photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Doktor

wtorek 1.10.2019

DOKTOR

Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego – Instytut Nauk o Zwierzętach

 

Podstawy prawne

—————————————————————————————————————–

Ustawa o stopniach naukowych i tytule:

 1. 1. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 859)

  2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2016 r., poz. 882) 

  Rozporządzenie o stopniach naukowcyh i tytule:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim,w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2017 r. poz. 261)
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim,w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789)
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2016 r., poz. 1586)
  4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i wrunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2015 r. poz. 1842).
  5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2014 r., poz. 1383)
  6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2011 r. nr 204, poz. 1200)
  7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2006 r. nr 153, poz. 1094)
  8. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2005 r. nr 252, poz. 2125).
  9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2004 r. nr 15 poz. 128).

 

Poniższy tekst nie wyczerpuje w pełni zasad i przepisów zawartych w omawianych aktach prawnych, stanowiących jedynie podstawę opracowania

—————————————————————————————————————–

 

Przewód doktorski może być wszczęty na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lub inny równorzędny

Stopień doktora może zostać nadany osobie, która:

 • zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez Radę Dyscypliny
 • przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską

 

Rozprawa doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać zarówno ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej jak również umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

Rozprawę doktorską może stanowić

 • praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna
 • samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy

Rozprawa doktorska może mieć formę

 • maszynopisu książki,
 • książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych,
 • spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki,

————————————————————————————————————————————————–

 

ETAPY W PRZEWODZIE DOKTORSKIM

 

1.      Złożenie dokumentacji do otwarcia przewodu na kilka dni przed posiedzeniem Rady Dyscypliny

a) Wniosek do Dyrektora Instytutu (załącznik 1d) o wszczęcie przewodu doktorskiego z podaniem

 • tematu rozprawy,
 • stopniem zaawansowania pracy (%) i przybliżoną datą złożenia rozprawy,
 • propozycją promotora lub promotora i kopromotora (w przewodach prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej lub w przypadku rozprawy interdyscyplinarnej) lub promotora i promotora pomocniczego
 • obszaru wiedzy, dziedziny, dyscypliny naukowej w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski
 • dyscypliny dodatkowej i języka nowożytnego, który będzie stanowił przedmiot egzaminu doktorskiego

b) Życiorys/ autoreferat i wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych, informacja o działalności popularyzującej naukę (załącznik 2d)
c) Koncepcja rozprawy doktorskiej: proponowany tytuł, uzasadnienie ważności i celowości podejmowanej tematyki, przewidywane rezultaty itp.. (załącznik 2d)
d) Oryginał lub uwierzytelnioną kopię dyplomu magistra, magistra inżyniera, lub dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych za granicą dającego prawo do kontynuacji kształcenia w Polsce

Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić:

 • certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (zał. 1 do Rozporządzenia MNISZW z dnia 22 września 2011 r.; )
 • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

Jeśli Kandydat nie jest słuchaczem studium lub pracownikiem Wydziału ponosi koszty przeprowadzenia przewodu doktorskiego

 

2.      Wszczęcie przewodu doktorskiego

Rada Wydziału, po przedstawieniu tytułu, założeń pracy, dorobku doktoranta

Podejmuje uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest m.in. posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej 1 publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji

 1. Wyznacza promotora lub promotora i kopromotora lub promotora i promotora pomocniczego  oraz recenzentów. Kopromotora lub promotora pomocniczego powołuje Rada Wydziału na uzasadniony wniosek promotora.
 2. Powołuje recenzentów – co najmniej 2, spoza Rady Wydziału (art. 20.1). Recenzentem nie może być osoba, co do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności,
 3. Powołuje Komisje egzaminacyjne w zakresie
 • dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy – w składzie co najmniej 4 osób z tytułami profesora lub dr hab., w tym promotora
 • dyscypliny dodatkowej – w składzie co najmniej 3 osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł lub stopień dr hab.
 • nowożytnego języka obcego – w składzie co najmniej 3 osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej

4. Powołuje komisję do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej (z  członków Rady ze stopniem co najmniej dr hab. promotorem kopromotorem, a także promotorem pomocniczym – bez prawa głosu) przygotowania projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora i przedstawienia go Radzie Wydziału

 

3.      Egzaminy doktorskie:

Termin egzaminów ustala Rada jednostki w porozumieniu z Komisjami egzaminacyjnymi

Egzaminy są oceniane w skali ocen, określonej w regulaminie studiów doktoranckich.

Kandydat, który przedstawił odpowiedni certyfikat, jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów Rada na wniosek kandydata może wyrazić zgodę na jego powtórzenie, nie wcześniej jednak niż po 3 miesiącach i tylko raz.

 

4.      Złożenie rozprawy doktorskiej:

Kandydat składa rozprawę wraz ze streszczeniem promotorowi w 6 egzemplarzach. Za zgodą Rady Dyscypliny rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż język polski.

Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym streszczeniem w języku polskim.

Promotor przedstawia rozprawę wraz ze swoją pisemną opinią Dyrektorowi.

Gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, należy dołączyć oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. (załącznik 3d)

Do rozprawy dołącza się także informacje o pracy i oświadczenia autora dotyczące udostępnienia rozprawy Bibliotece SGGW  (załączniki  4d, 5d i 6d).

 

W przypadku przeprowadzania przewodu doktorskiego przez Rady więcej niż jednej jednostki organizacyjnej  (na podstawie porozumienia jednostek) kandydat przedstawia dokumenty kierownikowi jednostki wskazanej w porozumieniu.

 

5.      Recenzje

Recenzja powinna być sporządzona się w ciągu 2 miesięcy i przekazana w formie papierowej i elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach Rada Dyscypliny może przedłużyć termin nadesłania recenzji o miesiąc.

Recenzja zawiera

 • szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy rozprawa spełnia warunki określone w ustawie o stopniach i tytule naukowym.
 • ocenę indywidualnego wkładu kandydata w powstanie pracy – w przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej,

Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej. Uzupełnioną rozprawę (6 egzemplarzy oraz wersję elektroniczną) kandydat przedkłada Dyrektorowi, który kieruje ją do ponownej oceny tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają Dyrektorowi recenzje uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku o ich sporządzenie.

 

Niezwłocznie po otrzymaniu wszystkich recenzji Rada przekazuje je do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w formie elektronicznej. CK zamieszcza przesłane recenzje w Biuletynie Informacji Publicznej, w podziale na dyscypliny naukowe, z informacją o jednostce przeprowadzającej przewód.

 

6.      Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony

Rada Dyscypliny na podstawie dokumentacji (rozprawa wraz z opinią promotora i kopromotora, pozytywne recenzje, zdane wszystkie egzaminy doktorskie), w głosowaniu tajnym bezwzględną większością oddanych głosów, podejmuje uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej oraz dopuszczeniu jej do publicznej obrony i powołuje Komisję Doktorską do przeprowadzenia obrony  w składzie co najmniej 7 osób + recenzenci rozprawy i promotor, ewentualnie kopromotor oraz promotor pomocniczy (bez prawa głosu).

Nieprzyjęta rozprawa doktorska nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w innych jednostkach organizacyjnych.

 

7.      Publiczna obrona rozprawy doktorskiej.

Publiczna obrona rozprawy odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora, promotora pomocniczego albo promotora i kopromotora.

O terminie i miejscu obrony Dziekanat zawiadamia jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora w danej dyscyplinie naukowej oraz wywiesza ogłoszenie w siedzibie Wydziału co najmniej na 10 dni przed terminem publicznej obrony rozprawy. W zawiadomieniach podaje się również informację o  zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, na stronie Wydziału.

Podczas publicznej obrony kandydat przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej, po czym recenzenci przedstawiają swoje recenzje. W razie nieobecności któregoś z recenzentów przewodniczący Komisji doktorskiej zarządza odczytanie recenzji. W otwartej dyskusji mogą zabierać głos wszyscy obecni na posiedzeniu. Dyskusję kończy wypowiedź kandydata.

 

8.      Nadanie stopnia naukowego doktora

Rada Wydziału w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, na wniosek Komisji doktorskiej, nadaje stopień naukowy doktora nauk rolniczych.

Po ogłoszeniu decyzji o nadaniu stopnia naukowego, w przypadku, kiedy protokół Komisji zawiera odpowiedni wniosek, Rada Wydziału w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów podejmuje decyzję o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.

O zakończeniu czynności przewodu doktorskiego zawiadamia się w formie elektronicznej ministra do spraw szkolnictwa wyższego zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu MNiSW oraz Centralną Komisję.

 

 

Rada Wydziału może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego na wniosek doktoranta lub promotora lub Dyrektora, jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo nie przedstawi rozprawy doktorskiej.

W szczególnych przypadkach stopień doktora można nadać osobie z tytułem licencjata, inżyniera lub równorzędnym, która uzyskała „Diamentowy Grant”. Kandydat przedstawia oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego oraz dokumentu potwierdzającego uzyskanie „Diamentowego Grantu”

W przypadku gdy o nadanie stopnia doktora na podstawie rozprawy doktorskiej stanowiącej część pracy zbiorowej ubiega się w tej samej jednostce organizacyjnej więcej niż jeden kandydat:

 • obronę przeprowadza się równocześnie dla nich wszystkich;
 • uchwały w sprawie wyniku poszczególnych czynności przewodu doktorskiego podejmuje się oddzielnie w stosunku do każdego z nich.

 

W przypadku przewodów doktorskich przeprowadzanych wspólnie przez dwie jednostki organizacyjne, obrona odbywa się (jeżeli porozumienie nie stanowi inaczej), przed połączoną komisją, powołaną przez Rady obu jednostek. W skład komisji powołuje się co najmniej dziewięć osób oraz recenzentów i promotora albo promotora i kopromotora, posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego. W przypadku osób reprezentujących zagraniczne jednostki organizacyjne — stopień doktora oraz status uprawniający do pełnienia funkcji promotora przewodów doktorskich

 Załączniki:

Załącznik 1d wniosek o otwarcie przewodu

Załącznik 2d zyciorys i koncepcja

załącznik 3d oświadczenia

Załącznik 4d zgoda doktoranta

Załącznik 5d zgoda doktoranta 2

Załącznik 6d Informacja o doktoracie

Stopień doktora – procedura

 

Informacje o aktualnie przeprowadzanych przewodach doktorskich

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie