photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zmarła Pani Prof. Maria Fabijańska

czwartek 27.09.2018

Maria Fabijanska 010d_resizeMaria Fabijańska (z domu Kowalska) urodziła się w dniu 2.02.1936r., zmarła dnia 20.09.2018r. Maria Fabijańska urodziła się w Warszawie, ojciec Stanisław zginął w Powstaniu Warszawskim, mama Henryka wychowywała Marię i dwójkę Jej rodzeństwa. Prof. Maria Fabijańska ukończyła studia na SGGW na Wydziale Zootechnicznym w 1960r. Po studiach została zatrudniona na SGGW, początkowo jako asystent techniczny, a następnie pracownik naukowo-dydaktyczny. Rozpoczęła pracę naukową w Zakładzie Żywienia Zwierząt pod kierunkiem prof. Franciszka Witczaka (Dyr. Instytutu), następnie w Zakładzie Paszoznawstwa i Przemysłu Paszowego, którego została kierownikiem w 1996r. Przez długi okres była kierownikiem Laboratorium Analizy Podstawowej w Katedrze. W latach 1996 – 1999 była Prodziekanem ds. Studenckich. Prof. Maria Fabijańska obroniła pracę doktorską pt. „Opas buhajków przy zastosowaniu kiszonek z runi łąkowej intensywnie nawożonej azotem” pod kierunkiem prof. Franciszka Witczaka w 1974r. uzyskując stopień doktora. Pracę habilitacyjną pt. „Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego na wartość odżywczą ziarna jęczmienia w żywieniu tuczników” złożyła i obroniła w 1992r. Zainteresowania naukowe prof. Marii Fabijańskiej koncentrowały się początkowo na problemach żywienia przeżuwaczy, a następnie dotyczyły tematyki paszoznawstwa, a do Jej największych osiągnięć należy między innymi określenie wartości odżywczej i dietetycznej owsa nagiego. Prof. Fabijańska miała duże doświadczenie analityczne, wdrożyła kilka nowoczesnych technik laboratoryjnych, często sama uczestnicząc w pracy w laboratorium. Maria Fabijańska współpracowała ponadto z szeroką praktyką rolniczą, prowadząc wykłady i szkolenia. Prof. Fabijańska jako specjalistka, była bardzo zaangażowana w problemy wdrażania nowoczesnych systemów wartościowania pasz dla zwierząt. Ponadto zapoczątkowała w Katedrze badania żywieniowe na szczurach i kurczętach. Profesor Maria Fabijańska była wybitnym nauczycielem akademickim i doświadczonym naukowcem, autorką książek i 85 publikacji naukowych.

Poza pracą w SGGW prof. Maria Fabijańska prowadziła wykłady na uczelniach rolniczych na Litwie i Białorusi. Od 1996r. przez kilkanaście lat pracowała równolegle w Akademii Humanistycznej w Pułtusku, gdzie najpierw zorganizowała kierunek Doradztwa Rolniczego na Wydziale Administracji pełniąc funkcję prodziekana, a później Wydział Turystyki Hotelarstwa i Promocji Środowiska, którego była dziekanem. Przez ostatnie lata wykładała w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, aż do czerwca 2018r.

Maria Fabijańska brała udział w organizowaniu NSZZ Solidarność w SGGW. W dniu 14 grudnia 1981r. brała udział w strajku przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, a następnego dnia została aresztowana i internowana. Kontynuowała działalność niejawną w Związku do 1988r., a następnie aktywnie pracowała jako członek Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej NSZZ Solidarność.

Maria Fabijańska prowadziła również aktywną działalność związkową, jako wieloletni członek Komisji Socjalnej SGGW, zaangażowana była w sprawy socjalne a często również życiowe wielu pracowników SGGW. Odznaczona została Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Maria Fabijąńska uwielbiała kwiaty i zwierzęta, Jej dom zawsze był ich pełen (koty, myszoskoczki, gekony, króliki, psy, rybki akwariowe), pasjonowała się ogrodnictwem, hodowała kwiaty, warzywa i owoce na działce, balkonie i w mieszkaniu. Jej marzeniem którego nie udało się zrealizować był dom z ogrodem poza miastem.

Maria Fabijańska ma 2 synów, troje wnuków i dwu prawnuków.

Prof. Maria Fabijańska była niezwykłym Człowiekiem, odważnym, oddanym bez reszty sprawom, o które walczyła, była też bardzo wrażliwa na losy innych ludzi, była wspaniałą i bardzo skromną Osobą. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

nekrologMF


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie