8. zgodę przyszłego opiekuna naukowego/promotora o gotowości objęcia opieką naukową kandydata na studia doktoranckie – załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały,
 9. kandydaci niepełnosprawni składają informację lekarską o rodzaju niepełnosprawności oraz orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 10. pracownicy Uczelni i innych instytucji naukowych poza wszystkimi wymaganymi dokumentami, składają opinię z miejsca pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów: do dnia 17 września 2018 roku do godziny 14.00. Dziekanat Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW (pokój 78 lub 69), ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zwierzętach (pok. 78) 20 września 2018 roku o godz. 8.30.

Postępowanie rekrutacyjne zgodnie z uchwałą nr 36 – 2013/2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2014 roku, będzie miało charakter konkursowy i uwzględnia łącznie:

- średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia = punkty),

- dotychczasową aktywność naukową kandydata (0-5 pkt.),

- wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-10 pkt.).

Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej: Praca magisterska kandydata, zainteresowania naukowe oraz plany naukowe. Znajomość języka obcego w stopniu min. średnio zaawansowanym.

Kandydat, który uzyskał mniej niż 11 punktów, nie kwalifikuje się do przyjęcia na studia doktorskie. O przyjęciu zdecyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie przedłożonych dokumentów i wyników przeprowadzonej rozmowy.

Opiekun naukowy sprawuje bezpośrednią opiekę merytoryczną i formalną nad doktorantem w tym, między innymi:

 • ustala tematykę i przebieg badań mających doprowadzić do powstania pracy doktorskiej,
 • w ramach programu studiów ustala z doktorantem wybór fakultetów,
 • dokonuje corocznej oceny postępów w pracy naukowej i dydaktycznej,
 • opiniuje wszelkie wnioski doktoranta dotyczące przebiegu studiów,
 • akceptuje możliwość odbywania przez doktoranta zajęć, staży, stypendiów poza macierzystym Wydziałem.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji i przebiegu studiów można uzyskać u kierownika studiów dr hab. Moniki Michalczuk, prof. SGGW, tel. 225936555, e-mail: monika_michalczuk@sggw.pl.

Kierownik                                                                            Dziekan

Stacjonarnych Studiów Doktoranckich                        Wydziału Nauk o Zwierzętach

Dr hab. Monika Michalczuk, prof. SGGW                    Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka

Załącznik nr 1-wzór podania o przyjęcie na studia doktoranckie

Załącznik nr 2 – kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 3 – zgoda osoby proponowanej na opiekuna naukowego


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie