photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Regulamin

czwartek 1.09.2022

Regulamin prowadzenia badań z wykorzystaniem zwierząt w ośrodkach Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie.

 Właściwa nazwa użytkownika nr 0103 zgodnie z rejestrem MEiN:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Zwierzętach, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa.

Ośrodki doświadczalne:

 1. Zwierzętarnia, bud. 23 i 25, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa;
 2. Stajnia dydaktyczna SGGW, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa.

Nazwa hodowcy nr 039 w rejestrze MEiN:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Zwierzętach, ul. Ciszewskiego 8, bud. 23 i 25, 02-786 Warszawa

Eksperymentator zobowiązany jest do zapoznania i stosowania się do poniższych wytycznych.

 1. Badania planowane na tkankach lub narządach pobranych od zwierząt uśmierconych w jednostce wyłącznie w celu pobrania narządów lub tkanek.
 2. Przed rozpoczęciem badania należy:
 3. Uzyskać zgodę na uśmiercenie zwierząt od Przewodniczącej Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt dr Katarzyny Fiszdon. W tym celu należy zgłosić na minimum 3 dni wcześniej proponowany termin i metodę uśmiercenia zwierząt oraz ich liczbę i gatunek.
 4. Zwierzę uśmierca osoba posiadająca kwalifikacje określone w art. 21 ust. 3 pkt 2, wyłącznie przy zastosowaniu metod określonych w załączniku nr IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. Zwierzę uśmierca się w sposób ograniczający do minimum ból, cierpienie lub dystres.
 5. Po zakończeniu badań zaraportować do Przewodniczącej Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt gatunek i liczbę uśmierconych zwierząt.
 6. Doświadczenia zaplanowane z wykorzystaniem żywych zwierząt.
 7. Przed rozpoczęciem doświadczenia należy:
 8. Uzyskać zgodę Lokalnej Komisji Etycznej właściwej ze względu na lokalizację ośrodka, w którym ma być przeprowadzone doświadczenie. Osoba, która planuje i jest odpowiedzialna za przeprowadzenie doświadczenia w INZ SGGW zobowiązana jest przedstawić wniosek do oceny Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt i uzyskać jego zatwierdzenie (w p. 3 wniosku do LKE) od Zespołu oraz podpis Przewodniczącej, lub V-ce Przewodniczącej Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt (dr Katarzyna Fiszdon, dr hab. Monika Michalczuk, prof. SGGW) w p. 7C wniosku do LKE. W przypadku przeprowadzania doświadczeń w u innego użytkownika należy uzyskać w p. 7C również podpis potwierdzający warunki dla zwierząt od osoby odpowiedzialnej za dobrostan w danej jednostce doświadczalnej.
 9. Ustalić termin rozpoczęcia i wstępny harmonogram doświadczeń z osobami zarządzającymi ośrodkami (np. kierownikiem zwierzętarni).
 10. Dostarczyć Przewodniczącej Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt przy INZ SGGW i do ośrodka harmonogram doświadczenia z uwzględnieniem dat rozpoczęcia i zakończenia doświadczenia oraz listą osób, które będą wykonywały doświadczenie. Na terenie zwierzętarni mogą przebywać wyłącznie osoby do tego upoważnione (posiadające stosowne wyznaczenia i wymienione w zgodzie lke).
 11. W przypadku badań wymagających specjalistycznego sprzętu nie będącego na wyposażeniu jednostki, a który będzie wykorzystany w badaniu, należy ustalić z kierownikiem ośrodka (zwierzętarni lub stajni dydaktycznej) dostawę i zasady użytkowania w/w sprzętu.
 12. W przypadku sprowadzenia zwierząt do ośrodka INZ SGGW należy z kierownikiem ośrodka ustalić miejsce i warunki utrzymania zwierząt oraz powiadomić o tym fakcie Zespół ds. Dobrostanu Zwierząt przy INZ SGGW.

Zwierzęta sprowadzone do INZ SGGW podlegają kwarantannie wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016r., załącznik nr 3.

Gatunki Dni
mysz domowa (Mus musculus) 5-15
szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 5-15
świnka morska (Cavia porcellus) 5-15
chomik syryjski (Mesocricetus auratus) 5-15
królik europejski (Oryctolagus cuniculus) 20-30
koń domowy (Equus caballus) 21
ryby 14-21

Podczas kwarantanny obserwację codzienną stanu zdrowia zwierząt wykonuje wyznaczony pracownik posiadający stosowne uprawnienia. Raportuje on wszystkie niepokojące objawy wyznaczonemu lekarzowi weterynarii. Po okresie kwarantanny wystawiane jest oświadczenie o stanie zdrowia zwierząt dopuszczające lub nie dopuszczające do prowadzenia hodowli lub doświadczenia.

W przypadku zwierząt dopuszczonych do doświadczenia okres kwarantanny nie obejmuje okresu aklimatyzacji do warunków eksperymentu.

 1. Eksperymentator zobowiązany jest prowadzić dokumentację dotyczącą doświadczenia zawierającą:
 2. Wniosek i uchwałę (zgodę ) LKE.
 3. Zeszyt laboratoryjny (protokół doświadczenia), który powinien zawierać:
 4. a) tytuł projektu/doświadczenia,
 5. b) dane osoby, która zaplanowała i jest odpowiedzialna za przeprowadzenie doświadczenia,
 6. c) listę osób biorących udział w doświadczeniu
 7. d) czas trwania projektu (planowany i rzeczywisty),
 8. e) dane dotyczących wykonanych procedur i obserwacji (data i opis wykonywanej czynności z uwzględnianiem numeru procedury i czynności, podpis osoby/osób wykonującej procedurę).

W zeszycie laboratoryjnym należy odnotować wszystkie czynności wykonywane przy zwierzętach tj.: kolejne procedury wykonywane zgodnie z zatwierdzoną zgodą LKE, monitoring stanu zdrowia zwierząt z uwzględnieniem obserwowanych objawów, los zwierząt w trakcie i po zakończeniu doświadczenia, upadki, kryteria i warunki wdrożenia wczesnego i humanitarnego zakończenia procedur.

 1. Protokoły uśmiercania zwierząt.

III. Wykonawcy badania zobowiązani są do:

 1. Codziennej (lub częstszej, jeśli wymaga tego stan zwierząt lub zaakceptowana przez LKE procedura doświadczalna) kontroli i oceny stanu zdrowia zwierząt.
 2. Monitorowania innych, istotnych w danym doświadczeniu parametrów (np. masa ciała zwierzęcia, zmiany zachowania zwierząt).
 3. Zgłaszania niepokojących objawów i zaburzeń wyznaczonemu lekarzowi weterynarii.

Obserwowanie i rejestrowanie, a także zgłaszanie objawów klinicznych i innych zaburzeń u zwierząt jest ważne z powodu właściwej oceny dobrostanu zwierząt, przestrzegania zasady udoskonalenia oraz jest pomocne w rozpoznawaniu objawów bólu, chorób i cierpienia zwierząt. Rejestrowanie oznak klinicznych objawów u zwierząt pozwoli na skuteczną komunikację między osobami zajmującymi się opieką nad zwierzętami, lekarzem weterynarii i eksperymentatorami. Objawy kliniczne czy zaburzenia zachowania mają również kluczowe znaczenie w sytuacji, gdyby zaistniała potrzeba podjęcia decyzji dotyczącej wczesnego i humanitarnego zakończenia procedury.

IV. Wykonawcy i osoby uczestniczące w badaniu zobowiązane są do:

 1. Przestrzegania regulaminu ośrodka.
 2. Zmiany odzieży wierzchniej na odzież ochronną (min. fartuch, maseczka i rękawiczki) i zmiany obuwia (dotyczy zwierzętarni w bud. 25) w celu ograniczenia transmisji patogenów przez barierę. Wejść za barierę mogą tylko osoby, które nie były na terenie innej zwierzętarni w ciągu ostatnich 24h.
 3. Pozostawienia użytkowanych pomieszczeń w należytym stanie.
 4. Zgłaszania wszelkich nieprawidłowości do Przewodniczącej Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt dr Katarzyny Fiszdon lub innej osoby z Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt w ośrodku.

 V. Pracownicy i współpracownicy Instytutu prowadzący badania z wykorzystaniem zwierząt poza ośrodkami użytkownika są zobowiązani powiadomić o takich badaniach Zespół ds. Dobrostanu Zwierząt przy Instytucie Nauk o Zwierzętach.

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie