photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Egzamin z języka obcego – studia stacjonarne

czwartek 4.06.2020

Uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną COVID-19, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW w Warszawie
– w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Dydaktyki – przedstawia dwie opcje harmonogramu końcowego egzaminu z języków obcych w sesji letniej w roku akademickim 2019/2020.

Dla studentów studiów stacjonarnych, którzy zdecydują się przystąpić do egzaminu w czerwcu po uprzednim
zapisaniu się na egzamin drogą mailową w terminie    od 5 czerwca do 10 czerwca 2020 r. (do godz. 12:00),
pod warunkiem uzyskania dopuszczenia do egzaminu.

I OPCJA

I termin:              24 czerwca 2020 r. (środa)
egzamin pisemny metodą tradycyjną
, przy zachowaniu odległości pomiędzy zdającymi wynoszącej 1,5 m oraz zapewnieniu środków do dezynfekcji rąk.

II termin:             8 września 2020 r.  (wtorek)
sesja poprawkowa dla studentów, którzy nie zdali egzaminu w pierwszym terminie.
egzamin pisemny lub ustny w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju
II OPCJA

I termin:              29 czerwca – 3 lipca 2020 r.
Indywidualny egzamin ustny
przeprowadzony w trybie zdalnym, rejestrowany przy wykorzystaniu
platformy MS Teams

Przystępujący do egzaminu ustnego powinni:
–  mieć dostęp do sprawnego komputera z kamerą i mikrofonem (wyraźny obraz i dźwięk)
–  przedstawić dowód osobisty i nr albumu
–  przebywać w zamkniętym pomieszczeniu, na tle zamkniętych drzwi

  1. Czas trwania egzaminu – 30 minut
  2. Treść egzaminu: wypowiedź na wylosowane tematy z zakresu obowiązującego programu
  3. Egzaminator przypisany losowo z wyłączeniem lektora prowadzącego zajęcia
  4. Egzamin rejestrowany przy wykorzystaniu platformy MS Teams
  5. W przypadku przerwania połączenia synchronicznego w trakcie czasu przeznaczonego na udzielenie odpowiedzi na pytanie egzaminacyjne, pytanie to jest anulowane, a po ponownym nawiązaniu połączenia
    – w ramach czasu przewidzianego na egzamin – student odpowiada na nowo wylosowane pytanie
  6. W przypadku zarówno niemożności połączenia, jak i braku stabilnego połączenia audiowizualnego, umożliwiającego przeprowadzenie zdalnego egzaminu, egzamin nie jest przeprowadzany.
    Kierownik SPNJO może wyznaczyć kolejny termin egzaminu tylko jeden raz. Zakłócenia w trakcie egzaminu wyznaczonego w kolejnym terminie skutkują jego unieważnieniem i utratą pierwszego terminu.

Informacja o terminie egzaminu ustnego zostanie przekazana każdemu studentowi indywidualnie przez MS Teams
do dnia 26 czerwca 2020 r.

ZAPISY  wyłącznie DROGĄ  MAILOWĄ  NA  ADRES:    spnjo@sggw.edu.pl       temat maila:    egzamin
treść maila :  imię,  nazwisko,  nr albumu,  kierunek,  forma egzaminu (pisemna lub ustna)

II termin:             8 września 2020  (wtorek)
sesja poprawkowa dla studentów, którzy nie zdali egzaminu w pierwszym terminie.
egzamin pisemny lub ustny w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju

Wszystkim studentom, którzy nie zdecydują się na zdawanie egzaminu w czerwcu 2020, SPNJO proponuje

I termin     8 września 2020  (studenci dopuszczeni do egzaminu zostaną zapisani przez sekretariat SPNJO)

II termin    25 września 2020  sesja poprawkowa dla studentów, którzy nie zdali egzaminu w dniu 8 września 2020r.

UWAGA – Zgodnie z regulaminem SPNJO, każdemu studentowi przysługują dwa podejścia do egzaminu.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie