photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Nasz Kandydat na Rektora SGGW – Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka

wtorek 16.06.2020

Wanda2Prof. dr hab. Wanda Olech-Pasecka

Urodziła się w czerwcu 1959r. w Krakowie, studia ukończyła na Wydziale Zootechnicznym SGGW. Podjęła pracę w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli (obecnie Ochrony) Zwierząt, Wydziału Zootechnicznego (obecnie Instytut Nauk o Zwierzętach) i przeszła wszystkie etapy pracy nauczyciela akademickiego zaczynając od asystenta stażysty (1982r.) aż do profesora (2018r.). Doktorat obroniła w 1987r., doktorem habilitowanym nauk rolniczych została 2003r., tytuł profesora nauk rolniczych otrzymała w 2015r. Odbyła staże w USA na Uniwersytecie w Nebrasce oraz na Uniwersytecie w Kalifornii. Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka pełniła różne funkcje: w latach 2003-2012 była Kierownikiem Katedry, w latach 2012-2019 Dziekanem Wydziału Nauk o Zwierzętach, od 2019r. jest Dyrektorem Instytut Nauk o Zwierzętach. Jest Członkiem Komitetu Zootechnicznego i Akwakultury PAN (od 2017r.), członkiem rad naukowych: Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnej (od 2016r.), Białowieskiego Parku Narodowego (od 2010r.), Wolińskiego PN (od 2018r.), Warszawskiego ZOO (od 2011r.) i Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Białymstoku (od 2020r.). Jest także członkiem kilku rad naukowo-społecznych Leśnych Kompleksów Promocyjnych, członkiem Towarzystw Naukowych i Prezesem Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. Od 2004r. pełni funkcję współprzewodniczącej (na Europę) Bison Specialist Group – Species Survival Commision IUCN. Jest koordynatorem Europejskiego Centrum Ochrony Żubra, a od 2003r. jest głównym organizatorem międzynarodowych konferencji ochrony żubra.

Badania naukowe prowadzone przez Prof. dr hab. Wandę Olech-Piasecką dotyczą małych populacji głównie w warunkach ex situ  – utrzymania zmienności genetycznej, dryfu genetycznego i doboru do kojarzeń. Najważniejszym nurtem aktywności naukowej jest wdrożenie nowoczesnych metod monitoringu i hodowli w ochronie gatunkowej żubra Bison bonasus w Polsce i Europie. Badania obejmują wielokierunkową analizę wielopokoleniowych rodowodów, ocenę zmienności genetycznej na poziomie molekularnym, monitoring ekologiczny oraz diagnozę interakcji żubra z innymi gatunkami i ze środowiskiem.

Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka jest autorką lub współautorką ponad 350  publikacji (w tym 150 oryginalnych prac), 8 ekspertyz, jest współtwórcą 2 zgłoszeń patentowych. W dorobku ma ponad 200 wystąpień na konferencjach, w tym 40 wygłoszonych referatów, także na konferencjach za granicą. Była promotorem w 10 przewodach doktorskich, recenzentem kilkunastu rozpraw doktorskich i dorobku naukowego. Była promotorem w przewodzie dr h c prof. Andrzeja Chwaliboga (2019r.).

Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka była wielokrotnie nagradzana przez JM Rektora SGGW,  jest laureatką Nagrody Loreta, otrzymała odznaki honorowe: za zasługi dla SGGW, za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal KEN.

Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka kierowała 14 grantami, była wykonawcą 5 grantów i projektów, od 2009r. jest koordynator wielo-partnerskich projektów o charakterze badawczo – rozwojowym  finansowanych w ramach POIiŚ, NFOŚiGW, Lasy Państwowe lub fundusze norweskie o łącznej wartości blisko 70 mln złotych.

Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Zarządzanie populacjami zwierząt, Doświadczalnictwo zootechniczne, Statystyka, Hodowla zachowawcza, Bioróżnorodność zwierząt, Genetyka populacji, Ochrona ex situ gatunków zwierząt.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie