photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Katedry Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

wtorek 27.11.2012

Laboratorium Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej

Laboratorium Analiz Podstawowych

kierownik: dr Anna Hotowy ( tel: 2259-36070;  e-mail: anna_hotowy@sggw.pl)

Badania

Skład chemiczny pasz i żywności, fizjologia trawienia, przemiana materii i energii

Pracownie

•             Klasycznej analizy chemicznej

•             Analizy krwi

Aparatura

•             sprzęt analityczny firmy Tecator (CYCLOTEC, SOXTEC, FIBERTEC, KIEJTEC)

•             kalorymetr

•             analizator biochemiczny firmy Johnson & Johnson.

Metody analityczne

•             podstawowa analiza chemiczna (zg z Normą AOAC)

             sucha masa, popiół surowy, białko ogólne, włókno surowe i tłuszcz surowy

             detergentowe frakcje włókna ADF, NDF, ADL

•             metoda suchej chemii (Logbook J&J) – parametry biochemiczne surowicy krwi

             mocznik, kreatynina, cholesterol, albuminy, glukoza, wapń, żelazo i inne

•             metody własne i ISO: fizyczna, chemiczna, sensoryczna i biologiczna ocena pasz i produktów żywnościowych

CENNIK USŁUG

http://kzzgp.pl/index.php?p=1_8

Laboratorium Zakładu Biotechnologii i Biochemii Żywienia

kierownik: dr Anna Hotowy (tel: 2259-36070; e-mail: anna_hotowy@sggw.pl)

 

Badania

biochemia, fizjologia, nutrigenomika i  biotechnologia nano-, mikro- i makrostruktur wchodzących w skład organizmu żywego oraz roślin GMO

Pracownie

•             Pracownia hodowli in ovo

•             Pracownia  hodowli komórkowych

•             Pracownia analizy białka

•             Pracownia analizy kwasów nukleinowych

•             Pracownia mikroskopii konfokalnej

 

Aparatura

•             mikroskop ze spektralną jednostką konfokalną Olympus FV-1000

•             mikroskop fluorescencyjny Olympus CKX41

•             mikroskop stereoskopowy Olympus SZX10

•             StepOne Real-time PCR System, 2720 Thermal Cycler (Applied Biosystem)

•             Qubit® 2.0 Fluorometer (Life Technologies),

•             TissueLyser LT (Qiagen)

•             system do elektroforezy pionowej w  żelu poliakrylamidowym i elektroforezy poziomej w agarozie oraz system „Mini Protean Gel” do transferu z żelu na membranę firmy Bio-rad

•             spektrofotometr płytkowy Tecan Infinite M200

•             System Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej (HPLC) z detektorem UV/VIS firmy Dionex oraz z detektorem elektrochemicznym firmy ESA i kolumną do fazy odwróconej C­­18 firmy Supelco

•             mikroskop odwrócony ze spektralną

•             kriostat CXM 1900 (Leica)

•             komora laminarna (Bioair)

•             inkubator CO2 z płaszczem powietrznym (Nuaire)

•             system uzdatniania wody Simplicity 185UV (Milipore), system do oczyszczania wody (Aquabid),

•             3 inkubatory jaj z automatycznym sterowaniem temperatury, wilgotności i obrotów (FUH Waleński)

•             zamrażarka do -80OC

•             autoklaw, pH-metr, elektroda redox, łaźnia wodna, płuczka ultradźwiękowa, liofilizator, vortex, wirówki, wagi, homogenizatory, wytrząsarka, cieplarki, cieplarko-suszarka, duwary

 

Metody analityczne

•             wizualizacja stereoskopowa, prześwietleniowa, histochemiczna i immunohistochemiczna

•             ekspresja genów na poziomie białka (NF-kB, PAX-7, FGF, VEGF i inne)

•             aktywność enzymów i innych wskaźników stanu REDOX (SOD, GPx, GR, CAT, TAS, TBA-RS)

•             koncentracja wybranych związków funkcjonalnych (DNA, RNA, Ig i inne)


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie