photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Nauka

środa 27.07.2011

Standardy kształcenia dla kierunku studiów Zootechnika znajdują się na stronie: http://animal.sggw.pl/files/118_zootechnika.pdf

Główne kierunki prac naukowych prowadzonych przez Wydział Nauk o Zwierzętach to:

  • badania nad wpływem czynników środowiskowych (w tym żywienia i skażeń środowiskowych na życie biologiczne zwierząt gospodarskich, wolno żyjących i niższych bezkręgowców, a w szczególności na zdrowie i wydajność zwierząt gospodarskich oraz na jakość produkowanej przez nie żywności,
  • badania nad oceną wartości użytkowej i hodowlanej oraz zachowaniem zwierząt,
  • badania nad hodowlą zwierząt w małych zamkniętych populacjach,
  • badania nad rzadkimi lub zanikającymi gatunkami i rasami zwierząt powiązane z próbami reintrodukcji niektórych z nich (rak szlachetny i rak błotny),
  • badania nad rozrodem i wychowem zwierząt różnych gatunków,
  • badania nad wykorzystaniem nicieni entomopatogenicznych w biologicznej walce ze szkodnikami roślin a także w zwalczaniu owadów w pomieszczeniach dla zwierząt,
  • badania nad wykorzystaniem zwierząt dla ochrony krajobrazu i środowiska.

Wymiar społeczny prowadzonych badań obejmuje działania na rzecz zaspokojenia podstawowych potrzeb społeczeństwa, w szczególności zdrowej żywności pochodzenia zwierzęcego. Badania Wydziału wiążą się z programami zrównoważonego rozwoju kraju i ochroną środowiska.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie