photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Granty 35+

sobota 16.04.2016

Zasady wewnętrznego trybu konkursowego „ granty 35+” na prowadzenie badań naukowych

 1. O środki finansowe na badania w wewnętrznym trybie konkursowym mogą ubiegać się pracownicy Wydziału Nauk o Zwierzętach, osoby które:
  1. prowadzą działalność naukowo – badawczą (zaliczane do „N”)
  2. w dniu składania wniosku mają ukończone 35 lat
 2. W wewnętrznym trybie konkursowym finansowane są zadania badawcze które sprzyjają rozwojowi kariery naukowej a ich rezultatem są awanse naukowe, publikacje, granty badawczo-rozwojowe, patenty lub wdrożenia.
 3. Każdy pracownik może złożyć jeden projekt określając skład zespołu zaangażowanego w badania.
 4. Podstawą do udziału w konkursie, jest złożenie wniosku z krótkim opisem merytorycznych założeń planowanych badań, metodyki i zakresu badań, planowanych efektów (np. publikacji, patentu, wytworzenia aparatury, narzędzia pomiarowego itp.) wraz z prostą kalkulacją planowanych kosztów do Prodziekana ds. Nauki. Opis projektu nie może być dłuższy niż 2 strony maszynopisu (Times New Roman 12, interlinia 1). Maksymalny poziom finansowania projektu jest ogłaszany w odrębnym komunikacie.
 5. Decyzję o przyznaniu środków podejmuje Wydziałowa Komisja Nauki. Decyzja Komisji jest ostateczna. Ze składu Komisji oceniającej wnioski wyłączani są pracowni biorący udział w konkursie (kierownicy i członkowie zespołu wymienieni w projekcie)
 6. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują informację pisemną o jego wynikach.
 7. Do konkursu nie mogą być zgłoszone zadania badawcze finansowane już z innych źródeł.
 8. Przyznane środki finansowe powinny być wydatkowane do dnia 31 grudnia roku, na który zostały przyznane zgodnie z przedstawionym kosztorysem. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą pisemną Dziekana Wydziału, ostateczny termin wydatkowania środków może ulec zmianie.
 9. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania badawczego należy złożyć do Prodziekana ds. Nauki w terminie podanym w oddzielnym komunikacie.
 10. Dziekan Wydziału ogłosi termin sesji sprawozdawczej, połączonej z seminarium Wydziałowym, obejmującej prezentację wyników finansowanych projektów.
 11. Z możliwości uczestniczenia w konkursie „granty 35+” wyłączeni są uczestnicy poprzedniej jego edycji, których sprawozdania z realizacji projektu nie uzyskały pozytywnej oceny komisji konkursowej. Uzyskanie wyróżnienia jest jednoznaczne z preferencyjną oceną kolejnego wniosku.
 12. Podczas realizacji badań obowiązują ogólne zasady finansowania działalności naukowo-badawczej zawarte w aktualnym Prawie o szkolnictwie wyższym, Ustawie  o zasadach finansowania nauki, Ustawie o finansach publicznych oraz w uchwałach Senatu i rozporządzeniach Rektora SGGW.

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie