photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Dobrostan zwierząt

czwartek 8.05.2014

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

DOBROSTAN ZWIERZĄT

 

Wydział Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
budynek 23; pok. 1012
tel/fax: 022 593 66 11
e-mail: tadeusz_kosla@sggw.pl
iwona_jesion@sggw.pl
Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z dobrostanem zwierząt oraz z czynnikami mającymi wpływ na jego poziom. Znajomość wymienionych wyżej zagadnień jest niezbędna w pracy osób zajmujących się zwierzętami takich jak: hodowcy, zootechnicy, lekarze weterynarii, doradcy ODR, osoby zajmujące się transportem zwierząt, pracownicy stacji odpoczynku zwierząt, pracownicy ubojni, pracownicy jednostek naukowo-badawczych realizujących doświadczenia z udziałem zwierząt, a także osoby zajmujące się utrzymaniem zwierząt towarzyszących i wolno żyjących. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z założeniami dobrostanu. Uzyskają informacje o zdrowiu fizycznym i psychicznym zwierząt, osiąganym w warunkach harmonii organizmu z otaczającym środowiskiem.  Założeniem studiów jest także przedstawienie omawianych zagadnień w kontekście etyki, religii i filozofii oraz ukazanie, że w relacjach człowiek zwierzę należy odwoływać się do empatii i konieczności wyboru w kategoriach dobra i zła. Planowany jest przedmiot, dotyczący dobrostanu zwierząt w czasie transportu, tak w czasie do 8 godzin, jak i transportu na dalekie odległości. Prowadzący – inspektor ITD (praktyk, szkolący inspektórów z Inspekcji Transportu Drogowego), przedstawi te zagadnienia i przećwiczy na przykładach. Studia mają wskazać zaburzenia zdrowia zwierząt powodowane niskim poziomem dobrostanu. W praktyce chowu zwierząt gospodarskich studia mają zapoznać z prawem europejskim, a także krajowym odnośnie warunków utrzymania i sposobu obsługi zwierząt oraz możliwych konsekwencji, także finansowych nieprzestrzegania wymogów dobrostanu. W odniesieniu do zwierząt laboratoryjnych przedstawione będą akceptowalne metody wykorzystywania tych zwierząt w badaniach. Kształcenie ma dotyczyć dobrostanu zwierząt: gospodarskich, towarzyszących człowiekowi, laboratoryjnych, wykorzystywanych w terapii, pracujących, dzikich oraz utrzymywanych w ogrodach zoologicznych. Wykłady prowadzone będą przez specjalistów dobrostanu zwierząt – z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz innych ośrodków krajowych (Kraków, Wrocław). Przewidziane jest wystąpienie przedstawiciela Głównego Lekarza Weterynarii. Planowane są także wykłady z udziałem przedstawicieli gmin wyznaniowych (wyznania mojżeszowego i muzułmańskiego) w sprawie uboju rytualnego.

 

Kierownik studiów: Prof. dr hab. Tadeusz Kośla
Czas trwania studiów: 1.10.2015r – 30.09.2016 r (2 semestry), 248 godzin (soboty i niedziele)

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
Termin zgłoszeń: rozpoczynamy 2 edycję studiów, rekrutacja  trwa od 03.09. do 17.09.2015 roku  w godzinach: 10 – 15
Liczba miejsc: 30
Opłata: 4700 zł (2350 zł – I semestr, 2350 zł – II semestr)
Miejsce składania dokumentów: budynek 23, pokój 1012, w godzinach 10-15

 

Wymagane dokumenty:

  1. podanie podanie_studia_podyplomowe
  2. kwestionariusz osobowy z 1 zdjęciem (zgodnym z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dokumentów tożsamości) KWESTIONARIUSZ OSOBOWY STUDIA PODYPLOMOWE
  3. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  4. kserokopia dowodu osobistego

Opłaty za studia proszę dokonywać na konto: 52 1240 6003 1111 0000 4942 8120.
Odbiorca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Adres: ul Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa,

Z dopiskiem:

Studia Podyplomowe 507-10-072500-M00225-99,
oraz nazwiskiem i imieniem studenta

Po zatwierdzeniu listy zgłoszeń zostaną rozesłane zawiadomienia o przyjęciu na Studia wraz z harmonogramem zjazdów i szczegółowymi informacjami dotyczącymi toku studiów.

Nowy regulamin studiów podyplomowych:

http://www.sggw.pl/image/data/SGGW/BN/Za%C5%82%C4%85cznik%20do%20Uchwa%C5%82y%20Nr%2073.pdf

Studia nie są dofinansowane z funduszy UE

 

Warunki rekrutacji na studia

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydat składa komplet dokumentów zgodny z obowiązującym Regulaminem Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (załącznik do Uchwały Senatu SGGW nr 73-2014/2015 z 27 kwietnia 2015). Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci wyższych uczelni posiadający wykształcenie co najmniej 1 stopnia. Rekrutacje na studia przeprowadza Kierownik. Minimum na miesiąc przed rozpoczęciem rekrutacji do wiadomości publicznej podane zostają szczegółowe zasady naboru, limit miejsc, miejsce i termin składania dokumentów oraz zasady odpłatności. Kalkulacja wstępna umożliwia samofinansowanie studiów od 25 słuchaczy. Zebranie mniejszej liczby osób skutkuje nieuruchomieniem studiów. Termin składania dokumentów przewidujemy w okresie od 25 sierpnia do 10 września 2015 roku. Likwiduje się opłatę wpisową w kwocie 300 zł. Przyjęcie na studia następuje po spełnieniu wymagań rekrutacyjnych, dokonaniu wpłaty za pierwszy semestr i złożeniu jej potwierdzenia do dnia 21 września 2015 roku. Wszelkie rozliczenia finansowe odbywają się zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (załącznik do uchwały Senatu SGGW nr 73-2014/2015 z 27 kwietnia 2015). Po zakończeniu rekrutacji Kierownik wydaje pisemną decyzję o przyjęciu bądź nie przyjęciu na studia i zgłasza listę słuchaczy do Biura Nauki SGGW.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zrealizowanie przewidzianego w programie tych studiów zakresu kształcenia, zaliczenie przewidzianych programem przedmiotów oraz złożenie i pozytywna ocena pracy dyplomowej (na podstawie 2 recenzji). Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru zgodnego z obowiązującymi przepisami.

Plan i program studiów podyplomowych

„DOBROSTAN ZWIERZĄT”

Czas trwania studiów: 1.10.2015 – 30.09.2016

Program przewiduje 20 przedmiotów

w semestrze I :

  • 12 przedmiotów – łączna liczba godzin (128 h)

w semestrze II:

  • 8 przedmiotów – łączna liczba godzin (96 h)

Plan przewiduje seminarium w wymiarze 16 godzin kontaktowych, przygotowanie pracy dyplomowej oraz prelekcje krajowych specjalistów w dziedzinie dobrostanu.

 

 

Liczba godzin

 

Forma zajęć

Forma zaliczenia

wykłady

ćwiczenia

SEMESTR I
Historyczne i etyczne aspekty dobrostanu

16

 

16

 

Zaliczenie pisemne

Standardy i wymogi dobrostanu zwierząt

8

 

8

 
Prawne podstawy dobrostanu zwierząt

8

 

8

 
Zachowanie zwierząt a dobrostan

16

 

16

 
Fizjologiczne kryteria oceny dobrostanu

8

 

4

4

Morfologiczne podstawy percepcji bodźców środowiskowych

8

 

4

4

Stres

8

 

8

 

Stereotypie, technopatie, autonarkotyzm

8

 

8

 
Kryteria oceny dobrostanu zwierząt gospodarskich

16

 

16

 

Prognoza dobrostanu

16

 

16

 
Ochrona zdrowia ludzi w kontaktach ze zwierzętami

8

 

8

 

Zasady dobrostanu zwierząt roboczych, sportowych, wykorzystywanych w rekreacji, widowiskach i itp.

8

 

8

 
Ogółem semestr I

128

 

120

8

 
SEMESTR II
Etologia zwierząt

16

 

8

8

Zaliczenie pisemne

Systemy technologii i procedury chowu zwierząt gospodarskich a ich dobrostan

8

 

8

 
Dobrostan zwierząt towarzyszących człowiekowi i przydatnych w zooterapii

8

 

8

 
Dobrostan zwierząt w czasie transportu

16

 

16

 

Arkusze SPIWETu – przepisy Głównego Lekarza Weterynarii odnośnie dobrostanu zwierząt gospodarskich

16

 

8

8

Przepisy dobrostanu dla zwierząt laboratoryjnych, swoiste wskaźniki dobrostanu

8

 

4

4

Zasady funkcjonowania schronisk dla zwierząt bezdomnych

8

 

8

 
Dobrostan zwierząt w zoo oraz prognoza dobrostanu zwierząt nie należacych do zwierząt gospodarskich

16

 

8

8

Prelekcje krajowych specjalistów w dziedzinie dobrostanu

8

 

8

 

Seminarium dyplomowe

16

 

 

16

Prezentacja

Praca dyplomowa

 

 

 

 

Obrona pracy dyplomowej

Ogółem semestr II

120

 

76

44

 
RAZEM

248

 

 

 

 

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie