photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zootechnika – studia II stopnia

niedziela 25.09.2016

semestr Ianaliza instrumentalna_1doświadczalnictwo_zoot_1, metodologia_pracy_badawczej_1, globalizacja_1,  gosp_paszowa_biotech_1,  modyfikowanie_wartości,  obrót_przetwórstwo_1,  ochrona_własności_1,  relacje_człowiek_zwierzę_1systemy jakości_1,  Zarządzanie_gosp_1, Absolwent na rynku pracy

Harmonogram ćwiczeń Obrót i przetwórstwo, Regulamin zajęć z przedmiotu Obrót i przetwórstwo

semestr IIbiotechniki rozrodu_2, seminarium_mgr_II_2,  intensywne systemy, diagnostyka _genetyczna, Pracownia dyplomowa

semestr III – proekologiczne_metody chowu zwierząt, Pracownia dyplomowa  przedmioty do wyboru oraz seminarium mgr

uwaga: w semestrze II i III student składa pisemny wniosek informujący o postępach w realizacji_pracy_dyplomowej Termin złożenia wniosku wyznacza Prodziekan ds. Dydaktyki

Przedmioty do wyboru

Bydło mięsne Fermowy_chow_zw_płowej_II_HZ, Nutrigenomika_II_HZ,  Gospodarka łowiecka,Pasze niekonwencjonalne  Standardowe i niestandardowe metody oceny jakości mleka, HZ, Turystyka wiejska_II_HZ, Współczesne kier. użytkowania koni II_HZ, zanieczyszczenie środowiska a dobrostan_II_HZ, Żywienie a kondycja i ogólny stan zdrowia zwierząt_II_HZ,

 

 

Przedmioty humanistyczne

Ameryka  – kultura, religia Azja – kultura, religia Zwierzeta w kulturze Komercjalizacja wyników badań

 

Przedmioty prowadzone w języku obcym (w ramach zajęć z języka obcego):

angielski: Bezpieczeństwo i jakośćDobre praktyki rolnicze, Konwencja, Praca hodowlana w praktyce, współczesne trendy w hodowli, Pasze, żywienie i genetycznie modyfikowane organizmy,  zootechnika po angielsku

niemiecki: Wybrane_zagadnienia_zootechniczne


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie