photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – studia II stopnia

wtorek 10.03.2020

Na studiach II stopnia prowadzone są dwie ścieżki: zwierzęta dzikie i zwierzęta towarzyszące

Przedmioty wspólne

 

1 semestr:

2S_1L_Absolwent na rynku pracy

2S_1L_Systemy jakości_cov19

2S_1L Ochr wł przem oraz prawa autorsk HiOZTiDz

2S_1LBioasekuraca zwierząt

2S_1L_Doświadczalnictwo

2S_1L_Metodologia pracy badawczej

2S_1L_Monitoring populacji zwierząt_cov19

2 semestr:

 

3 semestr:

H2_3LEkologia i behawior wybranych gatunków ssaków

H2_3LMyślenie projektowe,

H2_3Lseminarium mgr

H2_3LPasze, żywienie i genetycznie modyfikowane organizmy

 

Ścieżka zwierzęta dzikie

1 semestr:2S_1L_Ekotoksykologia i waloryzacja środowiskaD

2 semestr: ocena_zagrożeń, 2S_2Z_Gatunki inwazyjne i konfliktowe, Sokolnictwo i ptaki naturowe, Żywienie i baza pokarmowa

3 semestr:H2_3LPrzyroda BPN_cov19

 

Ścieżka zwierzęta towarzyszące:

1 semestr:2S_1L_Wsparcie z udziałem zwierząt

2 semestr: terapie behawioralne zwierząt, trendy w hodowli zwierząt, wspomaganie rozrodu zwierząt, Wystawy zwierząt

3 semestr: H2_3L_Wystawy psów H2_3LRezerwatowa hodowla koni_cov19

 

 

 

W semestrze II i III student składa pisemną informację o postępach w_pracy_dyplomowej do opiekuna roku (podstawa zaliczenia Pracowni dyplomowej w ramach pracy dyplomowej). Termin składania wniosków podaje Prodziekan

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie