photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Sprawozdanie z III Forum WNZ

środa 10.04.2013

 

Sprawozdanie z Forum Wydziału z dnia 26.03.2013

 

Forum otworzyła Pani Dziekan prof. Wanda Olech składając życzenia świąteczne i proponując następujący program

 

 1. Wystąpienie Profesora Romana Niżnikowskiego
 2. Wystąpienie Pani Dziekan Justyny Więcek
 3. Wystąpienie Profesor Anny Rekiel

 

Ad1. Profesor R. Niżnikowski w imieniu pracowników Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt złożył podziękowanie Profesorowi Henrykowi Grodzkiemu za wieloletnie pełnienie funkcji Kierownika Katedry.

 

Ad 2. Pani Dziekan J. Więcek przedstawiła informacje związane z dydaktyką, w tym:

 

 • przesyłanie informacji ważnych dla pracowników drogą mailowa, stąd prośba, aby wszyscy pracownicy korzystali z poczty uczelnianej bądź przekierowania korespondencji;
 • informacja o liczbie studentów pierwszego roku obu prowadzonych przez Wydział kierunków: Zootechnika- 64 (przyjęto 120), Hodowla i Ochrona – 42 (przyjęto 61). Oznacza to konieczność zwiększenia dbałości o jakość kształcenia;
 • informacje dotyczące zaliczenia przedmiotu znajdują się wyłącznie w protokołach, studenci nie mają indeksów;
 • W każdym Zakładzie jest osoba odpowiedzialna za ocenę z seminarium inżynierskiego. Osoba prowadząca seminarium otrzymuje 15 godzin, promotor 1 godz. w I semestrze, 2 godziny w II semestrze;
 • Monitorowanie jakości kształcenia poprzez hospitacje, które rozpoczną się po 5 04. 2013. Każdy pracownik ma zostać poddany hospitacji 1 x na 4 lata. W przypadku zastrzeżeń ze strony studentów hospitacje są przeprowadzane częściej. Zasady hospitacji zostaną przesłane przez Panią dziekan Więcek;
 • pytania:
  • dr K. Fiszdon: procedura powiadamiania o zmianie terminu zajęć i zajęciach terenowych? – Należy powiadomić Dziekan J. Więcek lub dr E. Kuźnicką.
  • dr A. Życzyński: Czy hospitacje mogą odbywać się także na prośbę prowadzącego? – Tak.
  • Ustalono zasady przechowywania dokumentów dotyczących zaliczenia przedmiotu (kolokwia, prace studentów, wyniki egzaminu) z wyraźną identyfikacją przez 5 lat;
  • Prowadzący zajęcia na I roku otrzymali informacje w sprawie Oceny Efektów Kształcenia. Ocena ta ma zostać przesłana do Dziekanatu po zakończeniu semestru z zaznaczeniem ew. zmian w efektach kształcenia na następny rok;
  • Z minimum kadrowego dla danego kierunku zostanie wybrane 5 osób do dokonania oceny efektów kształcenia;
  • Od dnia 1.01. 2013r. Dziekanat zgłasza do Biura Spraw Studenckich tematy prac magisterskich i inżynierskich. Zestawienie wychodzi raz na kwartał;
  • Na bieżąco aktualizowane są zmiany w protokole oceny pracy dyplomowej;
  • Pytania:
   • dr K. Klimaszewskiego: Czy druki te mogą być przesyłane mailem? – nie, studenci mają przynosić je osobiście do promotora i recenzenta;
   • prof. dr hab. K. Charon: Czy ocena prowadzona jest na I czy na II stopniu? – obecnie w semestrze zimowym na I, w letnim na I i II I-y rok;
   • Dziekan W. Olech: Prośba o weryfikację informacji przygotowywanej oceny Wydziału;

 

Ad 3. Prof. A. Rekiel przedstawiła informacje dotyczące ankiety oceny pracowników:

 

 • Skład Komisji: prof. T. Ostaszewska, prof. E. Sawosz, dr E. Kuźnicka, prof. T. Kośla, prof. T. Kaleta, prof. H. Grodzki. Pracownicy są zobowiązani dostarczyć ankietę do dnia 31.03 w formie papierowej z oceną przełożonego do dr E. Kuźnickiej. Pracowników oceniają kierownicy Zakładów, kierowników Zakładów oceniają kierownicy Katedr, kierowników Katedr ocenia Dziekan.
 • Komisja przeprowadzi ocenę od 1.04. do 30.04, wręcza ocenę pracownikom do 20.05. Od 20.05 do 3.06 pracownicy mogą wnosić odwołania rozpatrywane do 3.07. przez Komisję Uczelnianą. Po zakończeniu prac Komisji ankiety są zwracane pracownikom. Załącznik do Uchwały Senatu określa regulamin oceny.
 • Pytania:
  • Prof. K. Charon : czy punkt 1.10 dotyczy referatów i posterów? – prof. A. Rekiel -Nie; prof. W. Olech: Chodzi o doniesienia bądź postery zgłoszone na konferencję; prof. T. Ostaszewska: Zgłaszane na konferencję doniesienia i postery są recenzowane i przyjęte bez względu na formę wygłaszania.
  • Prof. E. Pezowicz: Organizacja konferencji naukowej to część organizacyjna, ale organizacja i członkostwo w komitecie, radzie naukowej lub prowadzenie sesji traktować jako naukowe czy organizacyjne? – prof. Olech: naukowe
  • Prof. T. Żarski: Czy pracowników nie powinni oceniać ich przełożeni z kadencji objętej oceną? – TAK

 

 

 

Na zakończenie Dziekan W. Olech przedstawiła informacje ze spotkania z przedstawicielem ministerstwa w sprawie incydentów na Uczelniach. Na spotkaniu tym nie poruszano tematu przewidzianych podwyżek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            – 

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie