photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


HiOZTiD

wtorek 22.10.2013

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

Uwaga: od semestru letniego w r.a. 2015/16 uruchamiamy studia II stopnia w trybie stacjonarnym, od semestru zimowego w r.a. 2016/17 w trybie niestacjonarnym

Szczegółowy plan i sylabusy znajdują się http://animal.sggw.pl/category/studenci/sylabusy/hioztid/

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie głównej SGGW http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja

Przedmioty kwalifikacyjne – studia I stopnia

biologia lub chemia lub matematyka

Kształcenie na kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich obejmuje zagadnienia dotyczące zwierząt utrzymywanych hobbistycznie (psy, koty, drób ozdobny, gady, płazy), hodowli in situ ex-situ zwierząt dzikich, jak również szeroko rozumianej ekologii zwierząt i zoopsychologii. Zakres kształcenia obejmuje biologiczne podstawy hodowli i utrzymania zwierząt towarzyszących i dzikich, w których nacisk położony jest na zasady prowadzenia hodowli zwierząt, warunki ich utrzymania oraz żywienia. Istotnym elementem kształcenia są również zagadnienia dotyczące bioróżnorodności, problemy reintrodukcji i ochrony gatunków ginących.

 Elementy programu studiów:

Studia  I stopnia (wykaz przedmiotów) (efekty kształcenia_HiOZTiD_I)

 • chemia, metabolomika, zoologia, anatomia zwierząt,  fizjologia,
 • żywienie zwierząt towarzyszących i  dzikich,
 • zarządzanie populacjami, bioróżnorodność, restytucja i ochrona zwierząt,
 • chów i utrzymanie zwierząt towarzyszących i dzikich – psy, koty, drób ozdobny, gady, płazy, jeleniowate,
 • zoopsychologia,
 • przedmioty społeczno-humanistyczne, ekonomia i języki obce.

 

Studia II stopnia (efekty kształcenia HiOZTiD II)

- (ścieżka specjalizacyjna) Zwierzęta towarzyszące

- (ścieżka specjalizacyjna) Zwierzęta dzikie

 • doświadczalnictwo i metodologia pracy badawczej,
 • prawo w hodowli zwierząt, ochrona własności przemysłowej oraz prawa autorskiego, systemy jakości,
 • nutraceutyki i toksyny w pokarmie, diagnostyka genetyczna, analiza instrumentalna,
 • komunikacja w świecie zwierząt, monitoring populacji zwierząt,

Ścieżka: Zwierzęta towarzysząceterapie behawioralne zwierząt, żywienie i dietetyka zwierząt, wspomaganie rozrodu zwierząt, trendy w hodowli zwierząt towarzyszących, wystawy zwierząt.

Ścieżka: Zwierzęta dzikie –   ekotoksykologia i waloryzacja środowiska, żywienie i baza pokarmowa, ocena zagrożeń i projekty w ochronie przyrody, gatunki inwazyjne i konfliktowe, sokolnictwo, parki narodowe i krajobrazowe.

W  czasie studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w ośrodkach hodowli zwierząt dzikich, prywatnych hodowlach zwierząt towarzyszących, ogrodach zoologicznych i parkach dzikich zwierząt w kraju i zagranicą, schroniskach dla zwierząt, sklepach i hurtowaniach zoologicznych, firmach świadczących usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt towarzyszących, parkach narodowych itp.

 Możliwość rozwijania zainteresowań dają studentom działające na Wydziale Nauk o Zwierzętach koła naukowe.

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zoologii, zoopsychologii oraz zagadnień chowu i hodowli zwierząt nie użytkowanych produkcyjnie. Kompetencje absolwentów obejmują dietetykę i żywienie zwierząt, kształtowanie ich środowiska bytowego, rozród oraz metody hodowli różnych gatunków zwierząt; absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu pielęgnacji zwierząt, oceny bioróżnorodności środowiska, zarządzania populacjami zwierząt oraz opracowywania i realizacji programów ochrony zwierząt dzikich.

Główne kierunki działalności zawodowej absolwentów obejmują:

 • prowadzenie samodzielnej działalności w sferze usług dla zwierząt towarzyszących, ich hodowli i użytkowania,
 • zatrudnienie w instytucjach i organizacjach działających w obszarze ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt),
 • praca w firmach usługowych oraz wytwarzających karmy i środki dla zwierząt,
 • praca w związkach hodowców,
 • zatrudnienie w ogrodach zoologicznych i schroniskach dla zwierząt,
 • zatrudnienie w placówkach naukowo-badawczych i oświatowych, w parkach narodowych i lasach państwowych,
SONY DSC Gepardy E Sawosz Obraz 243

 


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie