photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Jubileusz 100-lecia Prof. dr hab. Janusza Załuski

środa 22.01.2014

50Dnia 28 grudnia 2013r. Profesor Janusz Załuska skończył 100 lat. W dniu 21.01.2014r. obchodziliśmy na naszym Wydziale Jubileusz Pana Profesora. Uczestnikami spotkania z Jubilatem i Jego rodziną byli pracownicy Wydziału z Panią Dziekan dr hab. Wandą Olech-Piasecką i Panem Prorektorem Prof. dr hab. Janem Niemcem, Reprezentujący Prezydenta RP Prof. dr hab. Tomasz Borecki, Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego i Kierownik Zakładu  Hodowli Owiec i Kóz Wydziału Nauk o Zwierzętach Prof. dr hab. Roman Niżnikowski, przedstawiciele Kolegium Dziekańskiego Wydziału Rolnictwa i Biologii, Prezes Stowarzyszenia Wychowanków SGGW.

Profesor Załuska jest osobą bardzo zasłużoną dla polskiej zootechniki. Profesor urodził się w Warszawie, studia na Wydziale Rolnym SGGW ukończył w 1939r. Ukończył także Szkołę Podchorążych Rezerwy we Włodzimierzu Wołyńskim. Z dniem 1.01.1938r. rozpoczął pracę w Polskim Instytucie Wełnoznawczym w Warszawie. Po wojnie pracował jako asystent w SGGW, a następnie jako kierownik ZZD Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Staniszowie k. Jeleniej Góry i w Rabie Wyżnej na Podhalu. W 1959r. przeniósł się do Szczecina, gdzie zorganizował i prowadził Zakład Hodowli Owiec WSR. W roku 1961 obronił doktorat, a w lutym 1964r habilitował się. W 1963r. rozpoczął pracę w Olsztynie, gdzie zorganizował Pracownię Doświadczalnictwa Zootechnicznego i Statystyki. We wrześniu 1971r przeniósł się do Bydgoszczy, tworzył tam Wydział Zootechniczny. Był organizatorem i kierownikiem Oddziału Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej Filii WSP Poznań (1971-1972), zespołu Hodowli Zwierząt (1972-1975), Zakładu Hodowli Owiec i Trzody Chlewnej (1975-1976), a także Zakładu Hodowli Owiec i Koni – od 1976r. W 1973r uzyskał tytuł profesora nauk rolniczych.

Dorobek naukowy Profesora Załuski obejmuje prace badawcze dotyczące żywienia, gospodarki paszowej i hodowli zwierząt gospodarskich. Realizował swoje zainteresowania naukowe w zakresie hodowli i genetyki owiec i koni. Jest autorem 162 oryginalnych prac badawczych, 9 podręczników, promotorem 10 doktoratów i 90 prac magisterskich, recenzentem licznych rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. W Polskim Towarzystwie Zootechnicznym Profesor Załuska działa od 75 lat, był przewodniczącym Koła PTZ w Bydgoszczy, reprezentował Towarzystwo w Europejskiej Federacji Zootechnicznej, za co został doceniony i uhonorowany przyznaniem Odznaki Honorowej PTZ (1977r.) oraz uzyskał godność Członka Honorowego PTZ (1992r.).

Za całokształt działalności uhonorowany został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1977r.), medalami uczelni w Bydgoszczy, Olsztynie i Szczecinie. Prezydent L. Wałęsa nadał Mu Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1991r.) i Medal za udział w wojnie obronnej 1939r. Minister Obrony Narodowej RP awansował Go z dniem 1.09.2000r. na stopień porucznika, a Prezes RP nadał tytuł Weterana Walk o Wolność i Niepodległość (2000r.). W uznaniu dorobku naukowego i zasług dla rozwoju uczelni, w 2005r. otrzymał tytuł doctora horonis causa Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Profesor Załuska wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, erudycją, poczuciem godności akademickiej, przy tym jest Człowiekiem skromnym, uczciwym i życzliwym wobec każdego. Był nie tylko znakomitym nauczycielem akademickim, ale także wspaniałym wychowawcą młodzieży akademickiej.

Drogiemu Jubilatowi życzymy zdrowia i pogody ducha.

 

Opracowano na podstawie artykuły S. Mroczkowskiego, Przegląd Hodowlany 1/2014, str.32


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie