photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zakład Hodowli Trzody Chlewnej

wtorek 26.04.2011

Realizowana tematyka badawcza
• Porównanie wartości dietetycznej mięsa wybranych gatunków i ras świniowatych.
• Jakość tusz wieprzowych w kompensacyjnym tuczu świń przy wykorzystaniu różnych dodatków paszowych.
• Wpływ biostymulatorów na wyniki odchowu, tempo wzrostu i wartość rzeźną świń różnych genotypów oraz mikroflorę i cechy morfometryczne jelit.
• Wpływ dojrzałości rozpłodowej loszek i kondycji loch na wyniki reprodukcji, stan gruczołu mlekowego i wyniki odchowu potomstwa.
• Zmienność fenotypowa i genetyczna cech pokroju świń ocenianych techniką liniową i nie liniową.
• Badanie wartości odżywczej wieprzowiny uzyskanej w modyfikowanych warunkach tuczu przy zastosowaniu w żywieniu świń różnych dodatków selenu.
Zrealizowane i realizowane Projekty KBN, MNiSW, NCN i SGGW (własne, promotorskie, wewnętrzne)
• „Wpływ interakcji między genotypem a żywieniem na wzrost, zużycie paszy i wartość rzeźną tuczników”.
• „Wpływ odmiennych technik zasuszania na poziom rezerw tłuszczowych i wyniki reprodukcji loch”
• „Wpływ poziomu żywienia w kompensacyjnym tuczu świń na wskaźniki fizjologiczno-biochemiczne i wartość dietetyczną mięsa”
• „Wpływ poziomu żywienia w kompensacyjnym tuczu świń na wybrane cechy produkcyjne oraz jakość mięsa i tłuszczu wieprzowego”
• „Wpływ poziomu żywienia w kompensacyjnym tuczu świń na cechy histomorfologiczne wybranych elementów układu trawiennego oraz gospodarkę mineralną”
• „Wpływ wybranych dodatków paszowych na wchłanianie i wyniki tuczu, przemiany białkowo-energetyczne oraz jakość żywca świń różnych genotypów”
• „Wpływ dodatku selenu do paszy dla tuczników na wyniki tuczu i jakość mięsa wieprzowego”
• „Wpływ kondycji loch na wskaźniki równowagi biochemicznej, wyniki rozrodu i odchowu prosiąt oraz wartość rzeźną ich potomstwa”
• ”Wpływ masy ciała prosiąt przy urodzeniu na jakość wieprzowiny”
• „Ocena parametrów technologicznych i prozdrowotnych dziczyzny”
Projekty Unii Europejskiej
• „BIO-ŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”. Poddziałanie 1.1.2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, działanie 1.1.2. Strategiczne programy badań i prac rozwojowych. POIG.01.0102-14-090/09. Wpływ metod żywienia na modyfikowanie składu chemicznego i wartości odżywczej surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego ze szczególnym uwzględnieniem składników bioaktywnych.
Projekty zamawiane
• „Ocena przydatności dodatku enzymatycznego KEMZYME PS w mieszankach typu prestarter i starter stosowanych w dokarmianiu prosiąt ssących i odsadzonych”.
• “The efficacy of Phytase in a wheat and barley based diet for growing pigs”. Novo-Nordisk S/A.
• „A study of the effect of RONOZYME WX on the technical performance of fattening pigs”. NOVOZYMES A/S, Dania.
• “Wpływ dodatków paszowych VevoVital i Cylactin na wyniki odchowu prosiąt, warchlaków oraz na wyniki tuczu” DSM, Dania.
• „Evaluation of supplementing the fattening pig feed with different Lysine sources (Lysine-HCl vs. Lysine-sulfate Biolys®) in low protein diets”. Evonic Industries, Niemcy.
ZAKŁAD HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ – WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI 2009-2015
LISTA A
Rekiel A., Więcek J., Batorska M., Kulisiewicz J.: 2015. Effect of piglet birth weight on carcass muscle and fat content and pork quality: a review. Ann. Amim. Sci. DOI: 10.2478/aoas-2014-0088, w druku. [IF (0,419; 2014), 20 pkt.]
Rekiel A., Więcek J., Batorska M., Kulisiewicz J.: 2014. Effect of sow prolificacy and nutrition on pre- and postnatal growth of progeny: a review. Ann. Anim. Sci., 14, 1, 3-15. [IF (0,419; 2014), 20 pkt.]
Rekiel A., Bartosik J., Więcek J., Batorska M., Kuczyńska B., Łojek A.: 2014. Effect of piglet birth weight on selected characteristics of pork. Ann. Anim. Sci., 14, 4, 967-975. [IF (0,419; 2014), 20 pkt.]
Lisiak D., Janiszewski P., Blicharski T., Borzuta K., Grześkowiak E., Lisiak B., Powałowski K., Samardakiewicz Ł., Batorska M., Skrzymowska K., Hammermeister A.: 2014. Effect of selenium supplementation in pig feed on slaughter value and physicochemical and sensory characteristics of meat. Ann. Anim. Sci., 14, 1, 213-222. [IF (0,419; 2014), 20 pkt.]
Brzozowski M., Więcek J., Rekiel A., Gajewska J.: 2013. Ocena programu profilaktycznego opartego o efektywne mikroorganizmy, stosowanego w tuczu świń. Medycyna Wet. 69, 4, 248-251. [IF (0,196; 2013), 15 pkt.]
Rekiel A., Więcek J., Wojtasik M., Ptak J., Blicharski T., Mroczko L.: 2012. Effect of sex ratio in the litter in which Polish Large White and Polish Landrace sows born and reared. Ann. Anim. Sci., 12, 2, 179-186. [IF (0,389; 2011), 13 pkt.]
Więcek J., Rekiel A., Skomiał J.: 2011. Effect of Restricted Feeding and Realimentation Periods in Compensatory Fattening of Pig on Fattening Performance and Some Physiological Indicators. Archiv. Anim. Nutr. 65, 1, 34-45. [IF (0,987; 2011), 32 pkt.]
Więcek J., Rekiel A., Batorska M., Skomiał J.: 2011. Effect of restricted feeding and realimentation periods on pork quality and fatty acid profile of M. longissimus thoracis. Meat Science 87, 244-249. [IF (2,275; 2011), 32 pkt.]
Rekiel A., Więcek J., Beyga K.: 2011. Analysis of the relationship between fatness of late pregnant and lactating sow and selected lipid parameters of blood, colostrum and milk. Ann. Anim. Sci., 11, 4, 487-495. [IF (0,389; 2011), 13 pkt.]
Rekiel A., Bielecki W., Więcek J., Kulisiewicz J.: 2010. Histological changes in the small intestinal epithelium in fattening pigs fed selected feed additives. Acta Vet. Brno 79, 1, 67-71. [IF (0,403; 2009), 27 pkt.]
Więcek J., Rekiel A., Skomiał J.: 2010. Effect of feeding level and linseed oil on some metabolic and hormonal parameters and on fatty acid profile of meat and fat in growing pigs. Arch. Fur Tierzucht 53, 1, 37-49. [IF (0,595; 2009), 20 pkt.]
Beyga K., Rekiel A.: 2010. The Effect of the body condition of late pregnant sows on fat reserves at farrowing and weaning and on litter performance. Arch. Fur Tierzucht 53, 1, 50-64. [IF (0,595; 2009), 20 pkt.]
Rekiel A., Bielecki W., Więcek J.: 2010. The effect of Probiotics on the Morphological Characteristics of the Small Intestinal Epithelium in Fatteners. Acta Vet. Brno 79, 4, 519-524. [IF (0,403; 2009), 27 pkt.]
Beyga K., Rekiel A.: 2009. Effect of the backfat thickness of sows in late pregnancy on the composition of colostrum and milk. Arch. Fur Tierz. 52, 6, 593-602. [IF (0,595; 2009), 15 pkt.]
LISTA B
Rekiel A., Więcek J., Batorska M., Kulisiewicz J., Tokarska G.: 2015. Comparison of changes in fatness of sows in late pregnancy and at weaning and determination of their association with reproductive and rearing performance. JCEA, w druku. [9 pkt.]
Rekiel A.: 2015. Optymalizacja masy ciała prosiąt przy urodzeniu. Weterynaria w terenie, w druku. [3 pkt.]
Napiórkowska, B., Dobrowolska Z., Więcek J., Gajewska J., Rekiel A.: 2014. Wpływ preparatu probiotycznego na przyrosty masy ciała, przeżywalność i skład mikroflory kałowej prosiąt. Roczn. Nauk. PTZ, 10, 1, 57-68. [7 pkt.]
Rutkowski P., Więcek J., Rekiel A., Tokarska G: 2014. Wpływ dodatku L-karnityny na wyniki produkcyjne loch. Roczn. Nauk. PTZ, 10, 4, 77-85. [7 pkt.]
Batorska M., Więcek J., Rekiel A., Kulisiewicz J., Tokarska G.: 2014. Zastosowanie dodatku selenu w mieszankach pełnoporcjowych dla tuczników – wyniki produkcyjne, wartość rzeźna tusz i jakość mięsa Przegl. Hod., 81, 3, 7-9. [4 pkt.]
Rekiel A., Królewska B.: 2014. Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu u zwierząt – syndrom IUGR Przegl. Hod., 81, 5, 10-12. [4 pkt.]
Rekiel A., Królewska B.: 2014. Wybrane aspekty zespołu IUGR u zwierząt. Wiad. Zoot., 52, 4, R. LII, 4, 154–167. [5 pkt.]
Bojko P., Rekiel A.: 2014. Evaluation of productivity of imported crossbred pigs (Landrace × Yorkshire × Duroc). Ann. Warsaw Univ. Life Sci. -SGGW. Anim. Sci., 53, 5-11. [2 pkt.]
Królewska B., Rekiel A., Więcek J. 2014. Effect of birth body weight of piglets on their rearing up to the age of 10 weeks. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. -SGGW. Anim. Sci., 53, 21-28. [2 pkt.]
Rekiel A., Więcek J., Cichowicz M., Bielecki W., Wieszczy P.: 2014. The effect of fibre level in the mixture on the state of intestinal epithelium of fatteners. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. -SGGW. Anim. Sci., 53, 61-66. [2 pkt.]
Rekiel A., Więcek J., Rafalak S., Ptak J., Blicharski T.: 2013. Wpływ liczebności miotu pochodzenia loch rasy polskiej białej zwisłouchej i wielkiej białej polskiej na liczbę prosiąt urodzonych i odchowanych. Roczn. Nauk. PTZ 9, 1, 41-48. [7 pkt.]
Rekiel A., Więcek J., Ptak J., Batorska M., Mizior M.: 2013. Wpływ sezonu urodzenia loch rasy wielka biała polska i polska biała zwisłoucha na liczbę prosiąt urodzonych i odchowanych Roczn. Nauk PTZ 9, 2, 47-54. [7 pkt.]
Rekiel A., Kulisiewicz J., Więcek J., Batorska M.: 2013. Płodność loch a problem macicznego ograniczenia wzrostu (IUGR) i stłoczenia macicznego (IUC). Przegl. Hod. 2, 6-9. [4 pkt.]
Rekiel A., Więcek J., Kulisiewicz J., Batorska M.: 2013. Wybrane czynniki wpływające na masę ciała prosiąt przy urodzeniu i jej związek z cechami wzrostu młodych świń. Przegl. Hod. 4, 11-14. [4 pkt.]
Rekiel A., Więcek J., Batorska M., Kulisiewicz J.: 2013. Wpływ masy ciała prosiąt przy urodzeniu na wartość rzeźną tuczników i jakość wieprzowiny. Przegl. Hod. 5, 23-25. [4 pkt.]
Kniżewska W., Rekiel A.: 2013. Changes in the size of population of the European wild boar Sus scrofa L. in the selected voivodeships in Poland during the years 2000-2011. Ann. Warsaw Univ. Liv. Sci. –SGGW. Anim. Sci. 52, 59-66. [2 pkt.]
Rekiel A., Więcek J., Paruch M., Ptak J., Blicharski T.: 2013. Number of piglets born and reared by sows with different number of mammary teats. Ann. Warsaw Univ. Liv. Sci. –SGGW. Anim. Sci. 52, 173-178. [2 pkt.]
Wnuk A., Mroczek-Sosnowska N., Łukasiewicz M., Batorska M., Niemiec J.: 2013. Influence of the system of rearing on cholesterol level and its fraction in blood serum of slow- growing chickens. Ann. Warsaw Univ. Liv. Sci. –SGGW. Anim. Sci. 52, 219-225. [2 pkt.]
Mroczek-Sosnowska N., Batorska M., Łukasiewicz M., Wnuk A., Sawosz E., Jaworski S. Niemiec J.: 2013. Effect of nanoparticles of copper and copper sulfate administered in ovo on hematological and biochemical blood markers of broiler chickens Ann. Warsaw Univ. Liv. Sci. –SGGW. Anim. Sci. 52, 141-149. [2 pkt.]
Bartosik J., Rekiel A., Klockiewicz M., Górski P., Batorska M.: 2012. The effect of housing system on the intestinal parasite infestation in pigs. JCEA. 13, 4,760-768. [9 pkt.]
Bartosik J., Górski P., Batorska M., Tokarska G., Klockiewicz P.: 2012. Ekstensywność i intensywność występowania pasożytów jelitowych u świń w gospodarstwie stosującym program profilaktyczny. Roczn. Nauk. PTZ, 8, 3, 45-53. [6 pkt.]
Winnicka O., Więcek J., Rekiel A., Bartosik J., Kordyasz M., Tokarska G.: 2012. Wpływ zróżnicowanych programów odchowu prosiąt na zawartość żelaza we krwi i masę ciała. Roczn. Nauk. PTZ 8, 4, 45-53. [6 pkt.]
Rekiel A., Więcek J., Batorska M., Beyga K.: 2011. Wskaźniki profilu hematologicznego loch przed oproszeniem i w 21. dniu laktacji. Roczn. Nauk. PTZ. 7, 1, 79-87. [6 pkt.]
Rekiel A., Więcek J., Beyga K., Kulisiewicz J.: 2011. Effect of sows’ condition on morphological and biochemical blood indicators. JCEA 12, 4, 716-725. [9 pkt.]
Rekiel A., Krawczyk J., Gagucki M.: 2011. Wpływ podania lochom preparatu ziołowego na wyniki odchowu prosiąt. Roczn. Nauk. PTZ 7, 4, 79-85. [6 pkt.]
Rekiel A., Więcek J., Bartosik J., Beyga K.: 2011. Relationships between placenta Wright of high-pregnant sows and the selected reproduction indicators. Roczn. Nauk. PTZ 7, 4, 99-105. [6 pkt.]
Kulisiewicz J., Szumlewicz P., Batorska M., Poczta M.: 2011. Effect of management with and without litter and Reading season on the results of conformation evaluation of Polish Large White and Polish Landrace gilts. Roczn. Nauk. PTZ 7, 4, 55-65. [6 pkt.]
Andruszkiewicz B., Kulisiewicz J., Więcek J., Batorska M., Rekiel A.: 2010. Relationship between hierarchy in group of pregnant sows, kept in housing system with electronic feeding station and the results of reproduction performance. Roczn. Nauk. PTZ 6, 1, 111-119. [6 pkt.]
Kulisiewicz J., Szumlewicz P., Batorska M., Poczta M.: 2010. Związki między cechami pokroju u młodych świń hodowlanych rasy polskiej białej zwisłouchej i wielkiej białej polskiej. Roczn. Nauk. PTZ 6, 3, 25-37. [6 pkt.]
Bartosik J., Górski P.: 2010. The intestinal parasites of the selected mammal species, living in zoological garden and wild animal parks. Rocz. Nauk. PTZ 6, 3, 143-150. [6 pkt.]
Kulisiewicz J., Szumlewicz P.: 2010. Liniowa ocena cech pokroju świń krokiem w kierunku zwiększenia znaczenia cech konstytucyjnych. Przegl. Hod. 1, 17-20. [2 pkt.]
Kulisiewicz J., Rekiel A., Batorska M., Więcek J.: 2010. Charakterystyka badań nad długością użytkowania loch. Przegl. Hod. 5, 7-12. [2 pkt.]
Batorska M., Więcek J.: 2010. Wpływ wybranych dodatków paszowych na jakość wieprzowiny. Przegl. Hod. 11, 13-16. [2 pkt.]
Rekiel A., Olejniczak D., Kacprzak D.: 2009. Ocena produkcyjności loch hybrydowych na przykładzie wybranych chlewni krajowych. Roczn. Nauk. PTZ 5, 4, 155-163. [4 pkt.]
Rekiel A., Olejniczak D.: 2009. The influence of the mixture type on the productive and economic results of fattening of hybrid pigs. Roczn. Nauk. PTZ 5, 3, 53-61. [4 pkt.]
Poczta M., Szumlewicz P., Kulisiewicz J., Batorska M: 2009. Occurrence of conformation defects in young breeding pigs of Polish Large White and Polish Landrace breeds. Roczn. Nauk PTZ 5, 2, 41-53. [4 pkt.]
Rekiel A., Bielecki W., Więcek J.: 2009. Wpływ tlenku cynku na stan histologiczny błony śluzowej jelit tuczników. Medycyna Wet. 65, 9, 638-641. [6 pkt.]
Beyga K., Rekiel A.: 2009. Wpływ kondycji i podania oksytocyny na przebieg porodu u loch i wyniki odchowu prosiąt. Roczn. Nauk. Zoot. 1, 45-53. [4 pkt.]
Rekiel A., Olejniczak D.: 2009. Wpływ rodzaju mieszanki na wyniki produkcyjne i ekonomiczne tuczu świń. Rocz. Nauk. PTZ 5, 3, 53-61. [4 pkt.]
Rekiel A., Olejniczak D., Kacprzak D.: 2009. Ocena produkcyjności loch hybrydowych na przykładzie wybranych chlewni krajowych. Rocz. Nauk. PTZ 5, 4, 155-163. [4 pkt.]
MONOGRAFIE
Batorska M.: 2013. Wpływ wzbogacenia paszy dla rosnących świń w selen na wyniki produkcyjne i jakość wieprzowiny oraz koncentrację Se w wybranych tkankach i narządach – Rozprawa habilitacyjna, Wydawnictwo SGGW, 423 pozycja serii, ISBN 978-83-7583-453-6
Więcek J., Rekiel A., Batorska M., Skomiał J.: 2010. The effect of level of feeding pigs in the second fattening period on fatty acid profile in outer and inner backfat layers. Intramuscular fat and histological structure of meat. Modern Trends in meat production. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział Małopolski. 65-70.
Rekiel A., Więcek J., Wojtasik M., Kulisiewicz J., Batorska M.: 2010. Środowisko wewnętrzne a reprodukcja u gatunków wielopłodowych. Rocz. Nauk Zoot. Monografie i Rozprawy. 44, 79-88.
Rekiel A., Wojtasik M.: 2010. Proporcja płci w populacji w aspekcie maksymalizacji sukcesu reprodukcyjnego. Rocz. Nauk Zoot., Monografie i Rozprawy. 44, 113-126.
Podręczniki i skrypty
• Rolnictwo cz. I. Produkcja zwierzęca. Wiadomości podstawowe. 2014. Rekiel A. (red.). Autorzy: Rekiel A., Niemiec J., Łozicki A. Wyd. Hortpress, Wydanie I, 1-248.
• Rolnictwo cz. II. Produkcja zwierzęca. Bydło i trzoda chlewna. 2014. Nałęcz-Tarwacka T. (red.). Autorzy: Bydło: Brzozowski M., Nałęcz-Tarwacka T., Abramowicz P., Kucharska A. Trzoda chlewna: Batorska M., Kulisiewicz J., Rekiel A., Więcek J. cz. II. Wyd. Hortpress, Wydanie I,1-276.
• Kondracki S., Rekiel A., Górski K.: 2014. Dobrostan trzody chlewnej. Wyd. PWRiL, Warszawa, 1-100.
• Rekiel A.: 2009. Chów świń w małym gospodarstwie. Wyd. II poprawione i uzupełnione. MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., Warszawa.
• Produkcja zwierzęca. 2006. Praca zbiorowa pod redakcją T. Nałęcz-Tarwackiej. Cz. II. Bydło i trzoda chlewna. Część 2. Trzoda chlewna. Autorzy: Rekiel A., Kulisiewicz J., Więcek J. Wyd. Hortpress Sp. z o.o. Warszawa, 1-332.
• Produkcja zwierzęca. 2006. Praca zbiorowa pod redakcją A. Rekiel. Cz. I. Wiadomości podstawowe. Autorzy: Rekiel A., Niemiec J., Łozicki A.. Wyd. Hortpress Sp. z o.o. Warszawa, 1-316.
• Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich. 2005. Praca zbiorowa pod redakcją H. Grodzkiego. Cz. II. Hodowla i użytkowanie trzody chlewnej. Autorzy: Kulisiewicz J., Rekiel A. Wyd. SGGW Warszawa
• Chów i hodowla trzody chlewnej. 2005. Praca zbiorowa pod redakcją A. Rekiel. Autorzy: Batorska M., Kulisiewicz J., Mroczko L., Rekiel A., Więcek J. Wyd. SGGW Warszawa.
Zakres tematyczny prac dyplomowych
• Charakterystyka warunków i wyników produkcji trzody chlewnej w gospodarstwach specjalistycznych.
• Występowanie wad pokrojowych w wybranych populacjach trzody chlewnej.
• Efektywność działania preparatów probiotycznych w wychowie prosiąt.
• Wpływ wybranych dodatków paszowych na wyniki produkcyjne tuczników i jakość wieprzowiny.
• Wpływ wybranych czynników środowiska wewnętrznego i zewnętrznego związanych z lochą na wskaźniki rozrodu i odchów potomstwa.
• Wpływ otłuszczenia loszek i loch w cyklu produkcyjnym na ich użytkowość rozpłodową, wskaźniki równowagi biochemicznej oraz jakość siary i mleka.
• Świniowate – rola w środowisku naturalnym, ochrona, wykorzystanie w agroturystyce i produkcji ekologicznej.
• Świnie miniaturowe – zwierzęta towarzyszące i laboratoryjne.
Zakres usług i doradztwo
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej oferuje szeroki zakres upowszechniania badań naukowych poprzez szkolenia i doradztwo oraz opinie i ekspertyzy z zakresu:
• Rezerw reprodukcyjnych w stadzie podstawowym loch.
• Poprawy efektywności produkcji prosiąt.
• Możliwości ograniczania kosztów produkcji tuczników.
• Poprawy jakości surowca rzeźnego.
• Utrzymania i produkcji świń w gospodarstwach rodzinnych.
Oferta seminaryjna obejmująca wykłady i opracowanie materiałów edukacyjnych jest skierowana do Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych, Związków Hodowców, Grup Producentów Trzody Chlewnej, rolników utrzymujących świnie.

 

 

 


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie