photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Prof. dr hab. Ryszard Wojda (1936 – 2021)

czwartek 22.04.2021

R.Wojda1Prof. dr hab. Ryszard Wojda urodził się w 1936r. w Retkach, pow. łowicki. Studia na Wydziale Zootechnicznym ukończył w 1960r., pod kierunkiem Prof. Franciszka Staffa w Katedrze Rybactwa. Pracę doktorską pt. „Skład chemiczny pokarmu naturalnego i wzrost karpi w drugim roku życia w różnych warunkach troficznych” obronił w 1971r., a jej promotorem był prof. K. Stegman. Rozprawa habilitacyjna, którą obronił w 1979r.  dotyczyła „Ilości i jakości wody jako kryterium gęstości obsad stawów karpiowych”, W 1981r. został docentem, w 1989r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. W 1997r. mianowany został na stanowisko profesora zwyczajnego. Pracę zawodową rozpoczął w 1959r. w pracowni akwarystyczno-hydrobiologicznej Pałacu Młodzieży PKiN w Warszawie, a od 1962r., przez 60 lat był związany z Zakładem Ichtiobiologii i Rybactwa SGGW. W latach 80 XX w. budował i organizował Rybacką Stację Doświadczalną Łąki Jaktorowskie, którą kierował od 1983r. W 1984r. został powołany na kierownika Samodzielnego Zakładu, a później Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa SGGW. Jednostką kierował ponad 20 lat. Przez 4 kadencje (1981-1986, 1993-1996, 1999-2002) pełnił obowiązki prodziekana Wydziału Zootechnicznego. Uczestniczył aktywnie w pracach Senatu i komisjach rektorskich SGGW oraz licznych gremiach poza Uczelnią. Pełnił również funkcję konsultanta w oddziałach Muzeum Narodowego:  Parku Łazienkowskim, Parku w Nieborowie i Zamku Królewskim. Powoływany wielokrotnie do rad naukowych IRŚ w Olsztynie, PAN w Gołyszu, Zarządu Głównego PZW w Warszawie. Członek Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN. Główne obszary Jego pracy naukowo-dydaktycznej obejmowały zagadnienia związane z rybactwem śródlądowym, w szczególności hodowli karpia oraz ryb dodatkowych w stawach . Był cenionym i uznanym powszechnie autorytetem w obszarze akwakultury stawowej. W dorobku Profesora znajduje się  blisko 340 prac  w tym 150  naukowych,  podręczników i skryptów oraz ponad 180 opracowań, w tym projektów, ekspertyz i recenzji. Był promotorem 64 prac magisterskich i 7 prac doktorskich. Odznaczony został m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę, medalami Komisji Edukacji Narodowej, medalem Prof. St. Sakowicza, Srebrną Odznaką za zasługi dla SGGW.

Prof. dr hab. Ryszard Wojda zmarł 20 kwietnia 2021r. w wieku 85 lat. Pogrzeb odbędzie się 30 kwietnia o godzinie 10:00 w Parafii Rzymsko-Katolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Komorowie przy ul. 3 maja 9.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie