photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

ZAPROSZENIE

środa 15.01.2020
salonSerdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką społeczną 16 stycznia o godz. 12.00 do sali konferencyjnej w Bibliotece Głównej im. Władysława Grabskiego na kolejny wykład otwarty w ramach Salonu Socjologicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wykład pt. „O pożytkach z socjologii” wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki, Przewodniczący Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Salon Socjologiczny to spotkania, których pomysłodawcami i organizatorami są  pracownicy Katedry Socjologii  Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Celem spotkań jest upowszechnianie wiedzy społecznej i naukowa debata na temat istotnych problemów społecznych.

Przedsięwzięcie objął Patronatem JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Zarząd Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Sekcja Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Informacje o prelegencie:

Prof.  dr hab. Krzysztof  Frysztacki  jest socjologiem specjalizującym się również w pracy socjalnej. Uniwersytet Jagielloński to jego Alma Mater, miejsce, w którym w 1968 roku rozpoczął studia, z którym jest niezmiennie pod każdym względem związany, w którym pełnił rozmaite funkcje, by wskazać 10 lat dyrektorowania w Instytucie Socjologii UJ oraz 26 lat kierowania Zakładem Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej. Kraków (o którym sam kiedyś napisał, że jest jego niezmiennym hobby) i Uniwersytet Jagielloński są decydującymi w jego życiu wartościami i punktami odniesienia. Podkreśla przy tym, że jego akademickim mistrzem we wczesnym, pierwszym okresie rozwoju był znakomity intelektualista i profesor Paweł Rybicki.

Nie zmienia to jednak faktu, że był i jest aktywny w różnych innych miejscach oraz okolicznościach. Jeśli chodzi o kontekst krajowy, sam zaznaczył pozytywną pamięć i sentyment w następstwie wieloletnich związków z Opolem, w związku z przyczynianiem się do rozwoju tamtejszego ośrodka socjologicznego. Jeśli zaś chodzi o kontekst ogólnopolski, warto być może przypomnieć taką odległą w czasie inicjatywę, jaką była Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, w której to instytucji i akademickim stowarzyszeniu był pierwszym przewodniczącym zespołu ds. studiów socjologicznych. Aktualnie zaś, od niemal ośmiu lat,  w toku kolejnej drugiej kadencji, działa jako przewodniczący Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Wiele lat spędził za granicą, we Włoszech, w Anglii, ale nade wszystko w Stanach Zjednoczonych, prowadząc badania i wykładając na szeregu tamtejszych uczelni, takich jak University at Buffalo, Hunter College, Johns Hopkins University, George Washington University, Ohio State University. Miało to i nadal ma bodajże decydujący wpływ na dalszy rozwój jego socjologiczno-socjalnej wiedzy oraz wyobraźni.

Linię badawczo-publikacyjną Krzysztofa Frysztackiego, przy całej złożoności i zmienności, można sprowadzić do czterech dominujących punktów. Zaczęło się, z doktoratem włącznie, od „klasycznej” socjologii miasta. Z kolei, pojawiła się problematyka miejsko-etniczna, dokumentowana głównie właściwościami Polonii Amerykańskiej, co zostało ukoronowane habilitacją Następnie rozmaite warianty i przejawy socjologii problemów społecznych. Wreszcie, wątki historyczne i teoretyczne pracy socjalnej. Profesor Krzysztof Frysztacki jest autorem m.in. następujących  monografii: Miasta metropolitarne i ich przedmieścia (Universitas 1997), Polonia w dużym mieście amerykańskim (Ossolineum 1986), Socjologia problemów społecznych (Scholar 2009), Wokół pracy socjalnej (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019). W ogóle opublikował bądź współopublikował dwanaście książek, jak również zredagował bądź współredagował trzydzieści osiem prac zbiorowych. Liczba artykułów i rozdziałów jest trudniejsza do uchwycenia.

Ulubione rozrywki to na przykład występy muzyków jazzowych w Klubie u Muniaka, w samym sercu Krakowa.


Święto Wydziału – zobacz film

zwierzaki

W dniu 9 grudnia 2019r. po raz pierwszy obchodziliśmy Święto naszego Wydziału. Patronem święta była Pani Profesor dr hab. Maria Joanna Radomska Rektorów SGGW. Rozpoczęliśmy od wysłuchania wykładu Pani dr hab. Elżbiety Martyniuk, prof. SGGW, która przedstawiła sylwetkę Pani Prof. Marii Joanny Radomskiej. Pani Profesor urodziła się 9 grudnia 1925r. w Warszawie w rodzinie inteligenckiej. W okresie wojny była żołnierzem Armii Krajowej. Studia Wyższe ukończyła na Wydziale Rolniczym SGGW w 1950r. Od 1962r. pracowała w SGGW, pełniąc funkcję prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Zootechnicznego (1966-72). W 1979r. została mianowana profesorem zwyczajnym. Była Rektorem SGGW w latach 1981-87, co było ogromnym wyróżnieniem, bo po raz pierwszy w Polsce kobieta pełniła tak wysoką funkcję na uczelni. Był to niezwykle trudny okres w naszych dziejach, skutkiem wprowadzenia stanu wojennego były m.in. internowania pracowników i studentów. Pani Rektor wielokrotnie przyczyniła się do uwolnienia uwięzionych. Głównymi kierunkami pracy badawczej Prof. M. Radomskiej były genetyka i hodowla zwierząt, szczególnie owiec. Była szanowanym, cenionym i lubianym wykładowcą. Jej dorobek naukowy obejmuje m.in. 47 rozpraw, 13 podręczników i skryptów, 12 ekspertyz i prac projektowych, wypromowała wielu doktorów. Za swoją działalność była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana m.in. Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Walecznych, Odznaką Grunwaldzką, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Profesor Maria Joanna Radomska zmarła 23 czerwca 2012r.

Radośnie przeżywaliśmy Święto naszego Wydziału, studenci i pracownicy mieli przebrania lub elementy ubioru z motywem zwierzęcym, na osłodę były cukierki krówki.

https://youtu.be/CeDWdqSW4tY

 

 

 

 


Zmarł Pan Prof. dr hab. Bogumił Strzyżewski

piątek 3.01.2020

BoguśZ głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28 grudnia 2019r. zmarł Prof. dr hab. Bogumił Strzyżewski, emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Zootechnicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pan Prof. Bogumił Strzyżewski urodził się w 1933r. w Żurominie. Po ukończeniu studiów inżynierskich na Wydziale Zootechnicznym SGGW w1956r. odbył staż produkcyjny w RZD Baszkowice w Stargardzie Szczecińskim, skąd został skierowany na studia magisterskie. Po uzyskaniu w 1959r. dyplomu magistra i ukończeniu kursu pedagogicznego rozpoczął pracę w szkolnictwie rolniczym w SPR Zanklewie, pow. łomżyński. W 1963r. rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Ogólnej Hodowli Zwierząt pod kierunkiem prof. W. Hermana, uzyskując w 1967r. stopień doktora nauk rolniczych. Od 1967r. Pan Prof. Bogumił Strzyżewski pracował na Wydziale Zootechnicznym w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Produkcji Zwierzęcej, którym kierował w latach 1980-2003. W 1976r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1990r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1998r. – profesora zwyczajnego. Pan Prof. Bogumił Strzyżewski był cenionym specjalistą w zakresie ekonomiki i organizacji produkcji zwierzęcej, autorem licznych publikacji naukowych, podręczników i monografii z tego tematu. Pełnił funkcje prodziekana Wydziału Zootechnicznego w latach 1981-1987. Był inicjatorem i wieloletnim koordynatorem współpracy z Państwowym Uniwersytetem Agrarnym w Grodnie.

nekrolog1


Zmarł Pan Prof. dr hab. Wojciech Empel

czwartek 2.01.2020

krzyż-400x250Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 12 grudnia 2019r. zmarł Prof. dr hab. Wojciech Empel, emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Wydziału Zootechnicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pan Prof. Wojciech Empel urodził się w 1932r. Studiował w latach 1951-1957 na Wydziale Weterynaryjnym UW i SGGW. Dyplom lekarze weterynarii uzyskał w 1957r., stopień doktora weterynarii w 1962r., a w 1969r. stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w zakresie rentgenologii. W latach 1953-1980 pracował w Katedrze Anatomii Zwierząt i w Katedrze Chirurgii Wydziału Weterynaryjnego SGGW. W 1971r. został powołany na stanowiska docenta. W latach 1980-1993 pracował w Instytucie Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Wydziału Zootechnicznego SGGW, zajmując się zagadnieniami etologii, dobrostanu i zdrowia bydła. W 1983r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk weterynaryjnych i został mianowany na stanowiska profesora nadzwyczajnego, a w 1992r. na stanowisko profesora zwyczajnego. Od 1993r. pracował ponownie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW, gdzie do 2000r. kierował Katedrą Chirurgii Zwierząt. Autor 130 publikacji, w tym 54 rozpraw naukowych. Za wyróżniające się podręczniki akademickie uzyskał w latach 1973, 1977 i 1998 nagrody ministrów Szkolnictwa Wyższego i Edukacji Narodowej. Prof. Wojciech Empel był wybitnym radiologiem i chirurgiem, członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, delegatem Polski do Stałego Komitetu Ochrony Zwierząt Gospodarskich przy Radzie Europy w Strasburgu w 1998r. W latach 1994-1996 był przewodniczącym Rady Naukowej „Magazynu Weterynaryjnego”, wyróżniony Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”.

Nekrolog_Empel-002

 


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

wtorek 24.12.2019

nativity-ghirlandaioWszystkim Pracownikom, Doktorantom i Studentom składamy najserdeczniejsze życzenia radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia i wielu szczęśliwych chwil w rodzinnym gronie, a w nadchodzącym Nowym 2020 Roku zdrowia, sukcesów w pracy i nauce oraz spełnienia marzeń i realizacji planów.


Gość na Wydziale: firma Big Dutchman

pobraneW dniu 16 grudnia 2019r. gościliśmy na Wydziale Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt w ramach przedmiotu „Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej” realizowanego dla studentów kierunku Zootechnika studiów stacjonarnych II° przedstawicieli firmy Big Dutchman Panią Dorotę Jakutę i Panią Ewę Szymańską oraz Pana dr Artura Żbikowskiego z Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej. Panie przedstawiły historię oraz profil firmy, następnie zapoznały studentów z najnowszymi trendami w zakresie kształtowania się  rynku jaj konsumpcyjnych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.  Omówiono klasyfikację jaj konsumpcyjnych z podziałem na metody chowu kur niosek i zaprezentowano technologie produkcji stosowane w poszczególnych systemach chowu. Pani Ewa przedstawiła obecne preferencje konsumentów w UE i w Polsce oraz rzeczywiste możliwości naszych producentów. Natomiast Pani Dorota dokładnie omówiła nowe systemy utrzymania niosek konsumpcyjnych w wolierach z wszechstronnym systemem modułowym NATURA. Natomiast po przerwie Pan dr n. wet. Artur Żbikowski omówił program szczepień profilaktycznych drobiu z zachowaniem starannej bioasekuracji. Składamy serdeczne podziękowania Państwu za przedstawienie najważniejszych osiągnięć firmy oraz branży drobiarskiej i podzielenie się swoją praktyczną wiedzą z naszymi studentami.


ŚWIĄTECZNA PRZERWA W DZIEKANACIE

piątek 20.12.2019

9101_choinka_1W dniach 23 grudnia – 31 grudnia 2019 roku Dziekanat będzie nieczynny


ZAPROSZENIE

czwartek 19.12.2019

Serdecznie zapraszamy na pierwsze zebranie Sekcji Żubrowej Koła Naukowego Wydziału Hodowli, Bioinzynierii i Ochrony Zwierząt w dniu 13.01.2020r. o godz. 17,00.Sekcja żubry


Następna strona »

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie