photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zootechnika – studia II stopnia

wtorek 15.01.2013

Zootechnika  studia II stopnia

 

Studia drugiego stopnia obejmują kształcenie w zakresie wybranej specjalności: Hodowla zwierząt, Dzikie zwierzęta.

Absolwenci studiów posiadają rozwiniętą i zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk zootechnicznych i powiązanych z nimi wybranych zagadnień przyrodniczych. Na podstawie zdobytej wiedzy absolwenci są przygotowani do organizowania procesu produkcji i kierowania zespołami ludzkimi.

Program studiów na specjalizacji Hodowla zwierząt obejmuje zagadnienia dotyczące metod badań na zwierzętach, biotechnologii rozrodu, gospodarki paszowej  i biotechnologii w produkcji pasz, planowania i organizacji pracy hodowlanej, proekologicznych metod chowu zwierząt gospodarskich i wolnożyjących, prewencji w produkcji zwierzęcej, modyfikowania wartości odżywczej produktów pochodzenia zwierzęcego oraz podstaw przetwórstwa.

Na specjalizacji Dzikie zwierzęta program studiów obejmuje zagadnienia chowu i hodowli różnych gatunków zwierząt dzikich w warunkach in situ i ex situ prowadzonych w ogrodach zoologicznych, ośrodkach rehabilitacji, parkach narodowych i krajobrazowych, zagadnienia obejmujące bazę pokarmową zwierząt dzikich i utrzymywanych w hodowlach zamkniętych, postępowanie z dzikimi zwierzętami oraz gospodarkę łowiecką.

Główne kierunki działalności zawodowej absolwentów obejmują prowadzenie produkcji zwierzęcej, kierowanie hodowlą na różnych szczeblach organizacyjnych, organizację zaplecza surowcowego przemysłu rolno-spożywczego, pracę w firmach paszowych i innych prowadzących obrót środkami do produkcji zwierzęcej i obrót produktami rolniczymi, pracę w instytucjach zajmujących się ochroną zwierząt i środowiska, pracę w instytucjach finansowej obsługi rolnictwa, doradztwo rolnicze, pracę w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, działalność publicystyczną w redakcjach czasopism rolniczych oraz radiowych i telewizyjnych redakcjach programów rolniczych.

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie