photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Dziś Międzynarodowy Dzień Psa

środa 1.07.2020

Dzień PsaPies został udomowiony najwcześniej wśród wielu różnych gatunków zwierząt towarzyszących człowiekowi. Dzisiaj służą nam swoją pomocą i towarzystwem. Mimo upowszechniania badań dotyczących jego pochodzenia i zachowania wciąż mamy kłopot z prawidłowym rozpoznaniem i zaspokojeniem jego potrzeb.

Jedno z najpopularniejszych przysłów mówi, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka.

Poznajmy swoich przyjaciół, aby móc przypuszczać, że one też uważają nas za swoich najlepszych przyjaciół.

Życzmy wszystkim psom, aby zawsze mogły widzieć w nas CZŁOWIEKA 


Organizacja roku akademickiego 2019/2020

poniedziałek 15.06.2020

Uwaga: Podajemy terminy sesji, wynikające ze zmiany Organizacji Roku Akademickiego ORA-2019-2020-Zarządzenie-38:

Studia stacjonarne:
sesja III: 22 czerwca – 15 lipca 2020 r.
sesja IV (poprawkowa): 1 września – 11 września 2020 r.
Studia niestacjonarne:
Turnus A:
sesja III: 10 lipca – 12 lipca 2020 r.
sesja IV (poprawkowa): 18 września – 20 września 2020 r.
Turnus B:
sesja III: 17 lipca – 19 lipca 2020 r.
sesja IV (poprawkowa): 11 września -13 września 2020 r.

 

Organizacja roku akademickiego 2019-2020

ORA-2019-2020-Zarządzenie-graficzna

 Harmonogram zjazdów na sem. letni 2019_20

Harmonogram zjazdów na sem. zimowy 2020_21


Egzamin z języka obcego – studia stacjonarne

czwartek 4.06.2020

Uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną COVID-19, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW w Warszawie
– w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Dydaktyki – przedstawia dwie opcje harmonogramu końcowego egzaminu z języków obcych w sesji letniej w roku akademickim 2019/2020.

Dla studentów studiów stacjonarnych, którzy zdecydują się przystąpić do egzaminu w czerwcu po uprzednim
zapisaniu się na egzamin drogą mailową w terminie    od 5 czerwca do 10 czerwca 2020 r. (do godz. 12:00),
pod warunkiem uzyskania dopuszczenia do egzaminu.

I OPCJA

I termin:              24 czerwca 2020 r. (środa)
egzamin pisemny metodą tradycyjną
, przy zachowaniu odległości pomiędzy zdającymi wynoszącej 1,5 m oraz zapewnieniu środków do dezynfekcji rąk.

II termin:             8 września 2020 r.  (wtorek)
sesja poprawkowa dla studentów, którzy nie zdali egzaminu w pierwszym terminie.
egzamin pisemny lub ustny w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju
II OPCJA

I termin:              29 czerwca – 3 lipca 2020 r.
Indywidualny egzamin ustny
przeprowadzony w trybie zdalnym, rejestrowany przy wykorzystaniu
platformy MS Teams

Przystępujący do egzaminu ustnego powinni:
–  mieć dostęp do sprawnego komputera z kamerą i mikrofonem (wyraźny obraz i dźwięk)
–  przedstawić dowód osobisty i nr albumu
–  przebywać w zamkniętym pomieszczeniu, na tle zamkniętych drzwi

 1. Czas trwania egzaminu – 30 minut
 2. Treść egzaminu: wypowiedź na wylosowane tematy z zakresu obowiązującego programu
 3. Egzaminator przypisany losowo z wyłączeniem lektora prowadzącego zajęcia
 4. Egzamin rejestrowany przy wykorzystaniu platformy MS Teams
 5. W przypadku przerwania połączenia synchronicznego w trakcie czasu przeznaczonego na udzielenie odpowiedzi na pytanie egzaminacyjne, pytanie to jest anulowane, a po ponownym nawiązaniu połączenia
  – w ramach czasu przewidzianego na egzamin – student odpowiada na nowo wylosowane pytanie
 6. W przypadku zarówno niemożności połączenia, jak i braku stabilnego połączenia audiowizualnego, umożliwiającego przeprowadzenie zdalnego egzaminu, egzamin nie jest przeprowadzany.
  Kierownik SPNJO może wyznaczyć kolejny termin egzaminu tylko jeden raz. Zakłócenia w trakcie egzaminu wyznaczonego w kolejnym terminie skutkują jego unieważnieniem i utratą pierwszego terminu.

Informacja o terminie egzaminu ustnego zostanie przekazana każdemu studentowi indywidualnie przez MS Teams
do dnia 26 czerwca 2020 r.

ZAPISY  wyłącznie DROGĄ  MAILOWĄ  NA  ADRES:    spnjo@sggw.edu.pl       temat maila:    egzamin
treść maila :  imię,  nazwisko,  nr albumu,  kierunek,  forma egzaminu (pisemna lub ustna)

II termin:             8 września 2020  (wtorek)
sesja poprawkowa dla studentów, którzy nie zdali egzaminu w pierwszym terminie.
egzamin pisemny lub ustny w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju

Wszystkim studentom, którzy nie zdecydują się na zdawanie egzaminu w czerwcu 2020, SPNJO proponuje

I termin     8 września 2020  (studenci dopuszczeni do egzaminu zostaną zapisani przez sekretariat SPNJO)

II termin    25 września 2020  sesja poprawkowa dla studentów, którzy nie zdali egzaminu w dniu 8 września 2020r.

UWAGA – Zgodnie z regulaminem SPNJO, każdemu studentowi przysługują dwa podejścia do egzaminu.


Wytyczne do realizacji zajęć ze studentami i doktorantami

czwartek 28.05.2020

C18A3008-620x500oSzanowni Państwo Nauczyciele, Doktoranci i Studenci, poniżej zamieszczone zostały wytyczne do realizacji zajęć ze studentami i doktorantami.

 

wytyczne 1

wyteyczne2


Zarządzenie Rektora z dnia 21 maja 2020r.

czwartek 21.05.2020
C18A3008-620x500oProf. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW wydał zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania uczelni od dnia 25 maja 2020 r. oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 wśród społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

20 maja – Światowy Dzień Pszczoły

środa 20.05.2020

pszczołaZgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2018r. ustanowiło 20 maja Światowym Dniem Pszczoły. Celem tej inicjatywy było podkreślenie stale aktualnego znaczenia pszczół dla rolnictwa i produkcji żywności oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia, które ograniczają populację tych owadów.  Z raportu przygotowanego przez zespół ekspertów  pt.„Biznes na rzecz bioróżnorodności” wynika, że głównym zagrożeniem dla pszczół jest utrata siedlisk, następująca w wyniku zmian w użytkowaniu terenu. Stale rosnąca powierzchnia miast i areału upraw, gęsta zabudowa terenu, częste koszenie trawników i łąk niesprzyjają tym owadom. Dodatkowo, negatywny wpływ mają powszechnie stosowane środki ochrony roślin i nawozy, patogeny, gatunki inwazyjne, zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimatu. Pszczoły i inne owady zapylające odgrywają kluczową rolę w naszym ekosystemie. Szacuje się, że w Polsce praca pszczół jest warta ponad 4 mld zł rocznie, na świecie – 153 mld euro. Wśród 300 głównych gatunków roślin uprawnych świata około 84% stanowią rośliny zapylane przez owady (entomofilne). Pszczołom zawdzięczamy owoce, liczne warzywa i przyprawy, a także wiele roślin pastewnych, którymi żywią się zwierzęta gospodarskie. Skala produkcji upraw zależnych od zapylaczy wzrosła przez ostatnie 50 lat o 300 proc., czyniąc tym samym nasze życie niezwykle zależnym przede wszystkim od pszczół. W SGGW badania dotyczące ochrony i zachowania pszczół, wychowu i sztucznego unasieniania matek, gospodarki pasiecznej oraz biologii trzmieli i pszczół samotnic prowadzą naukowcy z Samodzielnej Pracowni Pszczelnictwa Instytutu Nauk o Zwierzętach. W położonej na terenie kampusu SGGW pasiece znajduje się 60 uli, w których utrzymywane są trzy podgatunki pszczoły miodnej: włoska Apis mellifera ligustica, kraińska A. m. carnica i kaukaska A. m. caucasica. (na podstawie materiałów SGGW)


Aktualizacja: COVID 19 – najczęściej zadawane pytania

niedziela 3.05.2020
covid19-koronawirusPoniżej podajemy listę najczęściej zadawanych pytań w związku z wpływem COVID 19 na życie akademickie w SGGW. Na bieżąco uzupełniamy listę. Mamy nadzieję, że ułatwi to Państwu funkcjonowanie.

 

 1. Kiedy zaczyna się rekrutacja na studia I stopnia?

Terminy przeprowadzenia matur w roku 2020 ogłoszono 24 kwietnia 2020 r. Tego samego dnia ogłoszone zostały na stronach CKE harmonogramy przeprowadzenia matur oraz terminy ogłoszenia wyników. Wyniki matur zostaną przekazane – jak wynika z komunikatu – do 11 sierpnia 2020 r. Pracujemy obecnie nad sposobem przeprowadzenia rekrutacji. Najprawdopodobniej pierwszy etap rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie odbędzie się w drugiej połowie sierpnia, drugi w pierwszej połowie września. Rejestracja kandydatów zostanie uruchomiona prawdopodobnie od pierwszego lipca.

 

 1. Kiedy zaczyna się rekrutacja na studia II stopnia?

Rekrutacja na studia II stopnia będzie miała miejsce we wrześniu – jeden etap.

 

 1. Do kiedy ważne są legitymacje studenckie?

 

Sprawę ważności Legitymacji studenckiej reguluje Art. 63 „tarczy2” – ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695): W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) wprowadza się następujące zmiany: po art. 51a dodano art. 51b w brzmieniu „W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni”.

 

 1. Jestem w trudnej sytuacji materialnej, czy należy mi się zapomoga?

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) nadała kompetencje Rektorowi do rozpatrywania wniosków o zapomogi. Regulamin świadczeń w SGGW przewiduje możliwość przyznania zapomogi z tego powodu – w § 23: Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności inne okoliczności, które mogą spowodować przejściowo trudną sytuację życiową studenta, w tym m.in. mieć znaczący wpływ na pogorszenie jego sytuacji materialnej.

 

 1. Jak złożyć wniosek o zapomogę?

Składanie wniosków o przyznanie zapomogi droga elektroniczną niesie za sobą ryzyko dot. przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy i nie tylko wnioskodawcy. Rekomendujemy składanie wniosków drogą pocztową. Decyzje związane z przyznaniem lub nieprzyznaniem świadczeń pomocy materialnej wydawane są elektronicznie na konta w wirtualnym dziekanacie SGGW.

     6. Czy mam płacić za akademik?

Sprawę zwolnienia z opłat za DS. reguluje Pismo okólne nr 3 Rektora SGGW z 3 kwietnia 2020 r. ws. zwolnienia studentów SGGW z opłat za zamieszkanie w domach studenckich za okres nieprzebywania w domach studenckich począwszy od drugiej połowy marca 2020 do dnia wznowienia zajęć dydaktycznych w uczelni. Z dokumentu tego wynika, że opłata nie jest pobierana od osoby, która jest zakwaterowana, ale nie mieszka w DS. ponieważ opuściła akademik w skutek zarządzenia Rektora z dnia 11 marca 2020 r. ws. Zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności SGGW.

 1. Czy uczelnia zmniejszy opłaty za studia?

Ponieważ większość zajęć w SGGW odbywa się zdalnie, a pozostałe zajęcia planujemy zrealizować najpóźniej w okresie wakacyjnym – Uczelnia w obecnej chwili nie przewiduje zmniejszenia pobierania opłat za studia. Mamy nadal nadzieję, że część zajęć odbędzie się po zakończeniu okresu zamknięcia szkół i uczelni w miesiącach lipiec-wrzesień. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) pozwala Rektorowi na zmianę organizacji roku akademickiego 2019/2020.

 1. Czy możliwe są egzaminy i zaliczenia on-line. 

Tak, jest taka możliwość, jakkolwiek zależy to od specyfiki przedmiotu.

 

 1. Czy możliwe są obrony on-line?

Będzie możliwa organizacja obron „zdalnych”, szczególnie w przypadku przedłużania się ograniczeń – co nadal ma miejsce. Przygotowujemy się do realizacji tego procesu. Obecnie finalizujemy przygotowanie regulaminu takiej formy obrony.

 

 1. Jak będą wyznaczane terminy obron?

Studenci, którzy wykonają badania i w terminie złożą pracę on-line mogą mieć wyznaczony egzamin dyplomowy zgodnie z regulaminem studiów. W przeciwnym razie prodziekan na wniosek studenta, zaopiniowany przez promotora może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej nawet do 6 miesięcy.

 

 

 1. Czy mogę prowadzić badania w laboratorium?

Dyplomanci (studenci 6. na I stopniu kształcenia i 3 semestrze na II stopniu kształcenia) mogą skierowaćpodanie do promotora, który opiniuje taki wniosek. Podania w ww. sprawie rozpatrywane są indywidualnie i za wiedzą dziekana możliwa jest praca w laboratorium z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (maseczki, rękawiczki).

Studenci, którzy nie są dyplomantami (a np. pracują w kole naukowym) mogą wystąpić o zgodę na prowadzenie badań do Prorektora ds. Dydaktyki, po wcześniejszym zaopiniowaniu podaniu przez opiekuna naukowego.

 

 1. Czy mogę się wykwaterować z akademika?

Każdy student ma możliwość wykwaterowania z akademika – w tym celu prosimy o kontakt mailowy z administracją Domów Studenckich. Zostało przyjęte, że student, który chce się wykwaterować będzie mógł wejść do segmentu pojedynczo, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (maseczka, rękawiczki).

 

Uczelnia nie pobiera opłat za akademik, więc rekomendujemy, żeby nie wykwaterowywać się, bo spodziewamy się, że nastąpi powrót na Uczelnie, wówczas zaistniałaby potrzeba ponownego zakwaterowania.

 

 1. W domu nie mam warunków do tego, aby odbywać zajęcia w formie e-learningu – co mam zrobić?

 

W przypadku mieszkańców Domu Studenta istnieje możliwość powrotu do akademika za zgodą Prorektor ds. Dydaktyki

 

 1. W obecnej sytuacji nie mam jak zrealizować praktyk – jakie są tego konsekwencje?

Terminy realizacji zaliczenia praktyk będą wydłużone.

 

 1. Biblioteka jest zamknięta – jak mam korzystać z literatury?

Biblioteka udostępnia pełen dostęp do bazy zasobów elektronicznych. Do podręczników i czasopism polsko- i anglojęzycznych. Żeby uzyskać pełen dostęp należy aktywować konto w Bibliotece.

 

 1. Mam w domu książki z Biblioteki SGGW, czy mam je teraz oddać?

Nie, termin oddania książek jest wydłużony.

 

 1. Chcę odebrać dyplom – czy mogę to zrobić?

Tak, dziekanaty są dostępne dla studentów i absolwentów. Żeby odebrać swój dyplom (lub załatwić inną sprawę) należy skontaktować się z dziekanatem telefonicznie lub mailowo, umówić się i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zrealizować sprawę osobiście.

 

 1. Negatywnie oceniłem prowadzącego w ankiecie – czy to ma jakieś znaczenie?

Tak. SGGW przykłada duże znaczenie do poziomu kształcenia. W przypadkach niepokojących rektor oraz dziekan podejmują stosowne działania.

 

 1. Czy Ursynalia się odbędą?

Nie, Ursynalia w planowanym pierwotnie terminie nie odbędą się.

 

 1. Czy odbędą się DNI SGGW?

DNI SGGW nie odbędą się w planowanym terminie (22-23 maja 2020).


NAUCZANIE ZDALNE – MICROSOFT TEAMS

wtorek 21.04.2020

Wykrzyknik

 

Szanowni Studenci,

prosimy o zapoznanie się z instrukcją założenia i obsługi usługi udostępnionej przez SGGW dla studentów ” Microsoft Teams”.

Znajduje się ona na Państwa koncie eHMS w zakładce ogłoszenia.

Usługa umożliwi realizację zajęć on-line.

Proszę o jak najszersze rozpowszechnienie informacji.

 

 

 


Następna strona »

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie