photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Uniwersytet Otwarty SGGW

środa 5.02.2014

palacykZarządzeniem nr 87 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 listopada 2013 roku został powołany Uniwersytet Otwarty Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jego celem jest udostępnianie usług edukacyjnych wszystkim osobom chcącym poszerzyć swoją wiedzę niezależnie od wieku, czy posiadanego wykształcenia. Uniwersytet Otwarty ma być formą kształcenia ustawicznego dla wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i umiejętności, a jednocześnie zwiększenia stopnia wykorzystania potencjału intelektualnego pracowników i zaplecza infrastrukturalnego Uczelni.

W praktyce zamierzenia te będą realizowane poprzez zaoferowanie słuchaczom w ramach Uniwersytetu Otwartego szerokiej gamy Kursów z pięciu obszarów tematycznych: przyroda, żywność i żywienie, człowiek i technika, ekonomia i społeczeństwo, języki obce. Przykładowe propozycje tematów znajdują się w załączniku nr 1. Liczba godzin Kursu ma wynosić od 15 do 30 realizowanych w blokach 3 godzinnych. Kursy będą odbywać się w systemie trymestralnym (październik-grudzień, styczeń-marzec, kwiecień-czerwiec). Wyjątkowo pierwszy trymestr w roku 2014 będzie trwać od połowy kwietnia do połowy lipca. Zajęcia będą głównie prowadzone w salach Uczelni przy ulicy Rakowieckiej, w razie potrzeb również w Kampusie na Ursynowie. Kursy będą odpłatne.

Funkcjonowanie Uniwersytetu Otwartego SGGW ma opierać się na zainteresowanych prowadzeniem Kursów pracownikach i doktorantach SGGW. Chcemy więc zaprosić Państwa do współpracy polegającej na opracowywaniu i zgłaszaniu Kursów, które mogłyby być realizowane w ramach Uniwersytetu Otwartego. Procedura zgłaszania i realizacji Kursów prezentuję się następująco:

  1. Przygotowanie koncepcji Kursu i wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2) zgodnie z przesłaną instrukcją (załącznik nr 3).
  2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres Uniwersytetu Otwartego: uobiuro@sggw.pl . Dla edycji kwiecień-lipiec 2014 termin nadsyłania upływa 3 marca.
  3. Ocena zgłoszonych Kursów przez Zespół Programowy ds. Uniwersytetu Otwartego (zasiada w nim po jednym przedstawicielu każdego wydziału – załącznik nr 4) i zaopiniowanie Kursów do realizacji.
  4. Wprowadzenie Kursu do Internetowego Systemu Obsługi Słuchacza. W przypadku gdy minimalna liczba Słuchaczy wybierze Kurs, zostaje on uruchomiany.
  5. Podpisanie umowy z prowadzącym na przeprowadzenie Kursu.
  6. Realizacja Kursu zgodnie z przyjętym programem Kursu.
  7. Wypłata wynagrodzenia – będzie ono uzależnione od liczebności grupy.

Prowadzenie Kursów jest odpłatne i niezależne od pensum dydaktycznego. W przypadku gdy Kurs będzie się cieszyć dużym zainteresowaniem może być przez Państwa zgłaszany w kolejnych trymestrach. Przedstawione przykładowe Kursy są jedynie naszą propozycją, ogólnym wyznacznikiem kierunku w jakim można podążać. Państwo mogą zgłaszać Kursy dotyczące dowolnej tematyki, która jest Państwu bliska oraz interesująca i przydatna dla potencjalnych Słuchaczy.

W załączniku nr. 4 przesyłamy listę osób będących członkami Zespołu Programowego ds. Uniwersytetu Otwartego, u których będzie można otrzymać bliższe informacje. Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu poprzez pocztę email: uobiuro@sggw.pl

 Przedstawicielem WNZ w Zespole Programowym ds. UO SGGW jest Prof. dr hab. Marian Brzozowski

Przykładowe tematy kursów

Instrukcja wypełniania formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie