photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Sprawozdanie z IV Forum WNZ

piątek 26.04.2013

Sprawozdanie z IV Forum Wydziałowego z dnia 23.04.2013r.

 Forum sprawozdawcze z działalności i aktywności pełnomocników Dziekana.

Pełnomocnik ds. śledzenia losów absolwentów oraz ds. kontaktu ze szkołami średnimi – dr Andrzej Łozicki

 • Losy absolwentów – absolwenci naszej uczelni po 3 i po 5 latach od zakończenia edukacji będą otrzymywali ankiety, w których są zawarte pytania między innymi o satysfakcję ze studiów, jak odnajdują się na rynku pracy, jak oceniają współpracę z uczelnią – to pozwoli modyfikować programy studiów; komórką uczelnianą, która zajmuje się śledzeniem losów absolwentów zajmuje się dr Bekas i we współpracy z nim utworzona została ta ankieta; Pilotażowo wysłano już 7000 ankiet do absolwentów ostatnich 5 lat – wróciło 751. Na podstawie informacji zebranych z tych ankiet ocena uczelni wyniosła 3,58 (naszego Wydziału 3,63), ocena dla przedmiotów specjalizacyjnych dla uczelni 3,61 (naszego Wydziału 3,56), ocena dla kierunków studiów – uczelnia – 3,59 (nasz Wydział 3,60); na naszym Wydziale od studentów przed ukończeniem studiów  zbierane są informacje czy wyrażają oni zgodę na przysyłanie w przyszłości tych ankiet; w chwili obecnej  trwają prace nad przygotowaniem ankiety wydziałowej;
 • Kontakt ze szkołami średnimi – współpraca z dr Bekasem (komórka uczelniana) – organizacja Dni Otwartych dla szkół średnich, przygotowywanie prelekcji o uczelni i naszym Wydziale, zwiedzanie laboratoriów; Dni Otwarte tradycyjnie odbywać się będą w lutym a także w czerwcu, gdzie będziemy starać się przedstawiać przede wszystkim nowe kierunki studiów i tym samym ułatwiać podjęcie decyzji przyszłym studentom. Indywidualna współpraca ze szkołami średnimi jest kontynuowana.

Prof. Dymnicka: Czy kontakty ograniczają się tylko do szkół warszawskich? Nie tylko.

Prof. Nałęcz-Tarwacka: Czy to nie za późno są organizowane dni otwarte w czerwcu? Trochę późno, ale w ten sposób chcemy wpływać na końcowe decyzje przyszłych studentów, co do wyboru kierunku studiów.

 

 

Pełnomocnik ds. Promocji Wydziału – dr Martyna Batorska

 • Rozstrzygnięto konkurs na koszulkę promującą nasz Wydział. Nadesłano 6 propozycji, z których Komisyjnie wybrano projekt p. Karoliny Kańskiej z III roku studiów stacjonarnych kierunku Zootechnika. Koszulka będzie dostępna w dwóch wersjach (T-shirt i polo). Koszt koszulki ok 25 zł.;
 • na nowej stronie internetowej naszego Wydziału (animal.sggw.pl) znajdują się najnowsze informacje o działaniach podejmowanych na Wydziale; nagrano film promujący nasz Wydział przy współpracy z pracownikami Wydziału odpowiedzialnymi za zwierzętarnie i laboratoria. Film zamieszczony jest na stronie internetowej. Od października 2012r. na Wydziale miały miejsce różne wydarzenia, m.in. odbył się pokaz szkolenia psów policyjnych; przeprowadzono akcję dla studentów i pracowników, którzy chcieliby stać się dawcami szpiku kostnego; odbył się przegląd Kół Naukowych, którego laureatami byli studenci naszego Wydziału.
 • Trwają intensywne działania promujące studia na kierunkach Zootechnika, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich oraz nowego kierunku Bioinżynieria zwierząt.

Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowych programów badawczych – dr hab. Robert Głogowski

 • Współpraca z prof. Banasikiem (komórka uczelniana); dysponuje aktualnymi ofertami stypendialnymi umożliwiającymi odbycie stażu, udziela wszelkich informacji i pomaga znaleźć odpowiedni zespół, bierze udział w licznych spotkaniach dotyczących akcji i programów badawczych

Pełnomocnik ds. jakości kształcenia – dr Ewa Kuźnicka

 • Odpowiedzialna za kontakt ze studentami, zbierane są dane o jakości prowadzenia poszczególnych przedmiotów; jest w komisji ds. hospitacji zajęć; po hospitacji wypełniane są ankiety przez komisję hospitacyjną oraz przez studentów na temat przeprowadzania zajęć  przez  wykładowców naszego Wydziału. ; zajmuje się również ankietami oceny pracowników.

Dr Nowak: jeżeli my przyjmujemy ankiety od studentów i ich liczne uwagi i mamy się do nich dostosować, to w jaki sposób weryfikujemy studentów? Na podstawie regulaminu studiów – mają się uczyć, studiować – nie możemy spełniać wszystkich zachcianek studentów.

Pełnomocnik ds. studentów niepełnosprawnych – dr Joanna Gruszczyńska

 • przeprowadzane są szkolenia kadry kierowniczej i nauczycieli akademickich; na stronie SGGW znajdują się najnowsze informacje dotyczące osób niepełnosprawnych; na naszym Wydziale jest obecnie 9 osób niepełnosprawnych, w tym 3 osoby z dysfunkcją narządów (studia stacjonarne) i 2 osoby niepełnosprawne na studiach niestacjonarnych; po otrzymaniu orzeczenia osoby te mają możliwość otrzymania stypendium; wszystkie toalety dla osób z dysfunkcjami są już dostępne (kiedyś były zamykane na klucz, a klucz był w szatni…); w studium wychowania fizycznego osoby te mogą uczęszczać na rehabilitacyjne zajęcia, w przychodni SGGW można uzyskać pomoc psychologa bez konieczności posiadania skierowania od lekarza pierwszego kontaktu; stworzono miejsce parkingowe przy naszym budynku dla osoby niepełnosprawnej, ale konieczne są jeszcze inne inwestycje (likwidacja wysokich krawężników, czy naprawa niesprawnych drzwi).

Pełnomocnik ds. współpracy z Białorusią – dr Marek Balcerak

 • Współpraca z uniwersytetem w Grodnie jest długoletnia, dla Polaków z Grodna utworzono studia magisterskie i doktoranckie; od października zeszłego roku delegacja z Białorusi gościła u nas dwukrotnie (inauguracja roku, forum „Zdrowa krowa”), dnia 11 marca 2013r. do Grodna pojechali przedstawiciele naszego Wydziału, gdzie podpisano nowe porozumienia o współpracy dotyczące badania populacji żubra, pobierania materiału genetycznego; został złożony nowy projekt (HARMONIA) dotyczący skażenia produktów pszczelarskich po wybuchu elektrowni w Czarnobylu; organizowane są co roku praktyki dla studentów z Białorusi (w zeszłym roku przyjechało 12 osób).

Pełnomocnik ds. organizacji Dni SGGW, ds. Euroleague  – dr Krzysztof Klimaszewski

 • Co roku organizowane są Dni SGGW, które służą promocji uczelni, a także dają możliwość zaprezentowania się poszczególnym Wydziałom; w bieżącym roku będą pokazy wyszkolenia psów policyjnych, psów ratowników, pokaz jazdy kawalerii, będą Dni Fretki oraz zagroda z alpakami, drób ozdobny, gady i płazy, pokaz sokołów i inne.
 • Euroliga – wymiana doświadczeń (między innymi dydaktycznych), wymiana studentów, organizacja szkół letnich dla studentów z całej Europy, wymiana kadry; przedstawiono szkic szkoły letniej dotyczący bioróżnorodności zwierząt i ochrony zasobów genetycznych, która to szkoła mogłaby się odbyć w Polsce.

Pełnomocnik ds. praktyk – dr hab. Wiesław Świderek

 • Do zeszłego roku, po I roku studiów było 6 tygodni praktyk, natomiast po III roku było 9 tygodni praktyk dla studentów studiów stacjonarnych, dla studentów studiów niestacjonarnych zaś było 8 tygodni praktyk w trakcie trwania studiów. Od tego roku akademickiego, po I roku będzie 120h praktyk, a po III roku 200h praktyk; Utworzono nowy regulamin praktyk; studenci I roku nie mają już egzaminu z praktyk, natomiast zaliczenie odbywa się na podstawie weryfikacji dokumentacji. Pozostałe roczniki idą jeszcze starym trybem – wszystkie informacje znajdują się na wydziałowej stronie internetowej.

Do 30 kwietnia studenci są zobowiązani zadeklarować miejsce praktyk.

Wolne wnioski i uwagi i informacje:

 • dr hab. Justyna Więcek – skrót naszego wydziału brzmi WNZ a nie WNoZ. Ten drugi skrót jest mylony z Wydziałem Nauk o Żywności; nowi  studenci studiów magisterskich (z naboru 2012/2013) składają konspekty prac magisterskich do 22 maja w dziekanacie; złożenie pracy i obrona ma się odbyć do końca czerwca, natomiast istnieje możliwość przedłużenia o 3 miesiące, czyli do końca września.
 • Prof. Wanda Olech – jest propozycja zamiany zapłaty za prace dyplomowe na godziny dydaktyczne.

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie