photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Wewnętrzny tryb konkursowy

niedziela 14.04.2013

Zasady wewnętrznego trybu konkursowego na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców
i uczestników studiów doktoranckich w SGGW

 1. O środki finansowe na badania w wewnętrznym trybie konkursowym mogą ubiegać się młodzi naukowcy, którzy posiadają obywatelstwo polskie, są pracownikami naukowymi SGGW (podstawowe miejsce pracy) lub uczestnicy dziennych studiów doktoranckich.
 1. Młody naukowiec to osoba prowadząca działalność naukową, która nie przekroczyła 35 roku życia w dniu składania wniosku.
 1. W wewnętrznym trybie konkursowym przewiduje się finansowanie:
 • zadań badawczych realizowanych  w ramach pracy na stopień doktora
 • zadań badawczych realizowanych w ramach pracy na stopień doktora habilitowanego.
 1. Podczas realizacji badań obowiązują ogólne zasady finansowania działalności naukowo-badawczej zawarte w aktualnym Prawie o szkolnictwie wyższym, Ustawie  o zasadach finansowania nauki, Ustawie o finansach publicznych oraz w uchwałach Senatu i rozporządzeniach Rektora SGGW.
 1. Podstawą do udziału w konkursie, jest złożenie wniosku oraz innych załączników (zał. 1, zał. 2) do Prodziekana ds. Nauki na Wydziale.  
 1. Informacja o naborze wniosków o finansowanie musi zostać ogłoszona co najmniej na 7 dni przed terminem składania wniosków. Informacja o naborze zostaje umieszczona na stronie Wydziału oraz rozesłana drogą mailową do kierowników katedr oraz przedstawiciela doktorantów na Wydziale.
 1. Decyzję o przyznaniu środków podejmuje Komisja Wydziałowa (zał. 3). Decyzja Komisji jest ostateczna.
 1. Komisję wydziałową powołuje Dziekan Wydziału. Przewodniczącym komisji jest Dziekan lub Prodziekan ds. Nauki. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 samodzielnych pracowników naukowych oraz przedstawiciel młodej kadry i doktorantów na danym Wydziale.
 1. Wnioski zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.
 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują informację pisemną o jego wynikach (zał. 3).
 1. Do konkursu nie mogą być zgłoszone zadania badawcze finansowane już z innych źródeł.
 1. Przyznane środki finansowe powinny być wydatkowane do dnia 31 grudnia roku, na który zostały przyznane zgodnie z przedstawionym kosztorysem (zał. 2). W uzasadnionych przypadkach, za zgodą pisemną Dziekana Wydziału, przyznane środki mogą być wydane do końca I półrocza roku następnego.
 1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania badawczego należy złożyć do Prodziekana ds. Nauki na Wydziale do dnia 30 marca roku następnego.

Termin składania wniosków: 10 maja 2013. Na finansowanie projektu habilitacyjnego przewidujemy sumę ok. 10-12 tys. zł, projektu doktorskiego ok. 5-7 tys. zł.

zał 1 – Wniosek

zal 2 – Kalkulacja kosztów

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie