photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Nauka dla Gospodarki – Inkubator Innowacyjności SGGW: film i galeria

poniedziałek 15.06.2015

inkubator innowacyjno¶ci logoW dniu 28 maja na Wydziale Nauk o Zwierzętach odbyła się ogólnouczelniana konferencja pt. „Nauka dla Gospodarki – Inkubator Innowacyjności SGGW”.  Wydarzenie zrealizowano we współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem spotkania było zaprezentowanie oferty wdrożeniowej SGGW potencjalnym odbiorcom, tj. zaproszonym przedstawicielom przedsiębiorstw, a także  przedstawicielom funduszy typu Venture Capital/Private Equity oraz innych instytucji zainteresowanych finansowaniem aplikacyjnych wyników nauki. W konferencji wzięło udział ok. 200 uczestników, w tym ok. 70 przedstawicieli otoczenia gospodarczego. Konferencja stanowiła okazję do wymiany wiedzy w zakresie aktualnych uwarunkowań współpracy uczelni z biznesem oraz roli nauki w podnoszeniu konkurencyjności sektora rolno-spożywczego. Po wprowadzeniu prof. dr hab. Andrzeja Lenarta, Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Gospodarką, oficjalnego otwarcia konferencji dokonała prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka, Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach. Podczas sesji otwierającej głos zabrali zaproszeni goście reprezentujący administrację rządową i samorządową: Ewa Madej-Popiel, Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska w Ministerstwo Środowiska; Leszek Król, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego; Grzegorz Wolff, Z-ca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Podsumowaniem pierwszej sesji było wystąpienie Marzeny Mażewskiej, Prezesa Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, nt.: Roli ośrodków innowacji w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych. Podczas sesji plenarnej swoje prezentacje wygłosili przedstawiciele Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: prof. dr hab. Andrzej Lenart z Wydziału Nauk o Żywności, nt.: Doświadczeń SGGW w zakresie współpracy z gospodarką oraz prof. dr hab. Henryk Runowski, z Wydziału Nauk Ekonomicznych nt: Znaczenia nauki w podnoszeniu konkurencyjności sektora rolno-spożywczego. Na zakończenie sesji dr Marcin Gołębiewski z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Michał Borowy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii przedstawili wyniki audytu technologicznego w prezentacji zatytułowanej: Inkubator Innowacyjności – oferta wdrożeniowa SGGW. Sesja trzecia połączona z panelem dyskusyjnym była poświęcona prezentacjom wybranych flagowych rozwiązań wdrożeniowych pochodzących z różnych wydziałów SGGW. Swoje projekty przedstawili: prof. dr hab. Ewa Sawosz – Nano-środek poprawiający przyrost mięśni u drobiu; dr inż. Dariusz Gozdowski – Wykorzystanie dronów do oceny potrzeb nawożenia roślin; dr inż. Marek Grześkiewicz wspólnie z partnerem biznesowym Tadeuszem Nadolskim Prezesem firmy Versal VP SA. – Termo-mechaniczny sposób zwiększenia twardości drewna litego oraz dr n. wet. Katarzyna Zabielska. – Model in ovo do onkologicznych badań przedklinicznych w medycynie weterynaryjnej. Miły klimat dyskusji zapewnił głos moderatora spotkania Wiktora Niedzickiego, znanego dziennikarza oraz popularyzatora nauki polskiej. Po zakończeniu obrad uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć występ Ludowego Zespołu Artystycznego „Promini”

Zapraszamy na film: https://www.youtube.com/watch?v=wzugYqfYSxM 

 


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie