photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


System Wsparcia Finansowego dla Naukowców i Zespołów Badawczych – dofinansowanie dla dr. A. Matuszewskiego

czwartek 14.07.2022

logoWNZDecyzją JM Rektora SGGW w 2019 r. został wprowadzony w uczelni System Wsparcia Finansowego dla Naukowców i Zespołów Badawczych. Jego głównym celem jest zachęcenie naukowców do większej aktywności w aplikowaniu o granty, w szczególności finansowane w ramach międzynarodowych programów badawczych. System ten zapewnia bieżące finansowanie działalności naukowo-badawczej zespołom, które przygotowały i złożyły projekt w zewnętrznym konkursie otwartym, uzyskały jego wysoką ocenę merytoryczną, jednakże projekt ten nie został zakwalifikowany do finasowania ze względu na wyczerpanie dostępnej alokacji środków finansowych. Udzielane wsparcie polega na jednorazowym przekazaniu środków finansowanych do wyłącznej dyspozycji kierownika projektu lub kierownika zadania badawczego. Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie systemu wydzielone są z dochodów własnych SGGW w wysokości ustalanej corocznie przez Rektora SGGW. Środki finansowe przydzielone w ramach Systemu Wsparcia mogą być przeznaczane przez kierowników projektów między innymi na cele badawcze, wsparcie współpracy międzynarodowej, w szczególności udział w konferencjach, stażach i kursach, pokrycie kosztów publikacji związanych tematycznie ze złożonym projektem w ramach konkursu ogłoszonego przez właściwą jednostkę finansującą. W 2021 r. 14 osób otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 1 mln zł.

W 2022 r. z Instytutu Nauk o Zwierzętach wsparcie finansowe w ramach Systemu Wsparcia Finansowego dla Naukowców i Zespołów Badawczych otrzymał zespół kierowany przez Pana dr. inż. Arkadiusza Matuszewskiego na kwotę 93 000 zł. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie