photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Forum Wydziału 24.09.2013r.

czwartek 14.11.2013

Na Forum Wydziału gościliśmy doktora Mariusza Maciejczaka –  Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia. Dr M. Maciejczak przedstawił prezentację dotyczącą zmian systemu w kontekście kultury jakości kształcenia. Przedstawił kierunki zmian po reformie bolońskiej zwracając szczególną uwagę na charakter biznesowy zmian kształcenia, przejście od zawodowości do zatrudnialności i kształcenie produktu, który znajduje odbiorców na rynku. System zapewnienia jakości kształcenia obejmuje procedury i procesy oraz zasoby potrzebne do wdrożenia zarządzania jakością. Kultura jakości – zbiorowa odpowiedzialność za kształcenie, wzorce zachowań i działań związanych z dbałością o jakość zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z 5.10.2011 roku.

Po prezentacji rozpoczęła się dyskusja na temat przedstawionych założeń. Pytania dotyczyły:

-  „benchmarkingu” – badań porównawczych, polegających na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo, z przedsiębiorstwami uważanymi za najlepsze w analizowanej dziedzinie.

- refleksji na temat „poziomu reprezentowanego przez maturzystę niezbyt dobrze przygotowanego do procesu dydaktycznego w szkole wyższej, a pracownicy naukowo-dydaktyczni są oceniani w ankietach pracowniczych nie od strony dydaktyki, tylko osiągnięć naukowych i organizacyjnych. Jak mamy kształcić studentów stosując wysokie standardy?” Dr Maciejczak: Zgadzam się. Co do matury jest to zasadniczy problem.  System co do zasady nie ma mieć charakteru karcącego, skoro mamy kiepski element na wejściu. System ma działać doskonaląco, czyli dostrzegać fakt i działać tak, aby go poprawić, poprzez zastanowienie się gdzie jestem dzisiaj i jak to zmienić, np. może zmienić formę prowadzenia zajęć, obniżyć wymagania itp. Określenie wymagań na poziomie rekrutacji.

- „Niska wartość oceny dydaktyki w ocenie pracownika spowodowała, że dokonanie oceny nie jest możliwe, gdyż żaden z pracowników nie był zobligowany do przedstawienia takiej oceny, a podział ten nie został dokonany” Dr Maciejczak: To było przed wdrożeniem systemu, teraz te elementy będziemy doskonalić.

- Czyli zasady oceny pracowników naukowo-dydaktycznych poznamy przy ocenie, a nie przed, czyli prawo działa wstecz?

- Jakie są różnice między efektami kształcenia a uczeniem się? Dr Maciejczak: uczenie się jest szersze, dotyczy całego życia.

- Studia III stopnia nie mają efektów kształcenia, więc jak to oceniać? Dr Maciejczak: zgodnie z celem, wymaganiami i jakością prac, nie sformalizowano tych studiów.

- W jakich procesach decyzyjnych doktorant ma uczestniczyć? Dr Maciejczak : Na przykład w komisji kształcenia.

- Czy niepełnosprawność umysłowa nie powinna być przeszkodą w kształceniu? Dr Maciejczak: Tworzenie jakichkolwiek barier to dyskryminacja

- Dotarły do mnie (Pani Prodziekan dr hab. J. Więcek) prośby o szkolenie z psychologiem, pedagogiem, porady jak reagować na studenta z problemami psychicznymi – coraz częściej zdarzają się choroby cywilizacyjne, depresja, a my nie wiemy jak się zachować. Dr Maciejczak: Jako pełnomocnik nie dysponuję budżetem, włączę uwagę. Po wdrożeniu systemu przewidywany jest przegląd kierownictwa i poprosimy o sugestie.

- Na wszystkich wydziałach były osoby z oceną negatywną. Czy obowiązywać będzie w stosunku do nich układ obecny czy przyszły? Dr Maciejczak: Nie umiem odpowiedzieć

- Dużo emocji wzbudził temat weryfikacji efektów kształcenia. Po każdym cyklu przedmiotu Prodziekan wystosowuje list i prosi o odpowiedź, gdyż po cyklu dydaktycznym widać potrzebę zmian. – Problemem jest uczestnictwo na wykładach i odpowiedzi na ankiety studenckie – czy nie wprowadzić obligatoryjnych wykładów? Dr Maciejczak: Przy licznych grupach sprawdzanie obecności zajęłoby zbyt dużo czasu.

W drugiej części spotkania Pani Prodziekan dr hab. J. Więcek zapoznała uczestników z koniecznością zmiany strategii Wydziału w związku ze zmianą strategii SGGW z czerwca bieżącego roku.  Strategia Wydziału będzie dostępna na stronie Wydziału i pracownicy są proszeni o zapoznanie się z nią. Każdy dokument musi iść do konsultacji do interesariuszy wewnętrznych, także samorząd studencki i doktoranci musza to zaopiniować. Pracownicy proszeni są o uwagi lub list z adnotacją: zapoznałem się ze strategią i nie wnoszę uwag.

Pani Prodziekan dr hab. J. Więcek poprosiła o oficjalną odpowiedź na wszystkie kolejne dokumenty, które będą co jakiś czas przychodzić:  Polityka jakości to kolejny dokument na Wydziale. Mamy opracowany wewnętrzny system, ale musimy go jeszcze dostosować. W ubiegłym tygodniu powołano zespół ds. oceny efektów kształcenia, które będą je weryfikować. Koordynator przedmiotu ma obowiązek zrobić spotkanie z zespołem, zapoznać zespół z sylabusem i warunkami zaliczenia. Koordynator przekazuje pełnomocnikowi notatkę ze spotkania, którą podpisują wszystkie osoby prowadzące przedmiot. W przypadku zmiany planu informacja powinna być przesłana do Dziekanatu.

Następnie Pani Prodziekan dr hab. J. Więcek przedstawiła ustalenia dotyczące seminariów magisterskich i inżynierskich: w ramach seminariów słuchacze powinni uczestniczyć w spotkaniach kół i organizacji branżowych (np. PTZ). Ponadto powinny odbywać się spotkania z promotorami. Studenci piszący pracę poza SGGW też muszą zapisać się do grupy seminaryjnej. Prowadzenie prac dyplomowych na studiach stacjonarnych nie będzie płatne. 

Kolejny temat przedstawiony przez Panią Prodziekan dr hab. J. Więcek to interesariusze zewnętrzni. 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie