photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


poniedziałek 18.11.2013

SEKCJA HODOWCÓW  DROBIU

Sekcja drobiarska łączy osoby, które zaangażowane są w wielkotowarową produkcję drobiarską. W pozytywnym gronie doświadczonych praktyków aktualizujemy naszą wiedzę drobiarską i dzielimy się problemami z jakimi drobiarstwo boryka się w różnych regionach Polski. Głównym założeniem aktywności naszej grupy jest rozwój wiedzy członków na temat efektywności produkcji w obecnych czasach i możliwość kreowania i poprawy produkcji w przyszłości.

Do sekcji przynależy aktualnie 5.ciu studentów Wydziału Nauk o Zwierzętach: dyplomowani zootechnicy, jak i rolnicy.

W ramach spotkań chcemy:

 • poruszać tematy związane z produkcją mięsa i jaj (również wylęgowych),
 • analizować szczegółowo każdą składową produkcji (m.in. żywienie a w szczególności koszty surowców paszowych, bioasekurację budynków, oraz wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w utrzymaniu ptaków itp.),
 • uczestniczyć w wykładach, seminariach i konferencjach dotyczących drobiarstwa,  jak też brać czynny udział w ich organizacji na wydziale, 
 • współpracować z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, których działalność wiąże się z produkcją drobiarską,
 • pozostawać w stałym kontakcie i współpracy z pracownikami naukowymi,
 • pomagać sobie nawzajem przy prowadzonych doświadczeniach i dzielić się wnioskami,
 • organizować wyjazdy do gospodarstw działających w sektorze drobiarskim,
 • zapoznawać się z działalnością rynku zagranicznego (eksport), jak również grup producenckich,
 • dzielić się najciekawszymi informacjami i aktualnościami zasięgniętymi z branżowych czasopism i portali rolniczych,
 • informować się nawzajem o aktualnej cenie produktów (żywca i jaj) na rynku.

Celem do którego dążymy jest:

 • osobisty rozwój umożliwiający pracę w sektorze drobiarskim „na własną rękę”, na wysokim poziomie nie odbiegającym od największych firm i koncernów;
 • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności studentów;
 • polepszanie efektywności gospodarstw drobiarskich, z którymi studenci mają styczność;
 • zawiązywanie nowych kontaktów, które ułatwiają działanie w sektorze mimo tak wielu przeciwnościom wynikającym głównie z konsolidacji produkcji drobiarskiej;
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych wśród członków Sekcji i Koła;
 • zapoznawanie się z nowościami technologicznymi oraz najnowszymi osiągnięciami naukowymi w zakresie drobiarstwa;
 • promowanie pozytywnego wizerunku studenta SGGW poza murami uczelni, jawiąc się jako wykształcony specjalista gotowy wejść na rynek pracy (m.in. poprzez tworzenie artykułów popularno-naukowych, wygłaszanie referatów, czy też wysoki poziom prowadzonych dyskusjach);

Opiekun sekcji:

Dr Monika Michalczuk

Opiekun koła:

Dr Marcin Gołębiewski


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie