photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zmarł Prof. dr hab. Tadeusz Żarski

środa 2.05.2018

Zarski1123Pan Profesor dr hab. Tadeusz Żarski urodził się w 1944 r. w Woli, w powiecie płońskim. Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 1969r., stopień doktora uzyskał w 1978r., doktora habilitowanego w 1989r. a tytuł profesora w 1995r. W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pracował jako adiunkt w latach 1979-1990, na stanowisku docenta 1990-1993, profesora nadzwyczajnego 1993-1999, profesora zwyczajnego w latach 1999-2012. Pełnił liczne funkcje, był prodziekanem Wydziału Nauk o Zwierzętach ds. nauki, studiów doktoranckich, podyplomowych i zaocznych 1990-1996, dziekanem Wydziału Nauk o Zwierzętach w latach 1996-1999, kierownikiem Katedry Biologii Środowiska Zwierząt WNZ w latach 2004-2012, kierownikiem Zakładu Higieny Zwierząt i Środowiska w latach 2008-2012. Był dziekanem Wydziału Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie w latach 2004-2006 oraz pełnił funkcje prorektora ds. nauki WSKFiT w latach 2004-2009 oraz pełnomocnika rektora ds. nauki w latach 2009-2012.

Odbył liczne staże zawodowe m.in. w Kutnowskich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa” w latach 1971-1973, w Czeskim Uniwersytecie Rolniczym w Pradze – 1987, w Uniwersytecie Rolniczym w Nitrze (Słowacja) – 1992 r., w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska 2000-2001, Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie 2000-2001.

Profesor dr hab. Tadeusz Żarski specjalizował się w higienie zwierząt i środowiska, ekotoksykologii w zakresie skażeń środowiska metalami ciężkimi, zagrożeniach zdrowotnych w turystyce, nauce o polityce publicznej. Prowadził badania nad diagnostyką i zapobieganiem niedoborom mineralnym u zwierząt, ekotoksykologią – zwłaszcza skażeniami środowiska metalami ciężkimi (156 publikacji), opracował mapy sytuacji selenowej w Polsce i badał bioindykacyjną rolę zwierząt wolno żyjących, ryb i pszczół w ocenie skażenia środowiska, analizował skutki wprowadzenia do środowiska upraw roślin GM i zagrożeń dla zdrowia zwierząt i ludzi. Był autorem i współautorem 425 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 5 skryptów i podręczników akademickich. Był promotorem 133 prac licencjackich, 10 inżynierskich, 76 prac magisterskich, 5 rozpraw doktorskich, wykonał 5 recenzji prac doktorskich i 5 recenzji dorobku habilitacyjnego. Był autorem 2 patentów.

Współpracował i pełnił różne funkcje m.in. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (członek RN 1996-1999), był Przewodniczącym RN (2006-2007), w Fundacji Ekofundusz (Przewodniczący RN 2006-2007), w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (członek RN 1996-1999). Działał w licznych organizacjach: Polskim Towarzystwie Nauk Weterynaryjnych, Polskim Towarzystwie Zootechnicznym, Stowarzyszeniu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, NY Academy of Science. Był członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska, Komisji ds. Organizmów Modyfikowanych Genetycznie od 2006, a od 2010r. jej przewodniczącym, Komisji ds. Tytułu i Stopnia Naukowego sekcji Ekologia i Nauki o Środowisku Republiki Słowackiej od 2000-2014 jako członek zagraniczny, a także jako członek zagraniczny Komisji ds. Akredytacji Instytutów Słowackiej Akademii Nauk 2007 r.

Zasiadał w radach naukowych takich czasopism jak Folia Oecologica (Słowacja), Ustav Ekologie Lesa SAV Zvolen, Biuletynu DDD, Zeszyty Naukowe WSKFiT .

Prof. dr hab. Tadeusz Żarski otrzymał liczne nagrody oraz odznaczenia państwowe i resortowe m.in. nagrodę Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo badawcze w 2007 r., Złoty Krzyż Zasługi RP, Krzyż Kawalerski OOP oraz dwukrotnie  Zasłużony dla Ochrony Środowiska.

Profesor dr hab. Tadeusz Żarski zmarł 28 kwietnia 2018r.

żarski


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie