photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Zootechnika – studia I stopnia – stacjonarne

czwartek 12.03.2020

Plan studiów dla kierunku Zootechnika – studia stacjonarne ZT-1S_PLANY__2019_2020

semestr I1S_1Z_Anatomia_zwierząt 1S_1Z_Chemia 1S_1Z_Dobrostan_zwierząt 1S_1Z_Ekonomia 1S_1Z_Embriologia_i_histologia_zwierząt 1S_1Z_Ergonomia 1S_1Z_Ochrona_własności_intelektualnej 1S_1Z_Propedeutyka_zootechniczna 1S_1Z_Statystyka_opisowa 1S_1Z_Technologia_informacyjna 1S_1Z_Zoologia

semestr II – 1S_2L_Biochemia zwierząt_k 1S_2L_Ekologia 1S_2L_Genetyka_zwierząt 1S_2L_Mikrobiologia_k 1S_2L_Praktyka_I 1S_2L_Rozród zwierząt_gospodarskich 1S_2L_Użytkowanie łąk i pastwisk 1S_2L_Zasady_postępowania_ze_zwierzętami_doświadczalnymi

semestr IIIBiologiczne_podstawy_żywienia Fizjologia_zwierząt Genetyka_populacji_i_metody_hodowlane Mechanizacja_produkcji_zwierzęcej Postawy_produkcji_roślinnej Statystyka_matematyczna Zwierzęta_w_kulturze

semestr IVHodowla_ owiec Hodowla_bydła Hodowla_drobiu Hodowla_koni_k Hodowla_zwierząt_futerkowych_k Pszczelnictwo_4_k Żywienie_zwierząt

semestr VHigiena_zwierząt Hodowla_trzody_chlewnej Organizacja_gospodarstwa_agroturystycznego Podstawy_ekonomiki_i_marketingu Produkcja_mleka_i_mięsa_wołowego Produkcja_owczarska Przemysłowa_produkcja_pasz Rozród_psów Wykorzystanie_produktów_pszczelich

semestr VI – Alternatywne_systemy_produkcji_zwierzęcej_k Ameryka_Łacińska_Azja_i_Afryka_zarys_historii_ kultury_i_religii_k Drobiarstwo_k Hodowla_kóz Hodowla_ryb Ochrona_zdrowia_koni Pracownia_dyplomowa_w_ramach_pracy_dyplomowej Profilaktyka_weterynaryjna Seminarium_inżynierskie

semestr VIIPodstawy_przedsiębiorczości Pracownia_dyplomowa_w_ramach_pracy_dyplomowej Praktyka_II Seminarium_inżynierskie Towaroznawstwo Wspólna_polityka_rolna

Przedmioty do wyboru Bazy_danych_w_hodowli_zwierząt Chów_i_hodowla_psów Historia i Rozwój Drobiarstwa w Polsce i na Świecie Hydrobiologia Jakość_w_analityce_pasz Nawożenie_roślin_paszowych Prewencja_i_bioasekuracja_w_produkcji_zwierzęcej Techniki_histologiczne_w_badaniach_kręgowców Technologie_produkcji_skór_futerkowych Użytkowanie_ rekreacyjne_ koni Użytkowanie_trzmieli_i_pszczół_samotnic Współczesne_kierunki_użytkowania_koni Wybrane_aspekty_chowu_i_hodowli_koni Zastosowanie_informatyki_w_hodowli_zwierząt

Alternatywne_systemy_produkcji_zwierzęcej Drobiarstwo Hodowla_kóz  Ochrona_zdrowia_koni Organizacja gospodarstwa agroturystycznego Produkcja mleka i mięsa wołowego Produkcja owczarska Organizacja_produkcji_zwierzęcej  Rozród_psów Wykorzystanie produktów pszczelich Przemysłowa_produkcja_pasz Parazytologia

Przedmioty humanistyczne Ameryka_Łacińska_Azja_i_Afryka_zarys_historii_ kultury_i_religii, 1S_1Z_Ekonomia, Zwierzęta_w_kulturze 1S_1Z_Ochrona_własności_intelektualnej Podstawy_ekonomiki_i_marketingu Podstawy przedsiębiorczości


Zootechnika – studia II stopnia

środa 1.01.2020

semestr I

2S_1LAnaliza_instrumentalna

2S_1LDoświadczalnictwo_zootechniczne

2S_1L_Globalizacja w produkcji zwierzęcej_cov19

2S_1LGospodarka_paszowa_i_biotechnologie_w_produkcji_pasz

2S_1LKomercjalizacja_badań

2S_1LMetodologia_pracy_badawczej

2S_1LModyfikowanie_wartości_odżywczej_produktów_pochodzenia_zwierzęcego

2S_1L_Obrót i podstawy przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego_cov19

2S_1LOchrona_własności_przemysłowej_oraz_prawa_autorskiego_i_praw_pokrewnych

2S_1LStandaryzacje_w_produkcji_zwierzęcej

2S_1LZarządzanie_gospodarstwem

semestr II

Ameryka_kultura_religia_ZT_2S_zima

Biotechniki_rozrodu_zwierząt_ZT_2S_zima

Diagnostyka_genetyczna_ZT_2S_zima

Dobre_praktyki_rolnicze_ZT_2S_zima

Intensywne_sytemy_ZT_2S_zima

Pracownia_dyplomowa_ZT_2S_zima

Seminarium_mgr_ZT_2S

semestr III

ZT2S_3LBezpieczeństwo_i_jakość

ZT2S_3LFermowy chów zw.płowej_cov19

ZT2S_3LNutrigenomika

ZT2S_3LProekologiczne metody chowu zwierząt_cov19

ZT2S_3LSeminarium_mgr

ZT2S_3LŻywienie_a_kondycja_i_ogólny_stan_zdrowia_zwierząt

 

uwaga: W semestrze II i III student składa pisemną informację o postępach w_pracy_dyplomowej do opiekuna roku (podstawa zaliczenia Pracowni dyplomowej w ramach pracy dyplomowej). Termin składania wniosków podaje Prodziekan

 

Przedmioty do wyboru

2S_3L_Standardowe i niestandardowe metody oceny jakości mleka

2S_3L_Bydło mięsne

2S_3L_Zanieczyszczenie środowiska a dobrostan zwierząt

ZT2S_3LŻywienie a kondycja i ogólny stan zdrowia zwierząt

 

Przedmioty humanistyczne

2S_1LKomercjalizacja badań

2S_1LOchr wł przem oraz prawa autorsk ZOOT

2S_2Z_Zwierzęta w kulturze

2S_2Z_Relacje człowiek – zwierzę

 

Przedmioty prowadzone w języku obcym (w ramach zajęć z języka obcego):

angielski:

ZT2S_3LBezpieczeństwo i jakość

2S_2Z_Konwencja o różnorodności biologicznej i jej Protokoły

2S_2Z_Zootechnika po angielsku

2S_3L_Pasze, żywienie i genetycznie modyfikowane organizmy

2S_3L_Dobre praktyki rolnicze w zakresie bezpieczeństwa żywności

2S_3L_Praca hodowlana w praktyce

 

 

 

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie