photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Sprawozdanie z I Forum WNZ

poniedziałek 3.12.2012

SPRAWOZDANIE Z I FORUM WYDZIAŁU NAUK O ZWIERZĘTACH
We wtorek 9 października 2012 roku, w sali 1096 odbyło się I FORUM WNoZ.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Dziekana WNoZ Panią Profesor Wandę Olech.
Celem spotkania było wzajemne poznanie służące rozwijaniu badań naukowych na Wydziale, tworzenie zespołów między katedralnych i optymalizacja działań naukowych i dydaktycznych.
Ustalono, że spotkania wydziałowe powinny się odbywać cyklicznie 2-3 krotnie w semestrze (w dogodnym terminie, podanym do wiadomości z wyprzedzeniem).
Sekretarzami Forum zostały:
dr Agnieszka Boruta
dr Katarzyna Fiszdon
dr Marta Grodzik
dr Małgorzata Kunowska-Slósarz.
Na spotkaniu Pani Dziekan przedstawiła pełnomocników WNoZ, którymi zostali:
dr Martyna Batorska – Pełnomocnik ds. Promocji Wydziału,
dr Robert Głogowski – Pełnomocnik ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych,
dr Marcin Gołębiewski – Pełnomocnik ds. Współpracy z Gospodarką,
dr Andrzej Łozicki – Pełnomocnik ds. Śledzenia Losów Absolwentów,
dr Andrzej Życzyński – Pełnomocnik ds. Współpracy z Zagranicą.
Zgromadzeni na I Forum WNoZ pracownicy i doktoranci zostali poproszeni o przedstawienie siebie i tematyki prowadzonych badań. W drodze zgłaszania propozycji uczestnicy forum wyrazili chęć wysłuchania na kolejnym spotkaniu wystąpienia na temat nanocząstek i nanotechnologii przygotowanego przez Prof. Ewę Sawosz i dr Martę Grodzik.
Z dużym zainteresowaniem wśród zgromadzonych spotkały się badania:
- dr Moniki Łukasiewicz (drób ozdobny),
- badania prowadzone w Katedrze Biologii Środowiska (nicienie entomopatogeniczne i wpływ zanieczyszczenia środowiska na bezkręgowce glebowe),
- badania prowadzone w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej (wykorzystanie dyni w żywieniu zwierząt),
- badania dr Jacka Łojka (użytkowanie koni)
- badania dr Katarzyny Fiszdon (zachowanie psów).
Na I Forum Prodziekan ds. Nauki dr hab. Iwona Kosieradzka przedstawiła zakres i terminy programów NCN i NCBiR. Po prezentacji dyskutowano o problemach z uzyskaniem finansowania realizowanych badań oraz o przygotowywaniu wartościowych publikacji. Poruszono temat czasopisma wydziałowego Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, które w tym roku otrzymało punktację zerową. Prof. Tadeusz Kośla zgłosił potrzebę rozmowy na temat dalszych losów czasopisma.
Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych dr hab. Justyna Więcek poruszyła temat nowego sposobu wpisu oceny zaliczenia studentów do elektronicznego systemu. Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych dr hab. Justyna Więcek poruszyła temat nowego sposobu wpisu oceny zaliczenia studentów do elektronicznego systemu. Pani Prodziekan:
- wyjaśniła konieczność przestrzegania terminów wpisów zaliczeń z I i II terminu sesji zaraz po ich zakończeniu (III termin zaliczenia wyznacza dziekan na prośbę prowadzącego),
- uzasadniła potrzebę zapoznania studenta z uzyskaną oceną przed jej wpisaniem do systemu,
- przypomniała o tym, że prawo dopisania do listy studentów przysługuje tylko studentom posiadającym pisemną zgodę od Dziekana,
- zwróciła uwagę na konieczność podania (do wiadomości studentów) godzin konsultacji (informacja na drzwiach pokoju),
- poprosiła pracowników o „wyjaśnianie spraw” w dziekanacie w godzinach innych, niż godziny przewidziane dla studentów,
- wyjaśniła, że zajęcia „wyjazdowe” dofinansowywane przez studentów nie mogą być elementem zaliczenia przedmiotu (z wyjątkiem zajęć fakultatywnych, pod warunkiem że informacja o takiej formie zaliczenia została podana przed wyborem przedmiotu przez studentów),
- poprosiła o zwrot zaległych protokołów ocen do dziekanatu.
Sekretarze FORUM WNoZ


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie