photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Bioinżynieria zwierząt – studia I stopnia

poniedziałek 19.12.2016

semestr I –  matematyka_1, biologia komórki zwierzęcej_1, chemia ogólna_1, fizyka, histologia i embriologia_1, ochrona własności_1, podstawy techniki_1, zoologia 1,

semestr II – anatomia zwierząt_2,  biofizyka_2chemia organiczna_2 genetyka zwierząt_2, statystyka_2język angielskitechnologia informacyjna_2, ekonomia_2, Wychowanie fizyczne

semestr IIIBiochemia_eksperymentalna_3, biologia mikroorganizmów_3, biomatematyka_3, fizjologia zwierząt_3, techniki w biologii mol_3

semestr IVbioinformatyka_4inżynieria genetyczna_4,  podstawy nanobiotechnologii_4,  technologie fermentacyjne_4wstęp do biologii_4, immunologia 2018_2019.doc Ramowy program zajęć Immunologia,    Inżynieria_Biomolekuł_4, praktyka _podstawowa

semestr Vbioetyka_5, metody instrumentalne_5, Podstawy przedsiębiorczości_5, techniki diagnostyczne_5, projektowanie badań modelowych_5

toksykologia środowiska_5

semestr VI – seminarium_6  bioinżynieria pasz_6Plan_przedmiotu mikrobiologia_kliniczna_ lato 2018, Pracownia dyplomowa

semestr VIIseminarium inż_7, praktyka _zaawansowana, Pracownia dyplomowa

Przedmioty do wyboru (sem. 5 – 7 ECTS): biologia zwierząt użytkowych_f5,  biotechniki rozrodu zw_f5,  biomateriały_f5hodowle in vitro_f5,  nanosystemy_f5,  technologie liposomowe_f5,  wirusologia molekularna_f5, techniki diagnostyczne w immunologii_f5

(sem. 6 – 21 ECTS): alternatywne metody oceny ksenobiotyków_f6białkowe regulatory_f6, bioinż. zagospodarowanie odpadów_f6,  bionika_f6,  bioocena produktów biotechnologicznych_f6cytogenetyka_f6genetyka populacji_f6immunogenetyka_f6,  inżynieria gamet_f6,  Inżynieria przeciwciał monoklonalnych_f6 , mikrobiologia kliniczna_f6 (Bioinżynieria_plan_mikrobiol_klin_ lato 2018 – MRz),  nutriterapia_f6,  parazytologia molekularna_f6, podstawy patofizjologii_f6projektowanie zwierząt transgen_f6techniki bioindykacyjne_f6,  technologie produkcji zwierzęcej_f6,

(sem. 7 – 12 ECTS): badania in vivo_f7bioinż techniki w pr szczepionek_f7, biologia komórek macierzystych_f7_2018_19,  biologia komórek nowotworowych_f7,  biologiczne i molekularne podstawy bioróżnorodności_f7, inż nanobiotech_f7,   procesy śmierci komórki_f7,  uszkodzenia i naprawa DNA_f7techniki histologiczne w badaniach kręgowców


Bioinżynieria zwierząt – studia II stopnia

semestr I: Analiza surowców pochodzenia zwierzęcego_1Bioinformatyczna analiza danych, CytofizjologiaDiagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt,  globalizacja w produkcji zwierzęcej,  Kancerogeneza i nieśmiertelność,  metodologia pracy badawczej,  techniki histologiczne w badaniach kręgowców_1

semestr II: fizjologia procaryota, nanobiotechnologia, ochrona_własności, genetyka_ewolucyjna, zastosowanie statystyki, zastosowanie analiz genetycznych, Pracownia dyplomowa

semestr III: Odżywianie funkcjonalne_3, komercjalizacja_badań_3, Pracownia dyplomowa

przedmioty w języku angielskim (2 ECTS): histologia zwierząt, historia kryminalnazwierzęta jako model biomedyczny,

przedmioty fakultatywne (4 ECTS): bioinżynieria w akwakulturze, dobrostan zwierząt, substancje biobójcze, nutrigenomika

 

Uwaga: w semestrze II i III student składa do prodziekana ds. dydaktyki pisemną informację o postępach w_pracy_dyplomowej.

Termin składania wniosków wyznacza prodziekan ds. dydaktyki


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie