photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


II Sympozjum Naukowe „Nauki o zwierzętach w praktyce hodowlanej i badaniach biomedycznych”

czwartek 19.08.2021

logoSerdecznie zapraszamy studentów, doktorantów oraz młodych pracowników naukowych na II Sympozjum Naukowe „Nauki o zwierzętach w praktyce hodowlanej i badaniach biomedycznych”, które odbędzie się w trybie hybrydowym 29 października 2021 roku w Warszawie.

UWAGA!!! TERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ I ABSTRAKTÓW PRZESUNIĘTY NA 05.09.2021!!!!

Głównym założeniem sympozjum jest przedstawienie wpływu nauk o zwierzętach na rozwój gospodarki XXI w. oraz potencjału zwierząt gospodarskich w badaniach biomedycznych i przedklinicznych. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Komitet Naukowy: dr hab. Marcin Gołębiewski, profesor SGGW – Dyrektor Instytutu Nauk o Zwierzętach, SGGW w Warszawie

dr hab. inż. Andrzej Herman, profesor instytutu – Dyrektor Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN, Jabłonna

dr hab. Monika Michalczuk, profesor SGGW – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zwierzętach, SGGW w Warszawie

dr hab. Renata Miltko, profesor instytutu – Zastępca Dyrektora IFŻZ PAN ds. naukowych, Jabłonna

dr hab. inż. Maciej Kamaszewski, profesor SGGW

dr hab. Sławomir Jaworski, profesor SGGW

Komitet Organizacyjny:

dr Małgorzata Majewska,

dr inż. Małgorzata Białek,

dr hab. Paweł Kowalczyk, profesor instytutu,

mgr inż. Maciej Wójcik – IFŻZ PAN, Jabłonna

dr Agnieszka Tylkowska,

dr Dobrochna Adamek-Urbańska,

dr Marcin Świątek,

mgr inż. Hubert Szudrowicz – SGGW w Warszawie

Językiem wykładowym sympozjum jest język polski. Dopuszczalne są dwie formy prezentacji wyników badań (prezentacja multimedialna i/lub e-poster).

Termin przesyłania zgłoszeń (formularz rejestracyjny): 05.09.2021

Termin przesyłania abstraktów: 05.09.2021.

Zgłoszenia oraz abstrakty prosimy przesłać na adres: sympozjum.ifizzpan@gmail.com

Formularz rejestracyjny


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie