photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Stypendium UBC Dekaban

środa 3.02.2021

stypendiumInformujemy o możliwości zgłoszenia kandydatów na 5-miesięczny staż naukowy w kategorii junior scholar w terminach od lipca do listopada 2021 oraz od stycznia do maja 2022 roku odbywany na Uniwersytecie British Columbia (UBC) w Vancouver, Kanada. Staż finansowany jest przez Fundację Państwa A. i P. Dekaban. Stypendia przeznaczone są dla młodych nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, będących przed habilitacją – nie stosuje się kryterium wieku. W obecnym konkursie oferowane są 4 stypendia. Dodatkowo, UBC w Kanadzie uruchamia 1 grant na wizytę profesorską (kategoria senior faculty member w zakresie stanowisk akademickich: adiunkt z habilitacją oraz profesor, brak kryterium wieku) w celu odbycia 10-14 dniowej wizyty (grudzień 2021 lub czerwiec 2022). Grant pokrywa koszty podróży oraz koszty utrzymania podczas pobytu. Wizyta może dotyczyć działalności dydaktycznej, konsultacji, jednakże preferowane będą aplikacje związane z działalnością badawczą.

W załączeniu – wzór formularza, zakres problematyki badawczej oraz imienny wykaz pracowników Uniwersytetu w Kanadzie, którzy będą opiekunami polskich stażystów.

Aplikacje kandydatów należy złożyć w Instytucie, który wyselekcjonuje max. 1 kandydaturę w kategorii junior scholar oraz max. 1 kandydaturę w kategorii senior faculty member. Wstępnie wyselekcjonowane przez Instytut aplikacje, należy przekazać do Biura Współpracy Międzynarodowej w terminie do 05.03.2021 r.  Spośród aplikacji przekazanych przez Instytuty, Komitet Fundacji Dekabana wyłoni 2 kandydatury w kategorii junior scholar oraz jedną kandydaturę w kategorii senior faculty member, które zostaną przekazane stronie kanadyjskiej do weryfikacji. W konkursie Fundacji Dekabana biorą udział polskie uczelnie przyrodniczo-rolnicze pod przewodnictwem SGGW w Warszawie, tj. uczelnie z Olsztyna, Wrocławia, Poznania, Krakowa i Lublina.

Kontakt:

Małgorzata Szczęsna

Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW (bud. 8, pok. 20)

E-mail: malgorzata_szczesna@sggw.edu.pl

Tel: 22 59 310 46

Dekaban 2021 Project Proposals


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie