photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Bioinżynieria zwierząt

wtorek 20.08.2019

Bioinżynieria zwierząt

Studia I stopnia (BW1-efekty kształcenia) (BW1-Efekty uczenia – obowiązują od r.a. 2019/20)

Przedmioty kwalifikacyjne

– język angielski

– biologia lub chemia lub matematyka lub fizyka z astronomią

Studia II stopnia – Zapraszamy absolwentów studiów I stopnia kierunków: bioinżynieria zw., biologia, biotechnologia

BW2-Efekty uczenia – obowiązują od r.a. 2019/20

Krótka charakterystyka

Bioinżynieria zwierząt – od nanomolekuł do populacji organizmów

Studenci tego kierunku będą zdobywali interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • struktury i zasad funkcjonowania organizmów zwierzęcych na poziomie molekuł, komórek, tkanek, organizmów i populacji
 • matematyki, fizyki, techniki i chemii oraz wykorzystania ich podczas wykonywania podstawowych manipulacji  na materiale biologicznym
 • podstawowych metod, technik i technologii fizycznych, chemicznych, technicznych, molekularnych i biochemicznych oraz umiejętność wykorzystania ich w pracy laboratoryjnej (analitycznej i diagnostycznej)
 • nanonauk i nanobiotechnologii oraz ich wykorzystaniu w bioinżynierii zwierząt.

Przedmioty fakultatywne („do wyboru”) z zakresu:

 • Nanobioinżynierii – inżynieria na poziomie nanostruktur i molekuł (technologie liposomowe, nanosystemy, białkowe regulatory ekspresji genów, nutrigenomika, bionika, transport nanocząstek, nanocząstki)
 • Mikrobioinżynierii –  inżynieria na poziomie komórkowym (mikrobiologia kliniczna, inżynieria gamet i zarodków, parazytologia molekularna, cytogenetyka, immunogenetyka, alternatywne metody badania ksenobiotyków, bioinżynieryjne techniki w produkcji szczepionek)
 • Makrobioinżynierii – inżynieria zwierząt i ich środowiska (biotechniki rozrodu zwierząt, projektowanie zwierząt transgenicznych, techniki bioindykacyjne, technologie produkcji zwierzęcej, genetyka ewolucyjna, genetyka populacji, metabolizm ksenobiotyków i biopierwiastków, podstawy patofizjologii, mutageneza środowiskowa oraz podstawy procesów kancerogenezy, genetyka ekologiczna, wstęp do badań przedklinicznych)

Predyspozycje kandydata

Oczekuje się następujących kompetencji u kandydata: zainteresowanie naukami i technikami biomedycznymi, zdolności manualne, kreatywności, umiejętności analitycznego myślenia, uczenia się, jasnego i precyzyjnego formułowania opinii i poglądów oraz prowadzenia dyskusji.

Praktyki

Praktyki studenckie trwają łącznie 6 tygodni i powinny się odbyć po II i III roku. Praktyki mogą być odbywane w jednostkach gospodarczych (firmach biotechnologicznych), jednostkach naukowo-badawczych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, jednostkach administracji państwowej lub innych jednostkach organizacyjnych o ile charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie bezpośrednio związany z bioinżynierią zwierząt. Praktyki mogą być również realizowane w laboratoriach Wydziału Nauk o Zwierzętach oraz innych jednostkach SGGW. Możliwe jest również odbywanie praktyk zagranicznych, w organizacji których pomocy udziela uczelniane Biuro Współpracy Międzynarodowej.

Studenci i absolwenci

Absolwent kierunku Bioinżynieria zwierząt jest przygotowany do pojmowania, interpretowania i projektowania podstawowych rozwiązań zmierzających do zastosowania praw matematyki, techniki, fizyki, chemii i biologii oraz niektórych rozwiązań technicznych w modyfikacji organizmów zwierząt  na rzecz poprawy jakości życia człowieka i zwierząt z poszanowaniem etycznych i ekologicznych zasad współistnienia.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające mu pracę m.in. w:

 • w przemyśle biotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnie czynnych wykorzystywanych w medycynie, farmacji, weterynarii i produkcji zwierzęcej,
 • w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych powołanych do badania materiału
 • biologicznego i oceny toksyczności środowiska,
 • w przemyśle nanobiotechnologicznym,
 • w instytucjach stosujących do badań modele zwierzęce,
 • w jednostkach naukowo-badawczych,  edukacyjnych, kontrolnych, rządowych (polskich i UE) ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt i regulacji dotyczących pasz i żywności.

Profil naukowy Wydziału

Profil naukowy studiów tworzą pracownicy poszczególnych katedr i zakładów Wydziału Nauk o Zwierzętach i Wydziału Medycyny Weterynaryjnej poprzez prowadzenie prac badawczych o szerokim spektrum poznawczym i wdrożeniowym.

Przykłady prac badawczych i osiągnięć naukowych:

1. Wykazanie genetycznych uwarunkowań cech produkcyjnych u zwierząt hodowlanych:

 • identyfikacja genu wysokiej plenności owcy rasy olkuskiej – poszukiwanie genu głównego /ang. Major gene/, wpływającego na zwiększoną produkcję komórek jajowych u owcy olkuskiej,
 • zbadanie rozwoju embrionalnego i larwalnego jesiotrokształtnych (Acipenseriformes)-
  poznanie embriogenezy oraz rozwoju larwalnego ryb jesiotrokształtnych  w celu optymalizacji hodowli,
 • opracowanie testu genetycznego, wykrywającego mutację C295G genu T warunkującą dziedziczną krótkoogoniastość i bezogoniastość u ras polski owczarek nizinny i pembroke welsh corgi,
 • zidentyfikowanie sekwencji genu transportera oligopeptydów PepT2 u karpia (Cyprinus carpio) oraz określenie zmiany jego ekspresji w nabłonku jelita pod wpływem żywienia ryb różnymi źródłami białka,
 • ocena wpływu genetycznych uwarunkowań na zdrowie zwierząt oraz produkcję zdrowej żywności.

2. Zastosowanie metod genetyki molekularnej w badaniach populacji  zwierząt dzikich- badania służą ocenie naturalnych populacji zwierząt (żubr, wilk, niedźwiedź, jeleń szlachetny, muflon, nornik północny). Prowadzona jest ocena polimorfizmu, podobieństwa genetycznego, przepływu genów między subpopulacjami oraz wykorzystanie zdobytych informacji w celu optymalizacji zarządzania tymi populacjami.

3. Zastosowanie nanobiotechnologii:

 • opracowanie receptury dodatku podawanego zarodkom kury metodą in ovo, zwiększającego liczbę komórek mięśniowych i satelitarnych w mięśniach piersiowych,
 • wykazanie antyangiogennych oraz antynowotworowych właściwości nanocząstek diamentu w badaniach na glejaku wielopostaciowym hodowanym in ovo,
 • badanie wpływu nanocząsteczek srebra na śmiertelność i właściwości patogeniczne nicieni entomopatogenicznych pochodzących z biopreparatów.

4. Modyfikowanie żywienia zwierząt z uwzględnieniem nowych i ulepszonych pasz, dodatków paszowych oraz dodatków o charakterze antynowotworowym celem zmiany procesów biochemicznych i fizjologicznych w organizmie zwierząt

 • zastosowanie tauryny jako dodatku wpływającego ochronnie na stres oksydacyjny limfocytów u koni-  opracowanie dawek tauryny  w paszy mających na celu zmniejszenie stresu oksydacyjnego u koni,  objawiającego się niższym stężeniem TBA-RS w osoczu i 8-oxo-dG w limfocytach
 • opracowanie zasad suplementacji dodatkami tłuszczowymi pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wysokowydajnych krów w celu obniżenia poziomu wskaźnika aterogennego i trombogennego, redukcji  nasycenia kwasów tłuszczowych i poprawienia jakości odżywczej i pro zdrowotnej mleka
 • żywienie zwierząt jako modulator biochemicznych funkcji komórki

5. Inne:

 • symulacja komputerowa i ocena efektów selekcji i wielopokoleniowego krzyżowania w populacjach modelowych (myszy, przepiórki japońskie),
 • badania nad rozrodem zwierząt gospodarskich oraz wykorzystania biotechnik w poprawie wydajności rozrodczej, jak i poprawie skuteczności stosowania zabiegów biotechnologicznych,
 • wykazanie przy użyciu biomarkerów zmian patologicznych storni (Platichthys flesus) żyjących  w polskiej strefie Bałtyku.

 

Kontakt

Wydział Nauk o Zwierzętach

ul. Ciszewskiego 8, budynek 23

02-786 Warszawa

e-mail: bioinzynieria_zwierzat@sggw.pl

http://animal.sggw.pl

Obraz 284 Obraz 394 Obraz 320

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie